مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

مطالعه کتب و نشریات به ­عنوان یک فعالیت فرهنگی، از شاخص‌های مهم میزان مصرف کالاهای فرهنگی در هر جامعه به ‌حساب می‌آید. این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی مردم شهر تهران با مصرف کتاب و نشریات پرداخته است. به ­عبارتی، سبک مصرف افراد بر­حسب میزان مطالعه کتب درسی (و کمک درسی)، غیر­درسی، اینترنتی، روزنامه، مجلات، قرآن و ادعیه در قالب سه سبک دانش­محور، بینابین و فراغت­محور مورد بررسی قرار گرفته و نیز سبک زندگی افراد براساس سه مؤلفه؛ مصرف رسانه‌ای، فعالیت‌های فراغتی و سلایق فردی به سه سبک زندگی سنتی، بینابین و مدرن طبقه‌بندی شده است. 
این پژوهش، به روش پیمایش و جمعیت آماری آن را کلیه افراد ساکن در شهر تهران، در سال 1388 تشکیل می‌دهد، تعداد نمونه برابر با 1231 نفر و شیوه نمونه‌گیری، چندمرحله‌ای انتخاب گردیده است. برای اجرا و انجام پژوهش، با عنایت مراحل شاخص‌سازی و سؤالات مطرح شده، از ابزار پرسشنامه استفاده شده و متغیرها از اعتبار و روایی لازم برخوردارند.
طبق نتایج حاصل، میانگین کل مطالعه پاسخگویان در طول روز برابر با 9/22 دقیقه گزارش شده است. همچنین، رابطه سبک زندگی با مصرف کتب و نشریات معنادار است. بررسی دقیق‌تر موضوع نشان می‌دهد که پاسخگویانی که مطالعه کتب و قرآن بیش‌تری دارند، عمدتاً دارای سبک زندگی سنتی هستند. همچنین کسانی که مجلات، مطالعات اینترنتی و کتب درسی و غیردرسی بیش‌تری مطالعه می‌کنند، عمدتاً سبک زندگی­شان مدرن است.

کلیدواژه‌ها

 
-Bourdieu, Pierre (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Teste, Translated by Richard Nice, Routled & Keagan Paul.
- Bourdieu, Pierre (1977) Outline of Theory of Practice, CambridgeUniversity Press.
- Bourdiu, Pierre (1996) The Rules of Art, Translated by Susan Emanuel, london: Polity Press.
- Chaney, david (1996) Life Style, Routledge.
- Gabbie, O and O’Neill, M, A (1996) Servqual and the northern hotel sector: A competetive analysis- part1, Managing Service Quality, Vol 6, No 6, P: 25-33.
- Cook, c. Heath, F. Thompson, B (2002) Sorce Norms for Improving Library Service Quality: A LibQual+TM study, Libraries and Academy, 2, P: 13-26.
- Calhon, Carig (edi) (1995) Bourdieu: Critical Perspectives, Polity Press.
- Chaney, David (1996) Lifestyles, Routlege.
- Fowler, Bridget (1998) Pierre Bourdieu & Cultural Theory, SAGE Publications.
- Rihher, R. (2002) Life Style and Social Stracture Processes of in Dividualization in Europeean Countries. E and FN Spon.
- Simmel, G. (1997) Fashion, Buryess Loricntally Published in International.
-Veblen, T. (1953) the Theory of the Leisure Class:An Economic Study of Institution. Rev. ed. NewYork: New American Library.
-Reimer, Bo (1995) Youth and Modern Lifestyles, in J. Fornas and G. Bolin (end) Youth Culture in Late Modernity. Londen: Sage.
- Martin, John Levi (2003) What Is Fiald Thory? The Methology of Pierre Bourdieu, in: Cretical Sociology, Vol 22, no 1.
- Soble, Michael (1981) Lifestyle and Social Structure: Concept, Definitions and Analyses. Academic Press.