مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شبکه‌های اجتماعی موجب به وجود آمدن شکل جدیدی از تعاملات و عناصر فرهنگی شده‌اند. یکی از این عناصر ابراز خود و نمایش شخصیت خود است. جامعه شناسان درباره تعاملات روزمره و معمولی توصیفات و نظریات مفصلی ارائه داده‌اند که نظریه نمایشی گافمن یکی از بهترین آن‌هاست. اما درباره نمایش خود در شکل جدید تعاملی در شبکه‌های اجتماعی هنوز نظریه مفصل و مستقلی ارائه نشده است. این نوشتار به دنبال آن است که با توصیف چگونگی نمایش خود و ابزارهای آن، تفاوت‌های موجود بین نمایشِ خود در اینستاگرام و تعامل روزمره را نشان دهد. در این مسیر از روش نوین مردم نگاری اینترنتی استفاده شده است و با استفاده از پرسشنامه مورد تأیید کاربران قرار گرفته است. در پایان نیز تفاوت‌های اصلی این دو نوع نمایش براساس عناصر اساسی آن با استفاده از مثال نمایش تئاتری و نمایش سینمایی بیان شده است. کلیدواژهِ دستورِ زبانِ اجراهای اینستاگرامی "لذت بصری" است که موجب شکل گیری روال‌های اجرایی نمایش‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The difference between "self" representation in ordinary life and the life of Instagram

نویسندگان [English]

  • mostafa ghanizadeh
  • gholamreza sedigh ourae

ferdowsi university

چکیده [English]

Social networks have created a new form of interaction and social cultures. One of the parts of this culture is expressing self and displaying its character. Sociologists have described the routine interactions with detailed descriptions and ideas. Gaffman's theatrical theory is one of the best. However, there is no detailed and independent theory of how to display in an interactive new form on social networks. This article seeks to describe the differences between their display on the Instagram and their everyday engagement by describing how they display themselves and their tools. To achieve this, new method of nethnography has been used. At the end, the main differences between the two types is expressed by using the example of a theatrical show and a cinematic show. And also the different tools for these two types of shows are mentioned. The keyword of Instagram show is the "visual pleasure" that generates the execution procedures of the shows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Nethnography
  • Display self
  • Social Network Culture
  • visual pleasure