مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران را بررسی و ممکن می‌سازد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که میان جامع‌نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما) با تلقی مردم از حاکمیت، میزان مشارکت مردم، جلوگیری از ایجاد بحران، کاهش شایعه، ایجاد ارتباط مؤثر و رسیدن به کنش جمعی در جامعه، کاهش نابسامانی‌ اجتماعی و مدیریت دروازه‌بانی خبر در صدا و سیما، رابطه معناداری وجود دارد. این همبستگی مستقیم و ضعیف است؛ همچنین میان جامع‌نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما) و برجسته‌سازی خبر (زمان) در صدا و سیما، رابطه معناداری وجود دارد که این همبستگی معکوس اما ضعیف است. اما میان جامع‌نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما) با افزایش افراد آگاه به‌عنوان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در جامعه، رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling for information dissemination about social deviation by the national media

نویسنده [English]

  • Seyed ALi Rahmanzadeh

Assistant professor,Department of social communication sciences,Islamic Azad university,East Tehran Branch,Iran

چکیده [English]

The recent article has been authored by use of the results of the survey "editing of the model of information submission in the field of social deviations through Iranian national media"
This survey has ventured to analyze the opinions and suggestions of experts of the media by the use of the survey way (Delphi) and interview and questioning tools, and has resulted in submitting a model for national media.
Obtained results represent that: between social visioning and the accuracy of the media (the informing way of IRIB) with people’s understanding of government, the level of cooperation of people, refraining crisis, lowering rumors, creation of affective relation and reaching social action in society, lowering social unorganization, and managing of news keeping in IRIB, a meaningful relation exists. This cohesion is direct and poor, also between social visioning and media accuracy (the way of informing of IRIB) and agenda setting of news (time) in IRIB, a meaningful relation exists which is reverse but poor. But between social visioning and media accuracy (the informing way of IRIB) with increase of knowledgeable people as social investment and safety feeling in society, no meaningful relation exists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gate keepers
  • social deviations
  • crime
  • norm
  • social disorder