مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺮﻳ وﺳ ﻦ ﻴ ﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻏﻴﺮ  ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﺑﻴﻦ  ﺑﺮای ، ﻓﺮدی ﻛﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺳﻨ ﻋﻼوه ، ﺷﻐﻠﻲ ، ﺟﻨﺴﻲ ، ﻲ  ﺗ ﺑﺮ ﺄﻣﻴ ﻧ ﻦ ﻴﺎزﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﻲ  آﻧﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻳ اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪ . ﺧﻮﺷﻨﻮدﻳﻬﺎی ا ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﻠﻚ ﻳ وﺳ ﻦ ﻴ ارﺗﺒﺎﻃ ﻧﺎﺷ ، ﻠﻪ ﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲ دردﺳﺘﺮ از  س  ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ و  ﻣﻜﺎﻧﻲ  اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ به تامین امنیت، ﺣﺲآزادی و غیره نیز  ﻣﺮﺑﻮط  می  ﺷﻮد . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﺷﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮد و ی ا ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻠﻔﻦ از    ﻫﻤﺮاه را در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی ﻓﺮدی و ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻬﺎی  )ﭘﻴﺎم اﻋﻢ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس، ارﺳﺎل  ﺑﺎزی ﻛﻮﺗﺎه،  و ﻏ ﻴﺮه ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻳ ﻧﻈﺮ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳ ﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺘﻔﺎده و ی ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻲﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ی  ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺰد ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ از طریق پرسشنامه آنلاین (N= 256)می  ﭘﺮدازد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of cell phone for Iranian users ( with emphasis on use and gratification theory)

نویسندگان [English]

  • Masoud Kowsari 1
  • Mohammadreza JAvadi yegane 2
  • tahereh khirkhah 3

2 tehran of university

3 Tehran university

چکیده [English]

Cell phone as the most applying individual non face-to-face communication means not only has provided its users communicational needs but gratification of owning the cell phone leads to become content with ever-accessibility in all places and time as well as felling safe and free. This article tries to study use and gratification of Iranian cell phone users for building interpersonal communication and amusement (dialling, sending message , playing game and so on ). This study has applied use and gratification theory and the sample was about 256.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell phone communicational technology
  • interpersonal communication
  • message
  • use and gratification