مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ﭼﻜﻴﺪه   اﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻟـ ﻪ  ﺑـﺎ اراﺋـ  ﻪ  دﻳـﺪ ی  اﻛﺘﺸـﺎﻓ ﻲ   ـ ﭘﮋوﻫﺸـ ﻲ  آﺳـﻴ ﺐ ﻫـﺎ ی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـ ﻲ  را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎد  ه  از ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻫــﺎی ﻛــ ﺎرﺑﺮان  ﻣﺤــﻴﻂ  ﻣﺠــﺎزی  و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ  ﺑــﺎ رﺟــﻮع  ﺑــ ﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎی  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  اﻳــﺮان  ﻣﻔﻬــﻮم ﺳــﺎزی  ﻣــ ﻲ ﻛﻨــﺪ ﺗــﺎدر ﻧﺘﻴﺠــﻪ  ﺑــ ﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ  ﺟﺪﻳــﺪی  از آﺳــﻴﺐ  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ    ـ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  ﺑﺮﺳــﺪ .ﺳــﭙﺲ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  ﺳــﻌﻲ  ﻣــ ﻲ ﻛﻨــﺪ ﺗﺎﺑﺮاﺳــﺎس  اﻳــﻦ  ﺗﻌﺮﻳــﻒ  اﻧــﻮاع  آﺳــﻴﺐ ﻫــﺎی  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻧــﻮﻳﻦ  را ﺑﺮاﺳــﺎس  ارﺗﺒــﺎط  و ﻋــﺪ م ارﺗﺒــﺎط  ﺗﺠﺮﺑــﻲ  وﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ  ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳ ﺖ ﻫــﺎی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  دﺳــﺘﻪ ﺑﻨــﺪی  و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ  ﺷــﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳــﺖ  اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  ﺗﻐﻴﻴــﺮات  ﻫــﻮﻳﺘﻲ ﻧﺴــﻞ ﻫــﺎی  ﺟﺪﻳــﺪ اﻳــﺮان  را ﺑــﻪ  ﻣﺜﺎﺑــﻪ  ﻣﺘﻐﻴــﺮ واﺑﺴــﺘﻪ  ﺑــ ﻪ ﺗﻌــﺪد ﻣﺮاﺟﻌــﻪ  ﺑــ ﻪ دﻧﻴــﺎی  ﻣﺠــﺎزی  ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﻈــﺮی  ﻗــﺮار ﺧﻮاﻫــﺪ داد ﺗــﺎ ﻳــ  ﻚ  ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ  ﻧﻈــﺮی  ﻗﺎﺑــ ﻞ  اﺳــﺘﻔﺎده  ﺑــﺮای  ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  آﺳــﻴﺐ ﻫــﺎی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ  آﻳﺪ

کلیدواژه‌ها