مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامهه شناسی دانشگاه ازاد دهاقان،

2 دانشیار گروه جامهه شناسی دانشگاه ازاد دهاقان، نویسنده مسوول

3 دانشیار گروه ارتباطام اجتماعی دانشگاه تهران،

چکیده

بررسی گروه های مرجع به عنوان افراد و گروه هایی که مبنای مقایسه و ارزیابی رفتار و نگرش کنش گران اجتماعی قرار می گیرند، از نیمه ی اول سده بیستم در علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این افراد و گروه ها در جهت گیری های فکری و رفتار افراد، تأثیر تعیین کننده ای دارند و به ویژه برای جوانان و نوجوانانی که دوران حساس جامعه پذیری را طی می کنند؛ مهم تر وتعیین کننده تر هستند. بنابر این، در این تحقیق هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلیبریتی‌ها است. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان شهر شیراز است و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای متناسب تعداد 623 نفر نمونه انتخاب شد. جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر پایگاه اقتصادی –اجتماعی (45/0) ، باور به نظام ارزشی (37/0-)، سرمایه اجتماعی (29/0-) دینداری (46/0-)، و سرمایه فرهنگی (46/0-) با میزان مرجعیت سلیبریتی‌ها ارتباط دارد.تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 29 درصد از تغییرات متغیر میزان مرجعیت سلیبریتی‌ها به وسیله متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها