مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

تحولات چشم گیر در عر اصه فناوری ارتباطات و رشد مصرف گرایی نقش فرهنگ رسانه ای و فرهنگ عامه پسند جهانی در جامعه پذیری جوانان را افزایش داده است. از جمله نتایج تحولات فوق ، ظهور خرده فرهنگ ها و سبک زندگی متنوعی در بین جوانان است که گاه با فرهنگ رسمی جامعه همخوان نبوده و گاه آنرا به چالش می کشد. در مطالعه حاضر که بر روی نمونه ای معرف از دانش آموزان دختر دبیرستانی تهران صورت گرفته است میزان گرایش دختران به رفتارها خرده فرهنگی بررسی می شود. در این مقاله نشان داده می شود که شکاف در جهت گیری های ذهنی و رفتاری دختران نوجوان نسبت به و مولفه های خرده فرهنگی ، تناقصاتی را در هم زمان آنها به ارزش ها سنتی و مدرن به همراه دارد از سوی دیگر گرایش به رفتارهای خرده فرهنگی آن چنان فراگیر شده است که تمایز آن از رفتارهای مقبول رسمی دشواره گردیده و مرزبندی های این دو سطح نگاه و رفتار را درمعرض تغییر و تعریف مجدد قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها