مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

آﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای   ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺑﺤﺮان را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد؟ آﻳﺎ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد ﻳﺎ ار ﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧـﺮم   اﻓـﺰاریﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺆ ﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟   آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺤﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد؟   در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت  و ﺗﺠﺮﺑﻪ   ﺑﺤﺮان در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬﺎن، ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺤﺮان ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻗﻊ در  اﻫﻤﻴﺖ    ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻘﺪر زﻳﺎد    اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ  ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان از وﻗﻮع آن ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی ﻛﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﺎی  ﻛﺸﻮر  ﻫﺎ   و ﺗﻴﻤﻬﺎ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺳﺮی از اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎن اﻛﺜﺮ   ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ، ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان می تواند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺻﻮل ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮای ﻛﺎر ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﻲ کند.

کلیدواژه‌ها