مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

 
اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  ﻣــ ﻲ ﻛﻮﺷــﺪ ﺑــﻪ  ﺑﺮرﺳــﻲ  آﻧــﻮﻣﻲ  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  در اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت  ﻣﺠــﺎزی  اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ  ﺑﭙــﺮدازد .ﺑﺎﺗﻮﺟــﻪﺑــ ﻪ ﮔﺴــﺘﺮش  روزاﻓــﺰون  اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ  و ﺷــﻜﻞ ﮔﻴــﺮی  اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت  ﻣﺠــﺎزی  در آ ن ، اﻳﻦ  ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﭘـﻴ ﺶ ﻣـ ﻲ آﻳـﺪ ﻛـ  ﻪ  آﻳـﺎ اﻳﻨ ﺘﺮﻧـ ﺖ  ﻣﺤﻴﻄـ ﻲ  از ﻧﻈـﺮ ﻫﻨﺠـﺎر  ی  آﻧﻮﻣﻴـ ﻚ  اﺳـ ﺖ ، ﻳــﺎ ﻣــﻲ ﺗــﻮان  از ﻧــﻮﻋﻲ  ﻧﻈــﻢ  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑــﻞ  روﻳــﺖ  ﻛــ ﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس  ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎی  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  در ﻓﻀﺎی  ﻣﺠﺎزی  اﺳﺖ ، ﺳﺨﻦ  ﮔﻔﺖ  . 

کلیدواژه‌ها