مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

مطالعه کتب و نشریات به ­عنوان یک فعالیت فرهنگی، از شاخص‌های مهم میزان مصرف کالاهای فرهنگی در هر جامعه به ‌حساب می‌آید. این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی مردم شهر تهران با مصرف کتاب و نشریات پرداخته است. به ­عبارتی، سبک مصرف افراد بر­حسب میزان مطالعه کتب درسی (و کمک درسی)، غیر­درسی، اینترنتی، روزنامه، مجلات، قرآن و ادعیه در قالب سه سبک دانش­محور، بینابین و فراغت­محور مورد بررسی قرار گرفته و نیز سبک زندگی افراد براساس سه مؤلفه؛ مصرف رسانه‌ای، فعالیت‌های فراغتی و سلایق فردی به سه سبک زندگی سنتی، بینابین و مدرن طبقه‌بندی شده است. 
این پژوهش، به روش پیمایش و جمعیت آماری آن را کلیه افراد ساکن در شهر تهران، در سال 1388 تشکیل می‌دهد، تعداد نمونه برابر با 1231 نفر و شیوه نمونه‌گیری، چندمرحله‌ای انتخاب گردیده است. برای اجرا و انجام پژوهش، با عنایت مراحل شاخص‌سازی و سؤالات مطرح شده، از ابزار پرسشنامه استفاده شده و متغیرها از اعتبار و روایی لازم برخوردارند.
طبق نتایج حاصل، میانگین کل مطالعه پاسخگویان در طول روز برابر با 9/22 دقیقه گزارش شده است. همچنین، رابطه سبک زندگی با مصرف کتب و نشریات معنادار است. بررسی دقیق‌تر موضوع نشان می‌دهد که پاسخگویانی که مطالعه کتب و قرآن بیش‌تری دارند، عمدتاً دارای سبک زندگی سنتی هستند. همچنین کسانی که مجلات، مطالعات اینترنتی و کتب درسی و غیردرسی بیش‌تری مطالعه می‌کنند، عمدتاً سبک زندگی­شان مدرن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life Style and the Consumption of Books & Journals

نویسندگان [English]

  • AHMAD GHIASVAND 1
  • Behnam Gholizadeh 2

1 Alameh Tabatabei University

2 M.A Sociology

چکیده [English]

Reading books and Journals as a cultural activity is considered to be one the effective factors for ranking consumption rate of cultural goods in any society. This study deals with the relationship between life style of Tehran's inhabitants and their consumption of books and Journals. In other words based upon the rate of reading academic books (aid books), non-academic books, the Internet texts, newspapers, magazines, the holy Quran and prayers, an assessment concerning the inhabitants method of use is presented in the form of three styles including Knowledge-based, middle and leisure –based styles.  And also based on the three factors of the media consumption, leisure activities and individual tastes, peoples' life styles have been categorized into three life styles of traditional, middle, and modern ones.
This study uses survey-research method and its statistical population consists of all inhabitants of Tehran. Sampling has been conducted through multi-stage cluster technique, and the sample size is 1231 persons. وسیله جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه خود ـ اجرا از سرپرست خانواده گردآوری شده است .In order to implement this research, in pursuit of stages of indicator construction, and considering the questions in hand, technique of the questionnaire is used. All variables are valid credible.  According to results obtained, the total average of reading time of participants is equal to 22/9 minutes per day. In addition, a meaningful relationship was found between life style and books & journals consumption. A more precise investigation indicates that those participants who read the Quran and prayers texts most often, are actually of a traditional life style, and those who read academic books (aid books), non-academic books, the Internet texts, newspaper, and magazines, belong to a modern life style. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Types of Consumption
  • Cultural Goods
  • Life Style
  • Books & Journals Consumption
  • Reading Rate
  • City of Tehran
 
-Bourdieu, Pierre (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Teste, Translated by Richard Nice, Routled & Keagan Paul.
- Bourdieu, Pierre (1977) Outline of Theory of Practice, CambridgeUniversity Press.
- Bourdiu, Pierre (1996) The Rules of Art, Translated by Susan Emanuel, london: Polity Press.
- Chaney, david (1996) Life Style, Routledge.
- Gabbie, O and O’Neill, M, A (1996) Servqual and the northern hotel sector: A competetive analysis- part1, Managing Service Quality, Vol 6, No 6, P: 25-33.
- Cook, c. Heath, F. Thompson, B (2002) Sorce Norms for Improving Library Service Quality: A LibQual+TM study, Libraries and Academy, 2, P: 13-26.
- Calhon, Carig (edi) (1995) Bourdieu: Critical Perspectives, Polity Press.
- Chaney, David (1996) Lifestyles, Routlege.
- Fowler, Bridget (1998) Pierre Bourdieu & Cultural Theory, SAGE Publications.
- Rihher, R. (2002) Life Style and Social Stracture Processes of in Dividualization in Europeean Countries. E and FN Spon.
- Simmel, G. (1997) Fashion, Buryess Loricntally Published in International.
-Veblen, T. (1953) the Theory of the Leisure Class:An Economic Study of Institution. Rev. ed. NewYork: New American Library.
-Reimer, Bo (1995) Youth and Modern Lifestyles, in J. Fornas and G. Bolin (end) Youth Culture in Late Modernity. Londen: Sage.
- Martin, John Levi (2003) What Is Fiald Thory? The Methology of Pierre Bourdieu, in: Cretical Sociology, Vol 22, no 1.
- Soble, Michael (1981) Lifestyle and Social Structure: Concept, Definitions and Analyses. Academic Press.