مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

تهران

چکیده

اﻣــﺮوزه  ﺟﻬــﺎﻧﻲ ﺷــﺪن  و ﻓــﻦ آوری ﻫــﺎی  ﻧــﻮﻳﻦ  ـ از ﺟﻤﻠــ ﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖـ ارﺗﻜــﺎب  ﺟــﺮاﻳﻢ  ﻣــﺮﺗﺒﻂ  ﺑــﺎ ﻣــﻮا د (ﻣﺨــﺪر (
را ﺗﺴــﻬﻴﻞ  ﻛــﺮده  اﺳــﺖ . اﮔﺮﭼــﻪ ، ﻣﺠﺮﻣــﺎﻧﻲ  ﻛــ ﻪ از ﻓﻀــﺎی  راﻳﺎﻧﻪ ای  و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـ ﻲ  ﺑـﺮا ی  اﻫـﺪا ف ﺳـﻮدﺟﻮﻳﺎﻧ ﻪ  ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎد  ه  ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ، ﺑـ ﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪ  ه  ﺑـﺮ  ﺳﻮءاﺳـــﺘﻔﺎده  ﺟﻨﺴـــﻲ  از ﻛﻮدﻛـــﺎن  و ﺟـــﺮاﻳﻢ اﻗﺘﺼـــﺎدی  ﻧﻈﻴـــﺮ ﻛﻼﻫﺒـــﺮدار ی  ﻣﺘﻤﺮﻛـــﺰﺷــﺪه اﻧــﺪ .ﻟــﻴﻜﻦ ، ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫــﺎﻳﻲ  دا ل ﺑــﺮ اﻳــﻦ ﻛــ ﻪ از ﻓــﻦ آوری ﻫــﺎی ﻧــﻮﻳﻦ ﺑــ ﻪ ﻃــﻮر ﻓﺰاﻳﻨــﺪه ای  ﺑــﺮای  ﻋﻤﻠﻴــﺎت  ﺗﻮﻟﻴــﺪ، ﺗﻮزﻳــ ﻊ  و ﻗﺎﭼــﺎق  ﻣــﻮاد )ﻣﺨــﺪر (اﺳــﺘﻔﺎده  ﻣــﻲ ﮔــﺮدد، ﻧﻴﺰدﻳــﺪ ه  ﻣــ ﻲ ﺷــﻮد .ﮔــﺰارش ﻫــﺎی  ﺳــﺎزﻣﺎن  ﻣﻠــﻞ  ﻣﺘﺤــﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪه  اﻳــﻦ  اﺳــﺖ  ﻛــ ﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺑﺴــﻴﺎر زﻳﺎدی  ازوب ﺳـﺎﻳ ﺖ ﻫـﺎ  در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎ  ن  وﺟـﻮد دارد ﻛـ  ﻪ  از آﻧﻬـﺎ ﺑـ  ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻓـﺮو ش  ﻣـﻮاد  ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧ ﻲ   ـ از ﺣﺸـﻴ ﺶ ﮔﺮﻓﺘـ ﻪ  ﺗـﺎ هروئین  ، اﻛﺴﺘﺴـ ﻲ  و ﻛﻮﻛـﺎﻳﻴﻦ   ااﺳـﺘﻔﺎد می کنند
ﺷـﻮ د . ﺑ ﻪ اﻳـــﻦ  ﻣﻨﻈـــﻮر دﻻﻻن  ﻣـــﻮاد )ﻣﺨـــﺪر (ازﮔـــﭗ ﺧﺎﻧـــﻪ ﻫـــﺎی  ﺧﺼﻮﺻـــﻲﭼـــﺖ ر و م ﻫـــﺎی  ﺧﺼﻮﺻﻲ ( در وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ

کلیدواژه‌ها