مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

نویسندگان مقاله حاضر، رمان تاریخ گرایی را از زاویه سازو کل بازسازی حافظه جمعی و روایت بازخوانی می کنند. ابتدا اشاراتی به تکیه گاه های نظری این نوشتار خواهد شد سپس شرحی از حقایق داستانی شوهر آهو خانم ارائه خواهد شد. آنگاه دربخش  نهایی و اصلی مقاله، خصلت گفت و گویی رمان ، سطوح روایتی آن و نیز چگونگی بازسازی گذشته اجتماعی بر مبنای مولفه های خصلت گفت و گویی رمان، سطوح روایتی آن و نیز چگونگی بازسازی گذشته اجتماعی بر مبنای مولفه های نگارش عصر تحلیل آن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها