مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی

چکیده

شبکه‌های اجتماعی در دنیای پررقابت و پرتلاطم امروز، راهکارهای شایان‌توجهی را جهت جذب مخاطب و متعهدسازی آنها پیش روی کمپانی‌ها و برندهای مختلف قرار می‌دهند که فیلم‌های سینمایی از جمله محصولات و خدمات این کمپانی‌ها هستند. مخاطبان نیز از طریق همین شبکه‌ها به سرعت به تبادل اطلاعات و ایجاد آگاهی در یکدیگر می‌پردازند. این امر، کمپانی‌های فیلم‌سازی را مجبور می‌کند که از بدو شروع کار به فکر متعهد ساختن این مخاطب و جذب آنها باشند و پیش از آنکه این مشتریان اطلاعات را از هر جای دیگری کسب کنند، خودشان موثق‌ترین منبع آگاه‌سازی آنها باشند تا بتوانند در هوادارانشان، وفاداری ایجاد کنند. ایجاد تعهد منجر به وفاداری، توجه زیادی را در محافل علمی و اجرای حرفه‌ای به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، پایبندی به شبکه‌های اجتماعی، نحوه تعامل مخاطبان و کمپانی‌ها را تغییر چشم‌گیری داده است. به این منظور، ابعاد تعهد منجر به رضایت، اعتماد و وفاداری در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام در یک چارچوب مفهومی ارائه شده و در گام دوم، شاخص‌های این چارچوب از دید نظریه‌های مرتبط در حوزه رسانه شناسایی شده‌اند. این مدل مفهومی بر روی مخاطبان سریال خانگی شهرزاد آزمون می‌شود تا درنهایت، مدل اختصاصی تعهد مخاطب به سریال خانگی بدست آید. به این ترتیب، چارچوب اولیه به عنوان مدل تعهد مخاطب سریال شبکه نمایش خانگی در بستر شبکه اجتماعی سفارشی‌سازی می‌شود

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. اختیاری امیری، رضا (1397). مطالعه تطبیقی افزایش مخاطبان سینما: بهره­گیری از تجربیات بازاریابی فیلم در جهان. معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی.
  2. اصغرکیا، علی و سعید شاه­حسینی (1393). سینمای ایران، مخاطب و نیازها ی فردی و اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 64. صص 1-34.
  3. شیرخدایی، میثم؛ محبوبه شاهی؛ سهیل نجات؛ سحر محمودی نسب (1396). بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام). تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (3). صص. 107-124.
  4. قهرمان، راشین؛ مسعود کیماسی؛ علی حیدری (1396). بخش­بندی مشتریان براساس واکنش آنها به بازاریابی شبکه­های اجتماعی (مطالعه موردی: اینستاگرام). مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 9. شماره 3. صص 571-586.
  5. محبوب، سیامک و لیلی میرطاهری (1395). گونه شناسی استفاده و رضامندی ایرانیان از شبکة اجتماعی کتاب محورِ گودریدز، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 31، شماره 3 (پیاپی 85)، صص 803-821.
  6. معینی، حسین؛ مونا جامی­پور؛ فاطمه ابراهیمی دلاور (1396). تاثیر قابلیت­های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام). مدیریت بازرگانی. دوره 9. شماره 1. صص 173-192.
  7. Banyte, Jurate & Aiste Dovaliene (2014), Relations between customer engagement into value creation and customer loyalty, Social and Behavioral Sciences, 156, pp. 484 – 489. In Procedia: 19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25, April 2014, Riga, Latvia.
  8. Brodie, Roderick J. & Ana Ilic, Biljana Juric, Linda Hollebeek (2013), Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis, Journal of Business Research, 66, pp. 105–114.
  9. Brodie, Roderick J. & Linda D. Hollebeek, Biljana Juric and Ana Ilic (2011), Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research, Journal of Service Research, 14(3), pp. 252-271.
  10. Cambra-Fierro, Jesús J. & Iguacel Melero-Polo & Rosario Vázquez-Carrasco (2013), Customer engagement: Innovation in non-technical marketing processes, Innovation: Management, Policy & Practice, 15:3, pp. 326-336.
