مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

تحولات چشم گیر در عر اصه فناوری ارتباطات و رشد مصرف گرایی نقش فرهنگ رسانه ای و فرهنگ عامه پسند جهانی در جامعه پذیری جوانان را افزایش داده است. از جمله نتایج تحولات فوق ، ظهور خرده فرهنگ ها و سبک زندگی متنوعی در بین جوانان است که گاه با فرهنگ رسمی جامعه همخوان نبوده و گاه آنرا به چالش می کشد. در مطالعه حاضر که بر روی نمونه ای معرف از دانش آموزان دختر دبیرستانی تهران صورت گرفته است میزان گرایش دختران به رفتارها خرده فرهنگی بررسی می شود. در این مقاله نشان داده می شود که شکاف در جهت گیری های ذهنی و رفتاری دختران نوجوان نسبت به و مولفه های خرده فرهنگی ، تناقصاتی را در هم زمان آنها به ارزش ها سنتی و مدرن به همراه دارد از سوی دیگر گرایش به رفتارهای خرده فرهنگی آن چنان فراگیر شده است که تمایز آن از رفتارهای مقبول رسمی دشواره گردیده و مرزبندی های این دو سطح نگاه و رفتار را درمعرض تغییر و تعریف مجدد قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Subculture or cultural consumption A study among female students in Tehran

چکیده [English]

Significant developments in the field of communication technology and the growth of consumerism have increased the role of media culture and global popular culture in the socialization of young people. Among the results of the above developments is the emergence of subcultures and diverse lifestyles among young people, which are sometimes inconsistent with the official culture of society and sometimes challenge it. In the present study, which was conducted on a representative sample of female high school students in Tehran, the extent of girls' tendency to subcultural behaviors is investigated. This article shows that the gap in the mental and behavioral orientations of adolescent girls towards and subcultural components, at the same time brings them contradictions to traditional and modern values. On the other hand, the tendency to its subcultural behaviors. It has become so pervasive that it has become difficult to distinguish it from officially accepted behaviors, exposing the boundaries of these two levels of view and behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subculture
  • lifestyle
  • popular culture
  • media consumption
  • cultural consumption Subculture or cultural consumption