مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مدیریت-تهران-ایران

4 عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی سیاست‌های مصوب و اجرا شده در حوزه میراث فرهنگی به ویژه میراث مستند و مکتوب پس از انقلاب اسلامی است. برای ارزیابی سیاست‌های کلان حوزه میراث فرهنگی از مدل هاولت و رامش استفاده شده و اطلاعات لازم با استفاده از روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع‌آوری شده است. جامعه آماری، قوانین و سیاست‌های بالادستی جمهوری اسلامی ایران شامل: ۱- برنامه‌های توسعه پنج ساله اول تا ششم، ۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳- سند چشم‌انداز ایران در افق 1404، ۴- سند اصول سیاست فرهنگی کشور بود. ملاک ارزیابی سیاست‌ها در این پژوهش، کارایی و اثربخشی بود و پژوهش به دنبال پاسخ این سوال بود که سیاست‌های جاری جمهوری اسلامی توانسته‌اند اثر مطلوبی بر حفظ میراث فرهنگی به ویژه میراث مستند و مکتوب کشور داشته باشند؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت فعلی حفاظت از میراث فرهنگی به ویژه «میراث مستند و مکتوب» در سیاست‌گذاری فرهنگی کشور، وضعیت مطلوبی نیست به طوری‌که می‌توان گفت میراث فرهنگی در سیاست‌های کلان کشور، مترادف با «بناهای قدیمی» و «اشیاء عتیقه»(غیرمکتوب) در نظر گرفته شده است و اکثر مصوبات قانونی برای حفاظت از این نوع میراث به تصویب رسیده‌اند.واژگان کلیدی: ارزیابی، حفاظت، سیاست‌گذاری فرهنگی، میراث فرهنگی، میراث مستند و مکتوب.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of cultural policies after Islamic Republic in the area of cultural heritge conservation (emphasizing on the documentary and written heritage)

نویسندگان [English]

  • soudeh mortajaei 1
  • Ebrahim Hajiani 2
  • seyed reza salehi amiri 3
  • Gholamreza Amirkhani 4

1 azad university

2 Faculty Member

3 Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management, Tehran-Iran

4 Assistant professor and Faculty Member National Library and Archives of Iran

چکیده [English]

The article aims to evaluate the approved and performed policies in the area of cultural heritage, in particular, documentary and writen heritage after Islamic Republic. Howlett and Romesh model was used to evaqluate the macro policies of the area of cultural heritage and the required data have been gathered using documentary method and interview with experts. To achive the objective، the current policies of Islamic Republic of Iran in the area of heritage conservation were analyzed. The statistical population was rules and upstream policies of Islamic Republic of Iran including: 1. The first and sixth Five-Year Development Plan, 2. The Constitution of Islamic Republic of Iran, 3. Vision Document 1404 of Iran, 4. The principles of cultural policy of Iran. The evaluation criteria of the policies in this study was efficiency and effectiveness, i.e. the research aimed to answer the question that whether the current policies of Islamic Republic have had a desirable effect on the conservation of cultural heritage, particularly documentary and written heritage? The findings of the study indicated that the current situation of cultural heritage conservation, in particular, "documentary and written heritage" isn't a desirable situation in the cultural policy making of the country، such that it can be claimed that cultural heritage in the macro policies of the country has been considered synonymous with "old buildings" and "antiques" and the most of the legal approvals have been approved to conaerve this kind of heritage.

Keywords: evaluation, conservation، cultural policy making, cultural heritage, documentary and written heritage

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation؛ conservation
  • cultural policy making؛ cultural heritage؛ documentary and written heritage