مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 تهران

چکیده

 اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  ﻣــ ﻲ ﻛﻮﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺑــ ﻪ  ﺑﺮرﺳــﻲ  ﺟــﺮاﻳﻢ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  از دﻳــﺪﮔﺎﻫﻲ  ﺟــﺮم
ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻪ  ﺑﭙﺮداز د. ﺳﭙﺲ ، ﺑـ ﻪ اﻗـﺪاﻣﺎ ت  اﻧﺠـﺎ م  ﺷـﺪ ه  ﺑـﺮا ی  ﻣﺒـﺎرز ه  ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴ  ﻦ  ﺟﺮاﻳﻤـ ﻲ  در ﺳـﻄ ﺢ  ﺟﻬـﺎ ن 
اﺷــﺎره  ﻣــ ﻲﻛﻨــﺪ و ﻧﺎرﺳــﺎﻳ ﻲ ﻫــﺎ وﭼــﺎﻟ ﺶ ﻫــﺎی  ﺣﻘــﻮﻗﻲ ، اﺧﻼﻗــﻲ  و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻣﺒــﺎرزه  ﺑــﺎ ﭼﻨﻴﻦ  ﺟﺮاﻳﻤﻲ  را ﺑﺮﻣﻲ
ﺷﻤﺎرد  .

کلیدواژه‌ها