مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  درﺑــﺎره  ﻗﻤﺎرﺑــﺎزی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  اﺳــﺖ . ﻗﻤﺎرﺑــﺎزی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  ﻫــﺮ ﻧــﻮع  ﻓﻌــﺎﻟﻴﺘﻲ  اﺳــﺖ  ﻛــ ﻪ ازﻃﺮﻳــﻖ  اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ  ﺻــﻮرت  ﻣــﻲ ﮔﻴــﺮد و ﺷــﺎﻣ ﻞ  ﻧــﻮﻋﻲ  ﺷــﺮﻛﺖ ،   در ﻗﺮﻋــﻪﺷﺮط ﺑﻨﺪی  ﻳﺎ اﻧﺠﺎم  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ  ﻣﺒﺘﻨـ ﻲ ﺑـﺮ ﺑﺨـ  ﺖ  و اﻗﺒـﺎ ل  ﺑـﺎ ﻫـﺪ  ف  رﺳـﻴﺪ ن  ﺑـ ﻪ ﭘـﻮ ل ، ﺟـﺎﻳﺰ ه ، ﻳـﺎ  ﻧــﻮﻋﻲ  اﻣﺘﻴــﺎز اﺳــﺖ . ﻃﺒــﻖ  ﻧﺘــﺎﻳﺞ  اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ
ﻗﻤﺎرﺑــﺎزی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  ﻣــ ﻲﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻲ  ﻣﺜــﻞ  اﺗــﻼف  وﻗــﺖ  و ﻫﺰﻳﻨــﻪ ، ﻛــﻢ ﻛــﺎری  و ﻛــﺎﻫﺶ  ﺗﻮﻟﻴــﺪ، وﺳــﻬﻮﻟ ﺖ  ﭘــﻮل
ﺷــﻮﻳﻲ  را در ﭘــﻲ  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ  .

کلیدواژه‌ها