مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

 
یکی از دغدغه های نظری مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می کنند به میزانی که محصولات فرهنگی در جوامع افزایش می یابد و مصرف فرهنگی نقش  بیشتری  در خلق هویت ها و اقتصاد فرهنگ ایفاد می کنن، طرح این پرسش نیز اهمیت بیشتری میابد. به همین ترتیب  پاسخ به آن بخشی از تلاش ها برای روندنمایی تغییرات اجتماعی  و فرهنگی جامعه نیز هست. مقاله حاضر نیز به طرح این پرسش می پردازد نوع و میزان مصرف موسیقی تحت تاثیر چه عواملی است. برای پاسخ دادن به ان از منظر تحلیل طبقاتی به مصرف موسیقی نگریسته شده است. طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان دو متغییر کلیدی نظریه های کلاسیک تبیین مصرف فرهنگی طرح شده است و سپس بر مبنای مطالعه تجربی مصرف موسیقی در شهر تهران، تلاش شده است و سهم این عوامل در تبیین ذائقه موسیقیایی مشخص شود. در این مقاله براساس شواهد تجربی، نظرهای طبقاتی تبیین کننده ذائقه موسیقیایی نیز نقد  می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociology of Music Consumption

چکیده [English]

One of the important theoretical concerns in the field of sociology of culture is what factors determine the type and amount of cultural consumption of people to the extent that cultural products increase in societies and cultural consumption plays a greater role in creating cultural identities and economics. Now, the question becomes even more important. Likewise, responding to it is part of the effort to streamline social and cultural change in society. The present article also addresses the question of what factors affect the type and amount of music consumption. To answer this, music consumption has been viewed from the perspective of class analysis. Social class and cultural capital have been proposed as two key variables of classical theories of explaining cultural consumption, and then based on the empirical study of music consumption in Tehran, an attempt has been made to determine the contribution of these factors in explaining musical taste. In this article, based on empirical evidence, class theories that explain musical taste are also criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • cultural consumption
  • music consumption
  • cultural capital
  • musical taste