مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺮﻳ وﺳ ﻦ ﻴ ﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻏﻴﺮ  ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﺑﻴﻦ  ﺑﺮای ، ﻓﺮدی ﻛﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺳﻨ ﻋﻼوه ، ﺷﻐﻠﻲ ، ﺟﻨﺴﻲ ، ﻲ  ﺗ ﺑﺮ ﺄﻣﻴ ﻧ ﻦ ﻴﺎزﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﻲ  آﻧﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻳ اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪ . ﺧﻮﺷﻨﻮدﻳﻬﺎی ا ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﻠﻚ ﻳ وﺳ ﻦ ﻴ ارﺗﺒﺎﻃ ﻧﺎﺷ ، ﻠﻪ ﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲ دردﺳﺘﺮ از  س  ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ و  ﻣﻜﺎﻧﻲ  اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ به تامین امنیت، ﺣﺲآزادی و غیره نیز  ﻣﺮﺑﻮط  می  ﺷﻮد . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﺷﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮد و ی ا ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻠﻔﻦ از    ﻫﻤﺮاه را در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی ﻓﺮدی و ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻬﺎی  )ﭘﻴﺎم اﻋﻢ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس، ارﺳﺎل  ﺑﺎزی ﻛﻮﺗﺎه،  و ﻏ ﻴﺮه ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻳ ﻧﻈﺮ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳ ﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺘﻔﺎده و ی ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻲﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ی  ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺰد ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ از طریق پرسشنامه آنلاین (N= 256)می  ﭘﺮدازد .

کلیدواژه‌ها