مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،ایران

2 گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،ایران

3 گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه گرمسار،ایران.

چکیده

مفهوم ارزشها یکی از مهمترین مفاهیم حوزه های مختلف علوم انسانی بخصوص جامعه شناسی است. علیرغم مهم و کلیدی بودن نقش ارزشها در نظریه توافقی و دیگر نظریات جامعه شناسی، گونه بندی مدونی تاکنون بر اساس مکاتب جامعه شناسی به صورت تلفیقی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق ضمن شناسایی ارزشها اجتماعی، به گونه بندی آن در حوزه عمومی با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد دیالکتیکی می باشد. بدین منظور ارزشهای اجتماعی در هر حوزه بر اساس دیدگاههای اندیشمندان جامعه شناسی در نظریه های توافقی، تضادی،کنش متقابل نمادین، انتخاب عقلانی مورد مطالعه قرار گرفت، مشاهده گردید این دسته بندیها با طبقه بندی ارزشهای شوارتز انطباق زیادی دارد. از این رو گونه بندی انجام شده بر اساس مولفه های دهگانه ارزشی شوارتز یعنی(1-قدرت2- منابع 3-موفقیت4- لذت جوی 5- بر انگیختگی6-خیرخواهی7-سنت 8-همنوایی 9- جهانگرایی10- ایمنی) انجام شد. همچنین مشخص شد گونه های مختلف ارزشی از پنج کنش بنیادین دیگر (1-تامین زیستی2-تایید طلبی3-سلطه4-خودیابی 5-ایمن سازی) تشکیل شده که گرایشهای فردی و جمعی از آن نشات گرفته است. بر اساس اصل دیالکتیک، پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند حتی در زیر پوسته ارزشهای اجتماعی جمعی و داوطلبانه نیز نوعی تغییر مستمر، ستیزه و تضاد منافع وجود دارد که با مدرنیته شدن و عقلانیت فزاینده بر سرعت تغییر و تنوع آن افزوده شده، یعنی ارزشهای اجتماعی جمعی نیز در سیطره ارزشهای فردی قرار می گیرند . گونه بندی و معرف سازی صورت گرفته در واقع سنجش این تغییرات در عرصه عمومی جامعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

آزاد ارمکی، تقی ( 1389 )، نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سروش، چاپ ششم.
ابوالحسن تنهایی، حسین (1379) درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی. چاپ چهارم. مشهد:مرندیز.
     ازکیا، مصطفی (1377) : جامعه شناسی توسعه، تهران انشارات کلمه.
بهاء‌الدینی، محسن(1384): تشکل‌های غیردولتی استان کرمان، کرمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان.
بشریه، حسین(1376): تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی.
سیدمن، استیون(1386) کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، نظریه‌های امروز جامعه‌شناسی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
اینگلهارت، رونالد. وولزل، کریستین (1389) نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: کویر.
بیرو، آلن(1375) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی. تهران: موسسه کیهان.
داریان پور، زهرا (1386) مجله ساختار ارزشی و مناسبات نسلی.جوانان و مناسبات نسلی، بهار و تابستان، شماره یک:23-1
لیتل ، دانیل (۱۳۷۳) ‌ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی. درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه. ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط.
رابینز، استیفن پی (1374) مدیریت رفتار سازمانی. ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
ریتزر، جورج و  داگلاس جی. گودمن(1390)نظریه جامعه شناسی مدرن .ترجمه  خلیل میرزایی و عباس لطفی ،تهران: انتشارات جامعه شناسان.
رفیع پور، فرامرز( 1378) آناتومی جامعه، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: شرکت سهامی کتاب.
غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل (1385) جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، نشر آگرا.
فقهی فرهمند، ناصر(1390) مدیریت تکنولوژی سازمان،چاپ دوم. تبریز:انتشارات فروزش.
فیلد، جان (1392) سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و ترجمه حسین رمضانی ، نشر کویر .
قنبری، علی و صدرا ، علیرضا (1387)، ارزشهای حاکم برجامعه ایرانی،تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
کاربخش راوری، ماشاءالله و فاطمه تویسرکانی راوری(۱۳۸۸): نقش و جایگاه آموزش در توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد، کرمان، اداره‌کل امور اجتماعی استانداری کرمان.
کرایب، یان (1378) نظریه اجتماعی مدرن، از پارسونز تا هابرماس. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر آگه.
کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد( 1393) نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
کوزر، لیوئیس (1377)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی.
     گی ، روشه(1396)، مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی، ترجمه هما زنجانی زاده، تهران: انتشارات سمت.
محبوبی منشی، حسین (1394) جامعه‌شناسی ارزش‌ها با تأکید بر نظم و امنیت. تهران:انتشارت دانشگاه انتظامی امین.
میلز، سی رایت (1370) بینش جامعه‌شناختی نقدی بر جامعه‌شناسی آمریکائی، ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران: سهامی انتشار.
میرزایی، خلیل(1394)، فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی، تهران، انتشارات فوژان،
نظام‌بهرام، کمیل (1381)روابط عمومی از دیدگاه یورگن هابرماس، فصلنامه هنر هشتم، تابستان، سال هفتم، شمارۀ دوم، شماره پیاپی 26.
وثویت، ویلیام (1386)هابرماس معرفی انتقادی ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
 Borgatta, Edgar F. & Montgomery, Rhonda J. V (2000) Encyclopedia of Sociology, 2nd edition, USA: Macmillan Reference
 Schwartz, Shalom (1994) Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50, 19p45.
 Schwartz, Shalom (2006) Basic Human Values: An Overview ـ Theory, measurement, and applications.
Zsolnai, Laszlo(1998) Rational Choice and the Diversity of Choices Journal of Socio ـ Economics 1998. No. 5. pp. 613 ـ 622.
Morgan، D،H ،J (1975) S ocial Theory and the fammily، London،  Routledge and kegan paul.