مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه مالزی

چکیده

ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ای  و ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎﻳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻴﻤﻪ و  ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﺎی ﺑﻪ  اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﺻﺮﻓ ً ﺎ  ،ﻓﺮاﻏﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺧﺎص اﻳﻦ ﻓﻀﺎ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی در ﻣﺎ ، ﺣﺎل ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ  ً ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮﻳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ   ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﮔﺬارد ،  ﻃﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ  .در ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻴﻨﻲ و ذﻫﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان   ﺷﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮات و ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  . در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿ ﺗ ﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺄ ﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی  ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻳﺖ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ً اﻳﺴﺘﺎرﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮانﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺑﻪ ر آﻣﺪه ﺑﺎ  وش 10 ﻛﻴﻔﻲ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎب از ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای  ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧ آﻣﻴﺰ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻮن ﺘ ﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻲ وﺑﻼﮔﻬﺎ ، اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻣﺪاوم از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد و  ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ   ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی  و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺪرن و ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ً ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰانو  ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪﻳﺮ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ و ﻳﺖ  ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺆثر است

کلیدواژه‌ها