مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ   تحربه ﻫﺎی زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ بدن خود در ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ  از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ  تجربه ها را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ و از زﺑﺎن و منظر زﻧﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻳﺎﻓﺘﻪ های  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ  شیوه ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺗﻮازﻧﻲ داﻧﺴﺖ ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺒﺎر ی

کلیدواژه‌ها