مطالعات فرهنگی و ارتباطات
** توجه توجه ** ضرورت توجه نویسندگان محترم:
لطفاً در ارسال‌ مقاله‌های‌ پژوهشی‌ خود، حتماً به‌ نکات‌ زیر توجه‌ فرمایید. در غیراینصورت، مسئولیت عدم پذیرش آن، متوجه خود شما خواهد بود. 1ـ مسئله‌ مورد بررسی‌ مقاله‌ را در آغاز مقاله‌ به‌ روشنی‌ مطرح‌ فرمایید. 2ـ در صورت‌ امکان‌، پس‌ از طرح‌ مسئله‌، چارچوب‌ نظری‌ و فرضیه‌های‌ پژوهش‌ خود را تشریح‌ فرمایید. 3ـ  پس‌ از طرح‌ چارچوب‌ نظری‌ پژوهش‌، روش‌ پژوهش‌ را توضیح‌ دهید. 4ـ نتایج‌ و یافته‌های حاصل‌ از پژوهش‌ را مطرح‌ کنید.  5- در پایان‌ مقاله‌، پیشنهادهای کاربردی نوشته شود. 6ـ حجم مقاله نباید بیش از 8000 کلمه (شمارشگر ...

مطالعه بیشتر