مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

سیاستگذاری رسانه ای مجموعه ای از هنجارها و اقداماتی است که از سوی دولتها و به عنوان راهنمای عمل نظامهای رسانه ای شکل میگیرد. این سیاستها که به عنوان مکانیزمی برای رصد و کنترل فعالیتهای رسانه ای تدوین میشوند، علی-رغم تفاوتهایی که با یکدیگر دارند، غالباً از سیاستهای رسانه ای غرب تأثیر پذیرفته اند.
هند به عنوان کشوری کهن در آسیا، تجارب منحصربه فردی در سیاستگذاری کسب کرده است که عمده آن به واسطه مواجهه رسانه های این کشور با نظام رسانه ای غرب و پاسخگویی به نیازها و فشارهای داخلی مبنی بر تجاریسازی و آزادی رسانه ای می باشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی نحوه مواجهه رسانه‌های هند با الگوهای نوین سیاست‌گذاری رسانه‌ای پس از گذار از دهه ۹۰ و پیوستن به الگوی تجارت آزاد و جهانی‌سازی است تا تأثیر تغییرات ایجادشده بر الگوهای توسعه و آزادی رسانه‌ای این کشور شناسایی شود. نتایج ‌ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده، نشان می‌دهد که هند پس از دهه ۹۰ علی‌رغم توسعه تجاری و افزایش سودآوری از محل فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، نتوانسته است در زمینه سیاست‌گذاری این عرصه موفق عمل کند و باوجود داعیه دموکراتیک‌ترین کشور جهان، در تحقق آزادی رسانه‌ای چندان موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها

 
-حسن رضایی. (1384). هند، الگوی موفق دموکراسی در جنوب آسیا. اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 19(211–212), 104–109.
-سعید اسدی. (1387). پیوندهای تاریخ روزنامه نگاری ایران و هند. فصلنامه مطالعات تاریخی، 6(20)، 101–113.
-طاهر روشن دل اربطانی، حسین رضی، سمیه لبافی. (1391). بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاست گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 4(10)، 79–100.
-طاهر روشن دل اربطانی. (1394). پژوهشی بنیادین در حوزة مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای. فصلنامه مدیریت دولتی، 7(3)، 481–504.
-طاهر روشن دل اربطانی. (1394). سیاست گذاری رسانه ای (چاپ اول). تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
-عباس قنبری باغستان. (1393). نقش ارتباطات در توسعه مالزی: پیشینه تاریخی، نظام حقوقی و چشم انداز آتی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 10(37)، 173–195.
 
- Adukia, R. S. (n.d.). 1 MEDIA LAWS OF INDIA. Retrieved March 4, 2019, from http://www.caaa.in/Image/media_laws.pdf
-Anvar, S. (2018). Developing of Indian Press during British rule in India. Retrived August 7, 2019, from http://www.jagranjosh.com/general-Knowledge/development-of-Indian-press-during-british-rule-in-india-1445315232-1
-Barathi, C., Balaji, C. D., & Meitei, C. H. I. (2011). Trends and Potential Of the Indian Entertainment Industry-An Indepth Analysis. Researchers World, 2(2), 286.
-Chadha, K. (2017). The Indian news media industry: Structural trends and journalistic implications. Global Media and Communication, 13(2), 139–156.
-Chadha, K., & Kavoori, A. (2015). The new normal: from media imperialism to market liberalization--Asia’s shifting television landscapes. Media, Culture & Society, 37(3), 479–492.
-Chaudburi, R. (1955). The Story of the Indian Press. Economic and Political Weekly, 7(9), 291.
-Diwanji, S. (2019). Number of TV households in India from FY 2018 to FY 2023. Retrieved July 30, 2019, from https://www.statista.com/statistics/694806/india-tv-households/
-Downey, J., & Neyazi, T. A. (2014). Complementary and competitive logics of mediatization: Political, commercial, and professional logics in Indian media. The International Journal of Press/Politics, 19(4), 476–495.
-Dutta, S. (2011). SOCIAL RESPONSIBILITY OF MEDIA AND INDIAN DEMOCRACY. Global Media Journal: Indian Edition.
-Fürsich, E., & Shrikhande, S. (2007). Development broadcasting in India and beyond: Redefining an old mandate in an age of media globalization. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 51(1), 110–128.
-Keval J. Kumar. (1999). MASS COMMUNICATION IN INDIA (4th editio). Mumbai, India: Jaico Publishing House.
-Kumar, K. (2003). Mixed signals: Radio broadcasting policy in India. Economic and Political Weekly, 2173–2182.
-Mathew, M. (2016). MEDIA SELF- REGULATION IN INDIA: A CRITICAL ANALYSIS. Retrieved from http://www.ili.ac.in/
-Mehta, N. (2015). India and its television: ownership, democracy, and the media business. Emerging Economy Studies, 1(1), 50–63.
-Ministry of Information and Broadcasting, G. of I. (n.d.). Annual Report. New Delhi. Retrieved from https://www.mib.gov.in/
-Neyazi, T. A. (2011). Politics after vernacularisation: Hindi media and Indian democracy. Economic and Political Weekly, 75–82.
-Rao, S., & Mudgal, V. (2015). Introduction: Democracy, civil society and journalism in India. Journalism Studies, 16(5).
-Relly, J. E., & Pakanati, R. (2018). Freedom of information lessons from India: Collaboration, co-production and rights-based agenda building. Journalism, 1–19.
-Roy, S. (2011). Television news and democratic change in India. Media, Culture & Society, 33(5), 761–777.
-Sadual, M. K. (2015). Freedom of Press in Indian Constitution: A Brief Analysis. IJAR, 1(8), 194–198.
-Schwittay, A. (2011). New media practices in India: Bridging past and future, markets and development. International Journal of Communication, 5, 349–379.
-Services, W. W. C. (2017). History of Internet Growth in India. Retrieved May 1, 2019, from https://www.webnots.com/history-of-internet-growth-in-india/
-Sonwalkar, P. (2015). Indian Journalism in the Colonial Crucible: A nineteenth-century story of political protest. Journalism Studies, 16(5), 624–636.
-Telecom Regulatory Authority of India. (2019). The Indian Telecom Services Performance Indicators. New Delhi, India. Retrieved from www.trai.gov.in
-Wearesocial. (2019). the state of digital in April 2019: all the numbers you need to know. Retrieved July 30, 2019, from https://wearesocial.com/blog/2019/04/the-state-of-digital-in-april-2019-all-the-numbers-you-need-to-know
-World Population Review. (2019). Retrieved May 29, 2019, from http://worldpopulationreview.com/