  11. Chathoth, Prakash K. & Gerardo R. Ungson, Robert J Harrington, Eric S.W. Chan (2016), Co-creation and higher order customer engagement in hospitality and tourism services: a critical review, International Journal of Contemporary Hospitality - Management, Vol. 28, Iss 2.
  12. Chen, X., Yu, H., Gentry, J. W., and Yu, F. (2017), Complaint or recommendation? The impact of customers' state and trait goal orientations on customer engagement behaviors; J. Consumer Behav., 16, Pp. 187–194.
  13. Cheung, Christy M.K., Xiao-Liang Shen, Zach W.Y. Lee, Tommy K.H. Chan (2015), Promoting sales of online games through customer engagement, Electronic Commerce Research and Applications.
  14. Christy Ashley, Stephanie M. Noble, Naveen Donthu, Katherine N. Lemon (2011), Why customers won't relate: Obstacles to relationship marketing engagement, Journal of Business Research, 64, pp. 749–756.
  15. Dessart, Laurence & Cleopatra Veloutsou, Anna Morgan-Thomas (2015), Consumer engagement in online brand communities: A social media perspective, Journal of Product & Brand Management, Vol. 24, Iss 1, pp. 28-42.
  16. Dhaoui, Chedia (2014), An empirical study of luxury brand marketing effectiveness and its impact on consumer engagement on Facebook, Journal of Global Fashion Marketing, 5:3, pp. 209-222.
  17. Dohle, Marco (2008). Audience. The International Encyclopedia of Communication. Edited by Wolfgang Donsbach. USA: BLACKWELL PUBLISHING. (Pp. 250-254).
  18. Dwivedi, Abhishek (2015), A higher-order model of consumer brand engagement and its impact on loyalty intentions, Journal of Retailing and Consumer Services, 24, pp. 100–109.
  19. Erdoğmuş, İrem Eren & Şahika Burçin Tatar (2015), Drivers of Social Commerce through Brand Engagement, In Procedia: 11th International Strategic Management Conference, Social and Behavioral Sciences, 207, pp. 189 – 195.
  20. Franzak, Frank & Suzanne Makarem, Haeran Jae, (2014), Design benefits, emotional responses, and brand engagement, Journal of Product & Brand Management, Vol. 23, Iss 1, pp. 16 - 23.
  21. Goldsmith, Ronald E. & Leisa R. Flynn, Ronald A. Clark (2011), Materialism and brand engagement as shopping motivations, Journal of Retailing and Consumer Services, 18, pp. 278–284.
  22. Goldsmith, Ronald E. & Leisa R. Flynn, Ronald A. Clark (2012), Materialistic, brand engaged and status consuming consumers and clothing behaviors, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 16, Iss 1, pp. 102 - 119.
  23. Greve, Goetz (2014), The moderating effect of customer engagement on the brand image – brand loyalty relationship, In Procedia: Social and Behavioral Sciences, 148, pp. 203 – 210.
  24. Guesalaga, Rodrigo (2015), The use of social media in sales: Individual and organizational antecedents, and the role of customer engagement in social media, Industrial Marketing Management.
  25. Gummerus, Johanna & Veronica Liljander, Emil Weman, Minna Pihlström (2012), Customer engagement in a Facebook brand community, Management Research Review, Vol. 35, Iss: 9, pp. 857 - 877.
  26. Harrigan, Paul; Uwana Evers; Morgan P. Miles; Tim Daly (2018), Customer engagement and the relationship between involvement, engagement, self-brand connection and brand usage intent, Journal of Business Research, Volume 88, Pp. 388-396.
  27. Harwood, Tracy & Tony Garry (2015), An investigation into gamification as a customer engagement experience environment, Journal of Services Marketing, Vol. 29, Iss 6/7, pp. 533 - 546.
  28. Hollebeek, Linda D. & Mark S. Glynn, Roderick J. Brodie (2014), Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation, Journal of Interactive Marketing, 28, pp. 149–165.
  29. Kabadayi, Sertan & Katherine Price (2014), Consumer – brand engagement on Facebook: liking and commenting behaviors, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 8, Iss 3, pp. 203 - 223.
