مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان و پژوهشگر مرکز تحقیقات رادیو

چکیده

ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در اﻳﺮان ﻫﻢ اﺳﺖ زﻣﺎن اﻣﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ .  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻣﻮر ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ .اﺷﻜﺎل در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ   ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎدث در ﺷﻜﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ .ﺑﻬﺮه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎ   ﮔﻴﺮی از ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻴﻨﻤﺎ را ﺑﺮ اﺷﻜﺎل ﺑﺎزﻧ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﺗﺒﻴﻴﻦ  .ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس   ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ از ا 103 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻴﻠﻢ در ﺳﻪ دورة ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﺲ از  ﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن و ﺳﺮ زﻧﺎن ﺳﻴﺮی ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ و از ﻏﻠﺒﻪ ﭼﺎدر در دورة ﺟﻨﮓ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺳﺎ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ از ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﮋﻣﻮﻧﻴﻚ زﻧﺎن ز ﭘﻮﺷﺶ  )اﻳﺪﺋﻮﻟﻮ ﭼﺎدر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ژ ی رﺳﻤﻲ (ﺑﻪ در دوره اول  ﺑﺎزﻧﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳ ﭘﻮﺷﺶ ﻲ ﺿﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﻴﻚ  )ﭼﺎدر اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻔﻲ از (  در دوره ﺳﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ داده  اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها