مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر

2 دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شبکه‌های اجتماعی موجب به وجود آمدن شکل جدیدی از تعاملات و عناصر فرهنگی شده‌اند. یکی از این عناصر ابراز خود و نمایش شخصیت خود است. جامعه شناسان درباره تعاملات روزمره و معمولی توصیفات و نظریات مفصلی ارائه داده‌اند که نظریه نمایشی گافمن یکی از بهترین آن‌هاست. اما درباره نمایش خود در شکل جدید تعاملی در شبکه‌های اجتماعی هنوز نظریه مفصل و مستقلی ارائه نشده است. این نوشتار به دنبال آن است که با توصیف چگونگی نمایش خود و ابزارهای آن، تفاوت‌های موجود بین نمایشِ خود در اینستاگرام و تعامل روزمره را نشان دهد. در این مسیر از روش نوین مردم نگاری اینترنتی استفاده شده است و با استفاده از پرسشنامه مورد تأیید کاربران قرار گرفته است. در پایان نیز تفاوت‌های اصلی این دو نوع نمایش براساس عناصر اساسی آن با استفاده از مثال نمایش تئاتری و نمایش سینمایی بیان شده است. کلیدواژهِ دستورِ زبانِ اجراهای اینستاگرامی "لذت بصری" است که موجب شکل گیری روال‌های اجرایی نمایش‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

اسکندری پور، ابراهیم؛ اکبری تبار، علی‌اکبر. (1392). روش مطالعه علمی در باب صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی). پژوهش‌های ارتباطی. شماره 37. 113 تا 142
ترنر، جاناتان. (1394). نظریه‌های نوین جامعه‌شناختی. ترجمه: علی‌اصغر مقدس و مریم سروش. تهران: انتشارات جامعه شناسان
حسنی، حسین؛ کلانتری، عبدالحسین. (1396). تحلیل پدیدار شناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران. مطالعات فرهنگ-ارتباطات. شماره 40. از 32 تا 63
ساعی، علی. (1386). روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رهیافت عقلانیت انتقادی). تهران: انتشارات سمت.
سامانی، سمانه؛ فراهانی، اعظم. (1395) هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام. رسانه. شماره 2. از 85 تا 104
سیف الهی، سیف اله؛ شاطری، پروانه. (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی نوین در تغییر رفتار دختران و زنان ایرانی (مورد مطالعه: دختران و زنان دانشجوی دانشگاه‌های تهران در سال 1392). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. شماره 2. از صفحه 27 تا 44
شیخ، رضا؛ شامبیاتی، هانیه؛ وکیلی، گلاله. (1396). نتنوگرافی بر مبنای اطلاعات ناقص رویکردی جدید در تحلیل کامنت‌های کاربران اینترنتی. مجله مدیریت فناوری اطلاعات. شماره 31. از صفحه 33 تا 354
راودراد، اعظم؛ گیشنیزجانی، گلنار. (1396). گونه‌شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام. مطالعات رسانه‌های نوین. شماره 10. از 259 تا 304
ریتزر، جورج. (1392). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
گافمن، اروینگ. (1395). نمود خود در زندگی روزمره. تهران: نظر مرکز
گیدنز، آنتونی. (1389). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی
کاستلز، مانوئل و اینس، مارتین (1384)، گفتگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران: نشر نی.
منادی، مرتضی. (1386). مردم‌نگاری. روش‌شناسی علوم انسانی. شماره 51. از صفحه 111 تا 130
میرحقی، امیرحسین. (1394). تبیین فرهنگ تریاژ پرستاران بخش اورژانس: مطالعه مردم‌نگاری. رساله دکتری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
هاشمی منفرد، آزاده؛ ربیعی، علی. (1396). مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام. علوم اجتماعی. شماره 78. از صفحه 157-194
 
