مطالعات فرهنگی و ارتباطات

روند بررسی

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات شامل داوری همسان و دوسو نابینا می باشد به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

هر نسخه اولیه ارائه شده به انتشارات توسط حداقل 2 داور مستقل بررسی می شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه برای جلوگیری از دزدی ادبی بررسی می شوند. این انجمن هیچ گونه گذشتی در زمینه دزدی ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده در ژورنال های این دانشگاه را با دقت هر چه تمام تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از دزدی ادبی اطمینان داشته باشد.

سردبیر نشریه اطمینان حاصل می‌کند که روند بررسی همسان بصورت کاملا محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچگونه اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در ژورنال حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه تماما به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می شود.

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  ناشناس بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی مخصوصا داوران با استفاده از یک سیستم مدیریت آنلاین به نحو هر چه تمام تر انجام می شود.

برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

 ارسال دو فایل الزامی است

1. فایل اصلی که مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع، چکیده انگلیسی است

2. فایل مشخصات نویسندگان، مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان براساس اولویت و مشخصات ایشان بصورت پانویس مثال

احمد صباحی و مشخصات بصورت پانویس استاد حقوق خصوصی دانشگاه..........، آدرس ایمیل (نویسنده مسئول)، چکیده فارسی و در ادامه، چکیده لاتین قرار می گیرد و تمامی موارد به انگلیسی نوشته می‌شود.

  • تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.
  • لطفا نام نویسندگان را پیش از خلاصه مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

 

پس از ارائه فایل به نشریه، تیم سردبیری مجله آن را بصورت اولیه بررسی می نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می شود تا  روند داوری همسان و دوسو نابینا انجام شود. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری بصورت یکی از گزینه های زیر انجام می شود:

  • قبول،
  • قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)،
  • رد.

 

 

فرایند داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم گیری در فصلنامه

فرایند داوری تخصصی در این فصلنامه سازوکاری برای کنترل کیفیت است. فرایندی که در آن متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه، بدون اطلاع از نام و هویت نویسندگان و به صورت محرمانه، آثار را به لحاظ علمی بررسی می کنند و هدف آن است که از کیفیت بالای مقاله اطمینان حاصل شود. با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست. تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه گرفته می شود که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است.

 

 بررسی اولیه (یک الی دو هفته)

بعد از بارگزاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند:

1. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

2. به لحاظ شکلی با الگو و راهنمای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

3. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

5. از منابع به روز و معتبر دنیا استفاده کرده باشد. 

6. نوآوری داشته باشد. 

7. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

 

 داوری تخصصی مقاله (یک الی چهار ماه)
 

مقاله هایی که مرحله بررسی اولیه را گذراندند و تشخیص داده شد که برای داوری همه‌جانبه ارسال شود به دو داور با حفظ محرمانگی و بدون نام نویسندگان ارسال می شود. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 4 داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیش از دو ماه به طول انجامد.

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­کنند.

 

 تصمیم گیری نهایی
 

1. مقاله بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می­شود (پذیرش).

2. با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­شود (پذیرش).

3. با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگزاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)

4. رد شدن مقاله. دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون به این نتیجه می رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیئت تحریریه بررسی می شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیئت تحریریه وارد فرایند نشر خواهد شد.