مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران را بررسی و ممکن می‌سازد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که میان جامع‌نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما) با تلقی مردم از حاکمیت، میزان مشارکت مردم، جلوگیری از ایجاد بحران، کاهش شایعه، ایجاد ارتباط مؤثر و رسیدن به کنش جمعی در جامعه، کاهش نابسامانی‌ اجتماعی و مدیریت دروازه‌بانی خبر در صدا و سیما، رابطه معناداری وجود دارد. این همبستگی مستقیم و ضعیف است؛ همچنین میان جامع‌نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما) و برجسته‌سازی خبر (زمان) در صدا و سیما، رابطه معناداری وجود دارد که این همبستگی معکوس اما ضعیف است. اما میان جامع‌نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما) با افزایش افراد آگاه به‌عنوان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در جامعه، رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها