مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته جامعه‌شناسی فرهنگی، نویسنده و پژوهشگر آزاد اجتماعی

چکیده

گسترش جذب دانشجویان غیرایرانی طی سال‌های اخیر، به افزایش تعاملات خارجی ایرانیان منجر شده است. تحقیق در باب تجربیات و ادراک دانشجویان غیرایرانی می‌تواند به خودآگاهی بیشتر ایرانیان منجر شود. به‌عنوان گامی ابتدایی، مقاله‌ی حاضر بر آن است تا تجربه‌ و ادراک برخی از دانشجویان غیرایرانی محصل در ایران از ایران را گزارش کند. روش تحقیق حاضر، روش مردم‌نگاری است و تکنیک مصاحبه در گردآوری و تکنیک کدگذاری‌های مرحله‌ای در تحلیل داده‌ها مورد استفاده بوده است. داده‌ها، عمدتاً حاصل مصاحبه با 29 دانشجوی غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1395 است. نتیجه استخراج پیام‌های موجود در مصاحبه‌ها و تخصیص مفاهیم اولیه‌ به آن‌ها، حدود 200 مفهوم اولیه و 7 مقوله‌ی عمده است. با الهام از گورویچ مقولات عمده‌، اکولوژی و مورفولوژی، پوشش و ظاهر، تعامل، هنجارهای اجتماعی، اخلاقیات و ارزش‌های اجتماعی و «کمبودها»، تعیین شدند. دانشجویان مشاهداتی داشتند و استنباط‌هایی انجام دادند و هرچه موضوعی بیشتر مشاهده‌شدنی بود یا استنباطش ساده‌تر و در دسترس‌تر بود بیشتر گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran in the perspective of non-Iranians The experience of non-Iranian students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسنده [English]

  • ahmad farzaneh

Graduated in cultural sociology, freelance writer and social researcher

چکیده [English]

The expansion of the recruitment of non-Iranian students in recent years has led to an increase in foreign interactions with Iranians. Research on the experiences and perceptions of non-Iranian students can lead to more self-awareness of Iranians. As a preliminary step, this article aims to report the experience and perception of some non-Iranian students studying in Iran. The method of current research is ethnography and the interview technique was used in data collection and the step-by-step coding technique was used in data analysis. The data is mainly the result of interviews with 28 non-Iranian students of Ferdowsi University of Mashhad in the summer of 2015. The result of extracting the messages in the interviews and assigning basic concepts to them is about 200 basic concepts and 7 major categories. Inspired by Gurvitch, major categories, ecology and morphology, clothing and appearance, interaction, social norms, morals and social values, and "deficiencies" were determined. Students made observations and made inferences, and the more observable a topic was, or the simpler and more accessible the inference was, the more it was reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercultural communication
  • perception
  • experience
  • non-Iranian students
  • Ferdowsi University