مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

ایران داک

چکیده

در اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  اﺑﺘــﺪا ﻛــﺎرﻛﺮد ﺣﻤــﺎﻳﺘﻲ  ﭘﻴﻮﻧــﺪﻫﺎی  ﻗــﻮی  و ﺿــﻌﻴﻒ  اﺟﺘﻤــﺎﻋ ﻲ در ﻗﺒــﺎل  اﻧــﻮاع  ﻓﺸــﺎرﻫﺎی رواﻧــﻲ   ـ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  از دﻳــﺪﮔﺎه  ﺗﺤﻠﻴــﻞ  ﺷــﺒﻜﺔ  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻃــﺮح  ﻣــ ﻲﺷــﻮد و ﺳــﭙﺲ  راﺑﻄــﺔ  آ ن  ﺑــﺎ اﻋﺘﻴــﺎد ﺑــﻪ ﻣــﻮاد ﻣﺨــﺪر )و ﭘــﺎک ﺷــﺪن  و ﺑــﻪ وﻳــﮋه  ﭘــﺎک  ﻣﺎﻧــﺪن  ﻓــﺮد ﻣﻌﺘــﺎد (ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــ ﻲ  ﻗــﺮار ﻣــ ﻲ ﮔﻴــﺮد .آﻧﮕــﺎه ﺿــﻤﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴــﺔ 
ﺷــﺒﻜﺔ  ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻫــﺎی  رو در روی  اﺟﺘﻤــﺎﻋ ﻲ ﺑــﺎ ﺷــﺒﻜﺔ  ارﺗﺒﺎﻃــﺎت  ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﺳــﻂ ، ﻣﺰاﻳــﺎی ﭘﻴــﺪاﻳﻲ  و ﮔﺴــﺘﺮش  ﺷــﺒﻜﺔ 
اﺧﻴـــﺮ ﺑـــﺮا ی  ﺑﺮﺧـــﻮرداری  ﻣﻄﻠـــﻮب  و ﻣﻨﺎﺳـــﺐ  از ﺧـــﺪﻣﺎت  ﺣﻤـــﺎﻳﺘﻲ  ﺷـــﺒﻜﺔ رواﺑـــﻂ  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  در ﭘﻴﻮﻧــﺪ زدن  اﻓــﺮاد ورای  ﻣﺤــﺪودﻳﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮاﻧــ ﻊ  ﻣﻌﻤــﻮل  زﻣــﺎﻧﻲ ، ﻣﻜــﺎﻧﻲ  و ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـ ﻪ  ﻋﻨـﻮا ن  ﻋﺎﻣـ ﻞ  ﻣﻜﻤـ ﻞ  ﺑﻠ ﻜـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮا ن  ﻋﺎﻣـ ﻞ  ﻣﻮﺟـﺪه  ﺑﺮﺷـﻤﺮد ه  ﻣـﻲﺷـﻮ د .
در اﻧﺘﻬــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻃﺮﺣــﻲ ﻋﻤﻠــﻲ  ﺑــﺮای  اﻳﺠــﺎد ﺷــﺒﻜﺔ  ارﺗﺒﺎﻃــﺎت  ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺳــﻄﺢ  ﻛﺸــﻮر ﺑــ ﻣﻨﻈــﻮر ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮی  از اﻋﺘﻴــﺎد ﺑــﻪ  ﻣﻮادﻣﺨــﺪر، درﻣــﺎن  ﻣﻌﺘــﺎد و ﭘﺎﻛﺪاﺷــﺖ  ﻓــﺮد ﭘــﺎک  ﺷــﺪه  اراﺋﻪ  ﻣ ﻲﺷ ﻮ د

کلیدواژه‌ها