مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

 
یکی از دغدغه های نظری مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می کنند به میزانی که محصولات فرهنگی در جوامع افزایش می یابد و مصرف فرهنگی نقش  بیشتری  در خلق هویت ها و اقتصاد فرهنگ ایفاد می کنن، طرح این پرسش نیز اهمیت بیشتری میابد. به همین ترتیب  پاسخ به آن بخشی از تلاش ها برای روندنمایی تغییرات اجتماعی  و فرهنگی جامعه نیز هست. مقاله حاضر نیز به طرح این پرسش می پردازد نوع و میزان مصرف موسیقی تحت تاثیر چه عواملی است. برای پاسخ دادن به ان از منظر تحلیل طبقاتی به مصرف موسیقی نگریسته شده است. طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان دو متغییر کلیدی نظریه های کلاسیک تبیین مصرف فرهنگی طرح شده است و سپس بر مبنای مطالعه تجربی مصرف موسیقی در شهر تهران، تلاش شده است و سهم این عوامل در تبیین ذائقه موسیقیایی مشخص شود. در این مقاله براساس شواهد تجربی، نظرهای طبقاتی تبیین کننده ذائقه موسیقیایی نیز نقد  می شود.

کلیدواژه‌ها