Bartl,m&Kumar Kannan,v&stockinger,h.(2016).A review and analysis of literature on netnography research.nternational Journal of Technology Marketing,11.
Borgatti, s& mehra, a& brass, d& labianca, g. (2009). Network analysis in the social scinces. Science, 323.892-895
Brem, a& bilgram, v. (2015). The search for innovative partners in co-creation: Identifying lead users in social media through netnography and crowdsourcing. Journal of Engineering and Technology Management, 37. 40-51
Brown, z& Tiggemann, m. (2016). Attractive celebrity and peer images on
Castells, Manuel and Innes, Martin (1384), Conversations with Manuel Castells, translation by Hassan Chavoshian and Leila Javafshani, Tehran: Ney Publishing. Chun, Wendy Hui Kyong. (2016). Updating to Remain the Same: Habitual New Media. MIT Press
Denner, J., & Martinez, J. (2010). Whyville versus MySpace: how girls negotiate identities online. In S. R. Mazzarella (Ed.), Girl wide web 2.0: Revisiting girls, the Internet, and the negotiation of identity (pp. 203e221). New York: Peter Lang.
Duffy, B.E. & Hund, E. (2015). "'Having it All' on Social Media: Entrepeneurial femininity and self-branding among fashion bloggers.". Social Media+ Society.
Eagleman, a& Burch, l. (2016) Communicating via photographs: A gendered analysis of Olympic athletes’ visual self-presentation on Instagram. Sport Management Review,19. 133-145
Eskandaripour, Ibrahim; Akbari Tabar, Ali Akbar. (2012). The method of scientific study about pages related to radio and television networks in virtual social networks (with a combined quantitative and qualitative approach). Communication research. No. 37. 113 to 142
Giddens, Anthony. (1389). Sociology. Translation Manouchehr Sabouri. Tehran: Ney Publishing
Goffman, Irving. (2015). Self-expression in everyday life. Tehran: Nazar Center. (In Persian)
Gould, S. J. (2012). The emergence of Consumer Introspection Theory (CIT): Introduction to JBR special issue. Journal of Business Research. Vol 65, 453–460.
Green, e. (2016. What are the most-cited publications in the social sciences (according to Google Scholar)?. the London school of economics and political science.
Hashemi Mofared, Azadeh; Rabiei, Ali. (2016). A case study of the way of self-presentation in Instagram users. social Sciences. No. 78. From page 157-194. (In Persian)
Harcourt, Bernard E. (2015). Exposed: desire and disobedience in the digital age. Harvard University Press.
Han, byung-chul. (2015). The burnout society. Stanfurd university press.
HoMoon, j& Lee, e& Lee, j& Rang, t& Yong, c& Sung, j. (2016). The role of narcissism in self-promotion on Instagram. Personality and Individual Differences, 101. 22-25
Hui Chua, t& Chang, l. (2016). Follow me and like my beautiful selfies: Singapore teenage girls’engagement in self-presentation and peer comparison on social media. Computers in Human Behavior, 55.190-197
Hosni, Hossein; Kalantari, Abdul Hossein. (2016). A cognitive phenomenological analysis of the lived experience of Instagram video social network users in Iran. Culture-communication studies. Number 40. From 32 to 63
Hogan, B. (2010). The presentation of self in the age of social media: istinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30. 377-386.
Kane, g& alavi, m& labianca, g& borgatti, s. (2012). What’s Different About Social Media Networks? A Framework and Research Agenda. MIS Quarterly, Forthcoming. 69
Kang,jin& wei,lawen. (2019). Let me be at my funniest: Instagram users’ motivations forusing Finsta (a.k.a., fake Instagram). The Social Science Journal. 55
Kozinets, R. V. (1999). E-tribalized marketing?: The strategic implications of virtual communities of consumption. European Management Journal. Vol 17, 252–264.
Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39, 61–72.
Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. Thousand Oaks: Sage Publications.
Kramer, N. C., & Haferkamp, N. (2011). Online self-presentation: Balancing privacy concerns and impression construction on social networking sites. In S. Trepte & L. Reinecke (Eds.), Privacy online: Perspectives on privacy and self-disclosure in the social web (pp. 127–141)
Manadi, Morteza. (1386). Ethnography. Methodology of humanities. Number 51. From page 111 to 130
Mascheroni, G., Vincent, J., & Jimenez, E. (2015). “Girls are addicted to likes so they post semi-naked selfies”: peer mediation, normativity and the construction of identity online. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(1). article 5.
Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13, 114–133.
Meier, E. P., & Gray, J. (2014). Facebook photo activity associated with body image disturbance in adolescent girls. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(4), 199e206.
Minowa, Y., Visconti, L. M., & Maclaran, P. (2012). Reseaerchers' introspection for multisited ethnographers: A xenoheteroglossic autoethnography. Journal of Business Research, 65, 483–489.
Mir Haghi, Amir Hossein. (2014). Explaining the triage culture of emergency department nurses: an ethnographic study. Doctoral thesis, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences. (In Persian)
Rageh, a& mekewar,t& woodside,a. (2013). Using netnography research method to reveal the underlying dimensions of the customer/tourist experience. Qualitative Market Research: An International Journal, 16.126-149
Rawdrad, Azam; Gishnizjani, Gulnar. (2016). Typology of media body representation patterns of Iranian users in Instagram social network. New media studies. Number 10. From 259 to 304
Ritzer, George. (2012). Sociological theory in the contemporary era. Translation: Mohsen Thalasi. Tehran: Elmi Publications.
Papachariss, z. (2011). A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites. Sage.
Sai, Ali. (1386). Research method in social sciences (with critical rationality approach). Tehran: Samt Publications. (In Persian)
Saif Elahi, Saif Elah; Shatari, parvaneh. (2014). The role of modern social networks in changing the behavior of Iranian girls and women (case study: girls and women students of Tehran universities in 2012). Iran's social development studies. Number 2. From page 27 to 44. (In Persian)
Samani, Samaneh; Farahani, Azam. (2016) Online identity and Instagram (studying how to display the identity of young people on Instagram. Media. No. 2. From 85 to 104. (In Persian)
Sheldona, p& Rauschnabelb, p& Grace, m& Car, s. (2017). A cross-cultural comparison of Croatian and American social network sites: Exploring cultural differences in motives for Instagram use. Computers in Human Behavior, 75. 643-651. (In Persian)
Sheikh, Reza; Shambiati, Haniyeh; vakili, Gulala. (2016). Netnography based on incomplete information is a new approach in analyzing the comments of Internet users. Journal of Information Technology Management. Number 31. From page 33 to 354. (In Persian)
Turner, Jonathan. (2014). New sociological theories. Translation: Ali Asghar Moghaddis and Maryam Soroush. Tehran: jameshenasan Publications. (In Persian)
Toledano, m. (2017). Emergent methods: Using netnography in public relations research. Public Relations Review Public Relations Review, 43. 597-604
Woodside, A. G. (2004). Advancing from subjective to confirmatory personal introspection in consumer research. Psychology & Marketing. Vol 21, 987–1010. (In Persian)