مطالعات فرهنگی و ارتباطات** توجه توجه ** ضرورت توجه نویسندگان محترم:

لطفاً در ارسال‌ مقاله‌های‌ پژوهشی‌ خود، حتماً به‌ نکات‌ زیر توجه‌ فرمایید. در غیراینصورت، مسئولیت عدم پذیرش آن، متوجه خود شما خواهد بود.

1ـ مسئله‌ مورد بررسی‌ مقاله‌ را در آغاز مقاله‌ به‌ روشنی‌ مطرح‌ فرمایید.

2ـ در صورت‌ امکان‌، پس‌ از طرح‌ مسئله‌، چارچوب‌ نظری‌ و فرضیه‌های‌ پژوهش‌ خود را تشریح‌ فرمایید.

3ـ  پس‌ از طرح‌ چارچوب‌ نظری‌ پژوهش‌، روش‌ پژوهش‌ را توضیح‌ دهید.

4ـ نتایج‌ و یافته‌های حاصل‌ از پژوهش‌ را مطرح‌ کنید.

 5- در پایان‌ مقاله‌، پیشنهادهای کاربردی نوشته شود.

6ـ حجم مقاله نباید بیش از 8000 کلمه (شمارشگر وُورد) باشد. حجم مطلوب بین 6500 تا 7500 کلمه است. همچنین لازم است که چکیده‌ای‌ از مقاله‌ خود را در حدود 200 الی‌ 250 کلمه‌، به دو زبان فارسی و انگلیسی که‌ در آن‌، موضوع‌ مقاله‌، روش‌ پژوهش‌ و مهم‌ترین‌ نتایج‌ آن‌ آورده‌ شده باشد.

7ـ به‌ جای‌ ذکر منابع‌ در پاورقی‌، منابع‌ را در داخل‌ پرانتزی‌ در پایان‌ نقل‌ قول‌ یا موضوع‌ استفاده‌ شده، به‌شکل‌ زیر قرار دهید:

   (1) برای‌ منابع‌ فارسی‌: (نام‌ خانوادگی‌ مؤلف‌، سال‌ نشر اثر: شماره‌ صفحه‌). مثال‌: (معتمدنژاد‌، 1386: 15).

   (2) برای‌ منابع‌ لاتین‌: (صفحه‌: سال‌ نشر و نام‌ خانوادگی- به انگلیسی‌). مثال‌: (Paterson, 2011: 250).

*** توجه داشته باشید که منابع انگلیسی، حتماً در داخل متن نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند.

8ـ معادل‌ خارجی‌ اسامی‌ و مفاهیم‌ مهم‌ در پاورقی آورده شود.

9ـ در پایان‌ مقاله‌، فهرست‌ الفبایی‌ منابع‌ مورد استفاده‌ فارسی‌ و خارجی‌، جداگانه‌ به‌ صورت‌ زیر ارائه‌ شود:

نام‌ خانوادگی‌ نویسنده‌، نام‌ نویسنده‌. (سال انتشار)، عنوان‌ کتاب‌ یا مقاله‌ (مقالات در "انگلیسی" «فارسی»)، مترجم: نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مترجم، شهر محل‌ نشر: نام‌ ناشر، نوبت چاپ.  در خصوص مقالات، نام فصلنامه و شماره و فصل مربوطه و نیز صفحات مقاله باید درج شود.

تذکر: منابعی که به زبان انگلیسی هستند، در داخل متن نیز باید به همان صورت ارجاع داده شوند.

10ـ ضروری است که فایل‌ مقاله‌ در فرمت‌ مشخص شده در سامانه نشریات ارسال شود.

11- لطفاً حجم‌ مقاله‌ تایپ‌ شده‌ از میزان اعلام شده در بند 6، بیشتر نباشد. (مقاله در قال پیش فرض تنظیم گردد).

12ـ نقل‌ مطالب‌ فصلنامه‌ (نوشته‌، عکس‌، نمودار و جدول‌) با ذکر دقیق‌ و کامل‌ منبع‌ آزاد است.