مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق پیرامون میزان رضایت کابران از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران است. در این پژوهش، تهران به پنج منطقۀ غرب، شرق، شمال، جنوب و مرکز تقسیم شد و از هر منطقه، با توجه به جمعیت، وسعت و تراکم با روش تصادفی و به‌شکل خوشه‌ای تعدادی از افراد انتخاب شدند که در پایان ۸۰۰ نفر در این جامعۀ نمونه با توزیع پرسشنامۀ محقق‌ساخته بر اساس نظر نخبگان شرکت کردند. در پایان و با استفاده از نتایج به‌دست آمده، میزان رضایت کاربران از شبکه‌های اجتماعی متوسط و رو به خوب بود. میزان رضایت در زنان، خانه‌داران (بیکاران)، سطوح بالای تحصیلی، جوانان و مجردان بیشتر بود. از بین علل استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پنج علت با بیشترین فراوانی به‌دست آمد؛ نیازهای شغلی و تحصیلی، پر کردن اوقات فراغت، آشنایی با زندگی بزرگان، در دسترس بودن موسیقی و مباحث روان‌شناسی، بیشترین فراوانی را داشتند

کلیدواژه‌ها

اسلامی، مروارید. (1391)، «بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آنها بر ابعاد مختلف زندگی»:  https://www.civilica.com/Paper‌ـ‌NOPADID01‌ـ‌NOPADID01_018=بررسی‌ـ‌شبکه‌ـ‌های‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌و‌ـ‌تأثیرات‌ـ‌آن‌ـ‌ها‌ـ‌بر‌ـ‌ابعاد‌ـ‌مختلف‌ـ‌زندگی.html.
ـ امیرپور، مهناز؛ بهرامیان، شفیع، (1391)، مبانی کلی نظریه‌های ارتباط جمعی، تهران: جامعه‌شناسان.
ـ بخشی، ‌بهاره؛ نصیری، ‌بهاره؛ بختیاری، ‌آمنه؛ طاهریان، ‌مریم، (1392)، «نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی شبکۀ اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان)»، پژوهش‌نامۀ زنان، شمارۀ 8، ص 37‌ـ‌60.
ـ بشیر، حسین؛ افراسیابی، محمدصادق، (1391)، «شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعۀ مجازی ایرانیان»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، شمارۀ 5(1)، ص 31‌ـ‌62.
ـ رسول‌زاده‌اقدم، صمد؛ عدلی‌پور، صمد؛ زینی‌وند، یوسف، (1391)، «نگرش کاربران جوان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی مجازی»،  مطالعات جامعه‌شناسی، شمارۀ 4(16)، ص 49‌ـ‌64.
ـ شاوردی، تهمینه؛ محمدی‌مزینانی، آمنه؛ بیاتی، پروانه، (1394)، سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
ـ کاربران کوچ‌رو! چرا تلگرام به سرعت ایرانی شد؟، (1395):  http://www.ion.ir/News/112794.html
ـ مزرعی‌جوشری، ‌سحر، (1388)، «بررسی جامعه‌شناختی تقابل بین فرهنگ و فناوری نوین ارتباط (تلفن همراه و اینترنت)». کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارۀ 24(13)،ص 100‌ـ‌105.
- Cheung, C, (2000), A Home on the Web. In D. Gauntlett, Web.studies: rewiring media studies for the digital age. London : New York: Arnold ; Co‌ـ‌published in the United States of America by Oxford University Press.
- Cohen, K.; Wakeford, N, (2003), The making of mobility, the making of self INCITE, University of Surrey in collaboration with Sapient.
- Crystal, D, (2009), Txtng: the gr8 db8. (E. McLachlan, Ed.). Oxford: Oxford Univ. Press.
- Giddens, A, (2004), Sociology: a brief but critical introduction. Houndmills: Macmillan.
- Ling, Rich, (2004), The mobile connection: The cell phone’s impact on society. Morgan Kaufmann.
- Ling, Rich, & Helmersen, P, (2000), It must be necessary, it has to cover a need”: The adoption of mobile telephony among pre‌ـ‌adolescents and adolescents. In conference on the social consequences of mobile telephony, Vol. 16.
- Ling, Richard, & Yttri, B, (2002), 10 Hyper‌ـ‌coordination via mobile phones in Norway. Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, 139.
- Morris, M. R., Teevan, J.; Panovich, K, (2010), What Do People Ask Their Social Networks, and Why?: A Survey Study of Status Message Q&a Behavior. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1739-1748). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/1753326.1753587
- Orf, D, (2015), 7 Of Yahoo’s Biggest Mistakes. Retrieved from: https://www.gizmodo.com.au/2015/12/7‌ـ‌of‌ـ‌yahoos‌ـ‌biggest‌ـ‌fuck‌ـ‌ups/
- Strassoldo, R, (2005), Gli atteggiamenti dei giovani italiani verso il mondo militare. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino.
- Valk, J.‌ـ‌H., Rashid, A. T.; Elder, L, (2010), Using mobile phones to improve educational outcomes: An analysis of evidence from Asia. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11(1), 117-140.
- Windahl, S., Signitzer, B.; Olson, J. T, (1992), Using communication theory: an introduction to planned communication. London ; Newbury Park, Calif: Sage Publications.