  30. Kim, Jae-Eun; Stephen Lloyd; Marie-Cécile Cervellon (2016), Narrative-transportation storylines in luxury brand advertising: Motivating consumer engagement; Journal of Business Research; Volume 69, Issue 1, Pp. 304-313.
  31. Kumar Roy, Sanjit; M. S. Balaji; Geoff Soutar; Walfried M. Lassar; Rajat Roy (2018), Customer engagement behavior in individualistic and collectivistic markets, Journal of Business Research, Volume 86, Pp. 281-290.
  32. Kuvykaite, Rita & Asta Tarute (2015), A Critical Analysis of Consumer Engagement Dimensionality, Social and Behavioral Sciences, 213, pp. 654 – 658, In Procedia: 20th International Scientific Conference Economics and Management (ICEM-2015).
  33. Lim, Joon Soo & YoungChan Hwang, Seyun Kim, Frank A. Biocca (2015), How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment, Computers in Human Behavior, 46, pp. 158–167.
  34. Meng, Matthew D. & Constantino Stavros, Kate Westberg (2015), Engaging fans through social media: implications for team identification, Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 5, Iss 3, pp. 199 - 217.
  35. Monge, Peter & Drew Margolin (2008). Communication Networks. The International Encyclopedia of Communication. Edited by Wolfgang Donsbach. USA: BLACKWELL PUBLISHING. (Pp. 790-796).
  36. O'Brien, Ingrid & Wade Jarvis, Geoffrey Soutar (2015), Integrating social issues and customer engagement to drive loyalty in a service organization, Journal of Services Marketing, Vol. 29, Iss 6/7, pp. 547 - 559.
   1. Oloo, Fredrick Leica (2013). “Instagratification”: Uses and Gratification of Instagram by University Students for Interpersonal Communication.  Master of Arts in Communication and Media Studies.  Eastern Mediterranean University. North Cyprus.
   2. Pitta, Dennis A. (2012), Social networks, engagement and potential success, Journal of Consumer Marketing, Vol. 29, Iss: 7.
   3. Sashi, C.M. (2012), Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media, Management Decision, Vol. 50, No. 2, pp. 253-272.
   4. Simon, Françoise; Vesselina Tossan (2018), Does brand-consumer social sharing matter? A relational framework of customer engagement to brand-hosted social media, Journal of Business Research, Volume 85, Pp. 175-184.
   5. Spagnoletti, Paolo & Andrea Resca, Øystein Sæbø (2015), Design for social media engagement: Insights from elderly care assistance, Journal of Strategic Information Systems, 24, (2015) pp. 128–145.
   6. Stephenson, Amber L. & David B. Yerger (2014), Optimizing engagement: brand identification and alumni donation behaviors, International Journal of Educational Management, Vol. 28, Iss 6, pp. 765 - 778.
   7. Sunny Tsai, Wan-Hsiu & Linjuan Rita Men (2014), Consumer engagement with brands on social network sites: A cross-cultural comparison of China and the USA, Journal of Marketing Communications, DOI: 10.1080/13527266.2014.942678.
   8. Verhagen, Tibert & Erik Swen, Frans Feldberg, Jani Merikivi (2015), Benefitting from virtual customer environments: An empirical study of customer engagement, Computers in Human Behavior, 48, pp. 340–357.
   9. Wirtz, Jochen & Anouk den Ambtman, Josée Bloemer, Csilla Horváth, B. Ramaseshan, Joris van de Klundert, Zeynep Gurhan Canli, Jay Kandampully (2013), Managing brands and customer engagement in online brand communities, Journal of Service Management, Vol. 24, Iss 3, pp. 223 - 244.
   10. Wong, Ho Yin & Bill Merrilees, (2015), An empirical study of the antecedents and consequences of brand engagement, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 33, Iss 4, pp. 575 - 591.
   11. Zheng, Xiabing & Christy M. K. Cheung, Matthew K.O. Lee, Liang Liang (2015), Building brand loyalty through user engagement in online brand communities in social networking sites, Information Technology & People, Vol. 28, Iss 1, pp. 90 - 106.