مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

 مطالبه‌گری زنان در عصر مشروطه حاصل افزایش آگاهی آنان در پرتوی تحولات فکری این جنبش و حضور پررنگ اجتماعیشان در حمایت از مشروطه‌خواهی در اشکال متفاوت بود. در چنین فضایی انتشار مطبوعات زنان نشانگر افق دید کنشگر مونث ایرانی به وضعیت نابسامان وطن و استضعاف زنان است. به بیان دیگر در پرتوی تحولات اجتماعی سیاسی فراخ، زنان بر‌خلاف گذشته تاریخی خود به سخن آمدند و پس از قرون متمادی سکوت از احوالات خود، علل و زمینه‌های بروز وضعیت عمومی هم‌نوعانشان و نیز راه‌های برون رفت از آن به مثابه تحول ملت و مملکت سخن گفتند. بنابراین مطبوعات زنان این دوره سرشار از اطلاعات درباره مناسبات زنان با خود و نیز جامعه است. پژوهش حاضر به مطالعه همه شماره-های نشریه نامه بانوان با روش تحلیل محتوی کیفی پرداخته است. 
نتایج نشان می‌دهد اعتراض به تبعیض جنسیتی از جمله از طریق زیر سوال بردن کلیشه‌های رایج که زن را موجودی مفلوک، نادان و ضعیف می‌دانست از مهمترین محورهای نامه بانوان است. نشریه ضمن پذیرش و ترویج نقش‌های جنسیتی زنان (مادری و همسری) به طرح ضرورت علم‌آموزی و حفظ حقوق زنان پرداخته، با دفاع از اهمیت ورود آنان به حوزه عمومی، ترقی ایران را مستلزم تحول وضعیت نسوان می-داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Issue of Women and Its Relation to Iran's Advancement in the Second Constitutional-Analytical Journal of Women

نویسندگان [English]

 • somayed Shafiei 1
 • Fateme Shafiee 2

1 Member of the Faculty of Social Studies, Humanities and Cultural Studies Institute

چکیده [English]

e due to their increased awareness in the light of the intellectual developments of this movement and their strong social presence in support of constitutionalism in various forms. In such an environment, the publication of the women's press reflects the horizon of Iranian female activists' view of the plight of the homeland and the decline of women. In other words, in the light of wide-ranging social and political developments, women have spoken out against their historical past, and after centuries of silence about their circumstances, the causes and contexts of their partners' public status, and the ways in which they have emerged as a nation-state change. . So the women's press in this period is full of information about women's relationships with themselves and with society. The present study has studied all the issues of women's magazine with qualitative content analysis method.
The results show that protesting against gender discrimination, including by questioning common stereotypes that regard women as delusional, ignorant and weak, is one of the most important axes of the women's letter. While acknowledging and promoting the gender roles of women (motherhood and spouse), the magazine addresses the necessity of educating and protecting women's rights, defending the importance of their entry into the public sphere, calling for the development of Iran as a state of reproductive status

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motherhood
 • gender stereotype
 • women's press
 • constitutional
 •  

  • ایمان، محمد تقی، نوشادی، محمد رضا (1390). تحلیل محتوای کیفی، پژوهش، سال سوم ، شماره دوم.
  • بهشتی سرشت، محسن و پرویش، محسن (1394). بررسی مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در مطبوعات عصر قاجار، زن در فرهنگ و هنر، دوره 7، ش 3.
  • ترابی فارسانی، سهیلا(1388)، تکاپوی زنان عصر قاجار فردیت جهان سنت و گذر از آن، تاریخ ایران و اسلام، ش 2.
  • ترابی فارسانی، سهیلا (1395). زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی)، تاریخ اسلام و ایران، ش 30.
  • توکلی طرقی، محمد (1369). اثر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل گیری انگاره مشروطیت در ایران، ایران نامه ش 31.
  • حامدی، زهرا(1394)، بازتاب تعاملات فکری اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ و اطلاعات، تاریخ اسلام و ایران، ش 27
  • خانیکی ، هادی، کیهانی، معصومه (1391). مدلی برای مطالعه مطبوعات زنان در ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش28. شفیعی ، سمیه سادات نگاهی به فراغت زنان در عصر قاجار، فصلنامه علوم اجتماعی، 66
  • عاملی رضایی، مریم (1389). سفر دانه به گل، نشر تاریخ ایران.
  • فصیحی، سیمین(1389). حقوق شهروندی در عریضه های زنان عصر مشروطه، تاریخ ایران، ش 66.

   

   

  • Govender, N., Veena, P., Rawjee, J. and Govender, P. 2014. Magazines’ Representation of Women and Its Influence on Identity Construction: A South African Perspective Mediterranean. Journal of Social Sciences. MCSER. Publishing: Rome-Italy.(5)20.
  • Hakim C 1996, Key Issues in Women’s Work: Female Heterogeneity and the Polarisation of Women’s Employment, Atlantic Highlands, NJ: Athlone, London.
  • Hsieh, Hsiu- Fang, Shanon, Sara E, "Three Approaches to Content Analysis", Qualitative Health Research, vol. 15, No.9, 2005
  • Lindsey, L. L. (2015): Gender Roles: A Sociological Perspective, Boston, MA: Prentic Hall.
  • Massey D S et al 1993, ‘Theories of International Migration: A Review and Appraisal’, Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, Pp. 431-466.
  • Riley and McCarthy 2003, "Feminist Demography", IN: Demography in the Age of the Postmodern, Cambridge: Cambridge University Press, Pp. 99-119.