مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

نویسندگان مقاله حاضر، رمان تاریخ گرایی را از زاویه سازو کل بازسازی حافظه جمعی و روایت بازخوانی می کنند. ابتدا اشاراتی به تکیه گاه های نظری این نوشتار خواهد شد سپس شرحی از حقایق داستانی شوهر آهو خانم ارائه خواهد شد. آنگاه دربخش  نهایی و اصلی مقاله، خصلت گفت و گویی رمان ، سطوح روایتی آن و نیز چگونگی بازسازی گذشته اجتماعی بر مبنای مولفه های خصلت گفت و گویی رمان، سطوح روایتی آن و نیز چگونگی بازسازی گذشته اجتماعی بر مبنای مولفه های نگارش عصر تحلیل آن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading the novel of Ahoo Khanum's husband

چکیده [English]

The authors of the present article read the novel of historicism from the perspective of the whole mechanism of collective memory and narrative reconstruction. First, there will be references to the theoretical foundations of this article, then a description of the fictional facts of Ahoo Khanum's husband will be provided. Then, in the final and main part of the article, the dialogue character of the novel, its narrative levels and also how to reconstruct the social past based on the components of the novel dialogue character, its narrative levels and how to reconstruct the social past based on the writing components of the era will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrativeism
  • Rule of Dialogue
  • Narrative Novel Discourse
  • Author Authority
  • Narrative Levels
  • Collective Memory
  • Historical Reconstruction