مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﻗﺸﺮی ﺧﻼق و ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ   در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺴﻮب ً ای ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮوری  رﺳﺪ . ﺳﺆال اﺻﻠﻲ مقاله ی ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺷﻬﺮی   بر چه اساس اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺼﺮف زﻣﺎن در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎدی ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و آﻳﺎ می توان بر  اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ   اﺳﺎس ﻫﻮﻳﺘﻬﺎی ﻣﻠﻲ، دﻳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد .زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ   ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ   382 ای ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد ﮔﺮدﻳﺪ 30ـ15 ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻴﺮاز ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ  . ﺑﻪ 8ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺼﺮف را   دﺳﺖ ﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی   ای) ﺳﻦ، ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎه، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮا ﺗﻮﻟﺪ ده، وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﺤﻞ  (دﺳﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و   ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ  ﻋﻼوه اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎی ﻫﻮﻳﺘﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن) ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ، دﻳﻨﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ (دارد ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن می   دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻗﺒﺎل را در ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده، در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و   دﻫﻨﺪه ﻫﻮﻳﺖ  ﺳﻨﺘﻲ از زن ً ﻣﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮده و از ﺗﺼﻮرات ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

کلیدواژه‌ها