مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه صدا و سیما

چکیده

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲـ ﻣﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد    اﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی   ﺧﻮد   ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ، ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎ ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ً اﻧﺪ، ﺑﻌﻀﺎ د ﻗﺮار  اﻧﺪ ازاﻳﻦ  ﭘﻴﺶ ، رو در ﻣﻘﺎﻟﻪ  رو، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺎ،  ﭼﺸﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺪازﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ  ای و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻲ آن، ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

کلیدواژه‌ها