مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو؛ دانشگاه علامه طباطبایی

2 علوم سیاسی، دانشگاه علامه

چکیده

دستگاه‌ها و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک همواره سعی بر تحمیل ارج‌شناسیِ کاذب و صورت‌بندی شکلی رابطه‌ی خیالی در اذهان عاملان اجتماعی دارند. سینمای غالب یا سینما در قالب روایت رسمی و دستگاهِ بیگانه‌سازِ قدرت، در جهت حفظ وحدت سیاسی و گفتمانی غالب، می‌تواند نشانگر طرد و انکار بدن‌ها و صداهای خاصی از حوزه‌ی عمومی باشد. «غیریت‌سازی» از فرودستان به مثابه صورتی از «سیاست هویت» و در تقابل با سیاست ارج‌شناسی، مسائل و معضلات را به اذهان معیوب و شخصیت‌های آسیب‌دیده فرو می‌کاهد. تحقق مطالبات ارج‌شناسی از یک سو در گرو توجه به الگوههای فرهنگی و نهادینه شده‌ی طرد و تحقیر است. از سوی دیگر توجه به سازوکارهای بازتولید ناعدالتی و نابرابری نسبت به فرودستان ضرورت دارد. هرگونه تلاش برای بازیابی اجتماع سیاسی مستلزم واژگون کردن سلسله‌مراتبی است که اولویت را به اسناد و روایت‌های رسمی می‌بخشد. «خوانش معکوس» انواع متون تولیدشده توسط روایت رسمی و غالب امکان دیدن و برجسته شدن بخش‌های سرکوب‌شده و به حاشیه رانده را فراهم می‌سازد، همچنین تمهیدات و مکانیزم‌های بازتولید طرد، حذف و سرکوب را افشاء می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition and justice; Representation of the subaltern in the cinema of the 90s in Iran; A case study of just 6.5 film

نویسندگان [English]

  • Dalir Bayatgol 1
  • Javad Kashi 2

1 Student; Allameh Tabatabaei University

2 . Associate Professor, Department of Political Science, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Ideological apparatuses and mechanisms always try to impose spurious recognition and formulate an imaginary relationship in the minds of social actors. Cinema, in the form of the official narrative and the alienating apparatus of power, and in order to maintain the dominant political and discourse unity, can represent the rejection and denial of certain bodies and voices from the public sphere. The "alienation" of the subaltern as a form of "identity policy", and in contrast to the recognition policy, reduces the issues to defective minds and damaged characters. Any attempt to restore the political community requires reversing the hierarchy that prioritizes the official documents and narratives. "Reverse reading" of the different types of texts produced by the official and dominant narrative makes it possible to see and highlight the repressed and marginalized sections of community. It also reveals the arrangements and mechanisms of the reproduction of the exclusion and repression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Recognition"
  • ,"
  • Justice"
  • Subaltern"
  • Otherness"
  • , "
  • Dominant Cinema"