مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 معاون پژوهشی

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ    ﺗـﺼﻮﻳﺮ  زن در آﺛـﺎر      ” ﺳـﻴﻨﻤﺎﻳﻲ رﺧـﺸﺎن ﺑﻨـﻲ    “اﻋﺘﻤـﺎد ﻳﻜـﻲ از ،    ،   ﻛﺎرﮔﺮداﻧﺎن زن ﻣﻄﺮح در ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳـﺮان ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻮد.  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﺟﻨـﺴﻴﺖ   ﻛـﺎرﮔﺮدان در ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺎن    ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ   ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را روﺷﻦﻛﻨﺪ. در  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از    ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻤﻴﻨﻴـﺴﺘﻲ رﺳﺎﻧﻪ   ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻓﻴﻠﻢ  ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻲ  و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻪ   ﻛﺎرﮔﻴﺮی رو ش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣـﺘﻦ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ   ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠ    ﻴﻞ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز  ﭘﺮداﺧﺘﻪ  اﻳﻢ .ازاﻳﻦ رو   ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز ﻧﺤﻮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ و ة زﻧﺎن ﻇﻬﻮر   ﻣﺮور ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﻳﻲ ، ﻧﻘـﺶ زﻧﺎن در ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان داﺷﺘﻪ    ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎدی و   ای ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﺔ”  آﻣﺎری ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ  اﺳﺖ “ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻪ اﻛﺮان ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺘﻪ   اﻧﺪ .  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ   ﺑـﺮ  ﺧـﻼف ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ، ﻋﻨـﺼﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪه   ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ دوره، ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮدان ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از  ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن، ﺗﺄ ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .  اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ    ﻛـﻪ زﻧـﺎن ﻣﻲ   ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆ ﺛﺮی در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ    زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺎرغ از ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﺣﺮﻓﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎیﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ زﻧﺎن در ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻳﺸﺎن .  

کلیدواژه‌ها