مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان (نویسنده مسئول)

3 گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

بررسی گروه های مرجع به عنوان افراد و گروه هایی که مبنای مقایسه و ارزیابی رفتار و نگرش کنش گران اجتماعی قرار می گیرند، از نیمه ی اول سده بیستم در علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این افراد و گروه ها در جهت گیری های فکری و رفتار افراد، تأثیر تعیین کننده ای دارند و به ویژه برای جوانان و نوجوانانی که دوران حساس جامعه پذیری را طی می کنند؛ مهم تر وتعیین کننده تر هستند. بنابر این، در این تحقیق هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلیبریتی‌ها است. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان شهر شیراز است و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای متناسب تعداد 623 نفر نمونه انتخاب شد. جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر پایگاه اقتصادی –اجتماعی (45/0) ، باور به نظام ارزشی (37/0-)، سرمایه اجتماعی (29/0-) دینداری (46/0-)، و سرمایه فرهنگی (46/0-) با میزان مرجعیت سلیبریتی‌ها ارتباط دارد.تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 29 درصد از تغییرات متغیر میزان مرجعیت سلیبریتی‌ها به وسیله متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and Cultural Factors Affecting Celebrity Authority (The Case of Youth in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khakian 1
  • Mansour Haghighatian 2
  • Ehsan Shahghasemi 3

1 Islamic Azad University of Dehaghan

2 Department of Sociology

3 Department of Communication

چکیده [English]

Abstract: As early as the first half of the 20th century, sociologists became fascinated to study individuals and groups as sources of authority. These groups and individuals have played a crucial role in mimicking actions and adopting thinking of people and when it comes to young people, the influence of others becomes specifically effective. This study examines the social and cultural factors affecting celebrity authority among young people in Shiraz. Our statistical society was comprised of young people in the city of Shiraz and we employed clustered sampling to get a sample of 623 participants. Our results showed that socioeconomic status (0.45), belief in the value system (-0.37), social capital (-0.29), religiosity ((-0.46), and cultural capital (-0.46) are correlated with celebrity authority. Regression analysis showed that 29 percent of change in celebrity authority is explained by independent variables. Our study provides insights as to how celebrity culture is consumed and experienced among young people in Shiraz, and more importantly, how young people are inclined to follow celebrity advice on different issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socioeconomic Status
  • Belief in Value System
  • Religiosity
  • Celebrity