مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮان ، و در  ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .ﭘﺪﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ة و ﻧﻮﻇﻬﻮری ﻧﻴﺴﺖ  ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ دﻫ 30  آن ﺑﻪ ﺔ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد؛ در اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن  و ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ   ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺧﻮاﻧﺸﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان زاﻫﺪاﻧﻲ از دار ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺪی و ﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺖ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر  روش ﻳﻚ   ﻛﻴﻔﻲـ »ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑ « ﻛﻪ ﻪ  ﺗﻮ ﻃﻮر أ ﻣﺎن (و 1 :درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة اﺳﺘﻨﺘﺎج رﻣﺰﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻨﻲ  ﻋﺎﻣﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی    ﻫﻨﺪی ﭘﺴﻨﺪ ؛   (زﻣﻴﻨ 2 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ـ و (ﻣ 3   ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺸﻬﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان  ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﻛﻲاز   آناﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺪی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺎﻣ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺔ  ﺟﻬﺎﻧﻲ، و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ  در رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﻲ را    رواﻳﻲ ﺧﻠﻖ ِ ﺟﻬﺎن ِﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﻣﺘ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺄﺛﺮ در از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد  در ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺪ و  راﺳﺘﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در وﻗﺘﻲ ﻛﻪ  اﺛﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺎﻣ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻲ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺮف  ﺷﻮد، ﺻﻮرت  ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺪی   اش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ  ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ،  ﻣﻲ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺗﻐﻴﻴﺮ  و ﻳﺎﺑﺪ،  در ً  ﺣﺘﻲ ﻣﻮاردی ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻋﺎﻣ ﻣﺘﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺔ ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﺼﺮف اﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ، ﻗﺎﻟﺐ زﻣﺎن و ﺳﻴﺎﺳﻲ

کلیدواژه‌ها