مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه سوره، دانشکده هنر، گروه سینما

چکیده

سینمای کلاسیک با توجه به ابزاری که در اختیار داشت کوشید تا آنجا که می تواند «امر خیالی» لاکان را در کنار این «امر نمادین» بازنمایی کند. با ورود و گسترش علوم دیجیتالی در سینما تخیل از یک سو و تاویل مهار ناشدنی از سوی دیگر بر گستره فیلم ها سایه افکند. یکی از  انگاره هایی که می تواند در همین راستا مورد خوانش واقع شود، مقوله تصویر «شهر» در سینماست. شهری که در سینمای کلاسیک مامنی جهت دست یابی به «امر خیالی» است، در سینمای پست مدرن به مکانی کاملا نمادین بدل می شود. به همین منظور مقاله حاضر با مرور تاثیر دیجیتالیسم بر سینما قصد دارد به این سئوال پاسخ دهد که مفهومی همچون شهر چگونه می تواند از «امری خیالی» به «امری نمادین» تبدیل شود؟ این فرضیه  نیز مطرح می شود که به نظر می رسد به مدد امکان عناصر دیجیتالی در بازنمایی مرز میان «امر خیالی» و «امر نمادین» از میان رفته است و نتیجه اینکه «امر خیالی» خود به عنصری درون «امر نمادین» بدل می شود و به گفته ای دیگر «امر خیالی» خود نمادین می شود و این بازی تا انتها ادامه پیدا می کند. برای عینی تر شدن این پژوهش نگارنده دو فیلم «تعطیلات رومی»( ویلیام وایلر-1953) و «بلید رانر » (ریدلی اسکات-1982) را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digitalism in Cinema and Symbolize Of "Imaginary order" A Study of The Imagine of The City in Movies: Roman Holiday, Blade Runner

نویسنده [English]

  • Ramtin Shabazi

Soreh University

چکیده [English]

Digitalism as a "language" or a "verbal device" in intermedia studies in cinema is of special importance, and, its relation with cinema could be reviewed in the light of philosophical theories. Jacques Lacan argues that it is not possible to obtain the "real order ", and "language" permanently departs from the real, ruptures it, and approaches the "symbolic order", and considering its language properties, art also attempts to go beyond the borders of reality. Given the tool provided for classical cinema, it attempted to show the "imaginary order " along with the "symbolic order”. As digital science developed in cinema, imagination on the one hand, and the ineradicable interpretation shadowed over the films. This approached cinema more to the continental philosophy of 20th century, where there was no direct relation between digitalism and philosophy. However, they did not overlook the unconscious impact on each other. By revealing the reality, digitalism can conceal such a huge dose of imagination in itself that creates a kind of boundary type behavior in the perception of the audience. Therefore, the concept available in the world is deconstructed on the "symbolic order ", and the revelation and the subsequent opening of the world of work, thought and game start in the minds of the audience. This game could be followed in many components made in a film. One of the concepts that could be read is the image of "city" in cinema. While in classical cinema, cities are a place to reach the "imaginary order ", in postmodern cinema they turn into a completely symbolic place. The digital, as an intermedia element, strives to reinforce this notion, and to obtain its visual representation. While reviewing the impact of digitalism, the present study intended to find out whether a concept like city as the "imaginary order " concept could turn into the "symbolic order " It is also proposed that by using digital elements in representing, the boundary between the "imaginary order " and the "symbolic order " is removed, and therefore, the imaginary order has turned into a "symbolic order ". In other words, the "imaginary order " is symbolic itself and this continues to the end. To make this research more objective, the author investigated Roman Holiday (by William Wyler, 1953) and Blade Runner (by Ridley Scott, 1982).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital cinema
  • philosophy of digital cinema
  • Symbolic order
  • Imaginary order
  • Jacques Lacan
  • Roman Holiday
  • Blade Runner
 
افشار، حمیدرضا، محرم زاده، ناتاشا(1395)، بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک، دوفصلنامه علمی پژوهشی نامه هنر، شماره 13، تهران،  صص 59-45
آزاد،زهرا، پرتوی، پروین(1391)، بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان)، فصلنامه علمی پزوهشی مطالعات شهری، شماره چهارم، تهران، صص 12-1
احمدزاده، شیده(1385)، تئوری «دیگری» در نقد روانکاوی لاکان، همایش ادبیات تطبیقی خودی از نگاه دیگری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
بنیامین، والتر(1377)، اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی، ترجمه: امید نیک فرجام، فصلنامه فارابی ، شماره 31، تهران، صص225-210
تقدیسی، پویا(1390)، هنر دیجیتال و نسبت آن با زیباشناسی مدرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فریدون امیری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جانستون، ایدرین( 1394)، ژاک لکان، ترجمه: هیمن برین، نشر ققنوس، تهران
سجودی، فرزان(1387)،نشانه شناسی کاربردی، نشر علم، تهران
شعیری،حمیدرضا(1391)، نوع‌شناسی مکان و نقش آن در تولید و تهدید معنا، مجموعه مقالات نشانه‌شناسی مکان، به‌کوشش دکتر فرهاد ساسانی، نشر سخن، تهران
دالی، گلین،(1387) گشودن فضای فلسفه، ترجمه ی مجتبا گل محمدی، نشرگام نو، تهران
احمدزاده، شیده(1386)، ژاک لاکان و نقد روانکاوی معاصر، نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 4، تهران، صص 109-93
فاطمی، سید محسن(1386)، ردپای لاکان در فیلم، نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 4، تهران، صص 120-109
فکوهی، ناصر(1390)، انسان شناسی شهری، نشر نی، تهران
کوشکی، اکبر(1395)، تاثیر تکنولوزی بر زیباشناسی هنرهای معاصر با تکیه بر آثار دیجیتالی، پایان نامه کارناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محمدرضا شریف زاده، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کالی، جاسمین(1395)، از گیم تا فیلم نقش گیم در دگرگونی های شکلی سینمای امروز، ترجمه: شیوا مقانلو، نشر بیدگل، تهران
کینگ، جف(1389)، مقدمه ای بر هالیوود جدید، ترجمه: محمد شهبا، نشر هرمس، تهران
موللی، کرامت(1383)، مبانی روان کاوی روید- لکان، نشر نی، تهران
وارتنبرگ، تامس، تامسون- جونز، کاترین(1396)، فلسفه فیلم و هنر دیجیتال، ترجمه: گلناز نریمانی، نشر ققنوس، تهران
هایدگر، مارتین(1383)، پرسش از تکنولوژی، ترجمه: شاپور اعتماد، نشریه ارغنون ، سال اول، شماره ۱، تهران، صص 30-1
هاروی، دیوید(1393)، وضعیت پسامدرنیته تحقیق در خاستگاه های تحول فرهنگی، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، نشر پژواک، تهران
هومر، شون(1388)، ژاک لاکان، ترجمه: محمد علی جعفری، سید محمد ابراهیم طاهائی، نشر ققنوس، تهران