مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 ضرورت تامین «کارکرد اطلاع رسانی» به عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم های ثبتی در دنیا از یک سو، و تمایل به ایجاد دولت الکترونیک برای ارائه خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع رسانی از سوی دیگر، سبب توجه کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم های ثبتی گردیده و این مساله را مطرح می سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع رسانی سیستم های ثبتی تاثیر گذاشته و تا چه میزان خلاء های حقوقی این سیستم ها را پر می کند؟ پژوهش حاضر با دیدگاهی تحلیلی و تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که فناوری اطلاعات صرفا بر تسهیل و تسریع بعد دوم کارکرد اطلاع رسانی سیستم ثبتی یعنی «دستیابی به اطلاعات» موثر بوده لکن در تضمین صحت اطلاعات ثبت شده که مرتبط با نوع سیستم ثبتی اتخاذی توسط کشورها می باشد و در اصل «حق دسترسی به اطلاعات » فاقد تاثیر است و لذا اتخاذ سیاستی حیاتی است که تغییراتی را ایجاد کند که برای شهروندان امکان دسترسی به همه اطلاعات لازم برای کاهش ریسک معاملاتی در خصوص اموال و وضعیتهای حقوقی ثبت شده در لحظه انعقاد معامله را فراهم کند و علاوه بر آن قابلیت اطمینان و صحت و دقت در اطلاعات ثبتی را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها

 
1-       اشتریان، کیومرث (1384)، «آسیب شناسی دولت الکترونیک: تحول غیر دموکراتیک در سیاستگذاری عمومی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 69.
2-     بخشی، پرویز (1389)، «نقش حقوق اداری در تغییر ساختاری نظام اداری ایران»، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
3-     رضائی زاده، محمد جواد و زرشکیان، سهرورد (1390)، «مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران»، مجله حقوق خصوصی، دوره هشتم، شماره دوم.
4-     طباطبائی حصاری ، نسرین (1396 آلف)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1396.
5-     طباطبائی حصاری، نسرین (1394)، «کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی»،  فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 72، ص 323
6-     طباطبائی حصاری، نسرین (1396 ب )، «نقش ثبت در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47 ،شمارة 2 ،صفحات 308 289 .
7-     محمدزاده، محمود (1392)، «بررسی دستوالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)»، ماهنامه «کانون» شماره 143 و 144 .
8-    مقیمی، سید محمد و اعلایی اردکانی، مصطفی (1390)، «سنجش شاخص های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8.
 
9-       Brochu, François, (2003), "The Internet's Effect on the Practice of Real Property Law: A North American Perspective”, Journal of Information, Law and Technology, no. 2, p. 1-18.
10-   Byamugisha, Frank F.k (1999), How Land Registration Affects Financial Development and Economic Growth in Thailand, World Bank Publications.
11-   Dagot, Michel et Frémont, Paul (2003), Publicité foncière (généralités), Juris- Classeur (Civil Annexes- fasc 30), Groupe LexisNexis.
12-   Palmer, David (1998), “Security, Risk and Registration”, Land Use Policy, Vol.15 (1), Elsiver.
13-    Raynaud, Pierre et Aubert, Jean-Luc (éditeurs) (1999), Encyclopédie juridique, (répertoire de droit civil, tome VIII), 2em édition, Dalloz, Paris.
14-   Stoll, H and Hofmeister (1984), Publicité foncière (Europe Occidentale), Juris- Classeur (Civil Annexes- fasc 20), Groupe LexisNexis
15-   Tabatabai Hesari (2016),” The Effect of Iranian Land Administration System in Transactions Real Properties’ Security: In the Light of Public Confidence Theory”, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 5, No. 4.
16-   Enemark, Stig, (2005), "Land management and development." CLGE International Conference.
18-    www.gov.uk