مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 عضو گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.

چکیده

این مطالعه تلاش می‌کند که با بررسی گزیده‌ای از فیلمهای علمی- تخیلیِ حوزه‌ی هوش مصنوعی، بخشی از تصویری که ما و خصوصا نویسندگان، فیلمسازان و آینده‌پژوهان ما از آینده‌ی جوامع انسانی دارند را ترسیم کند. در این مطالعه از تحلیل تماتیک استفاده شده و تلاش شده است که فیلم‌ها از نظر محتوایی به کوچکترین مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی خود تفکیک شوند و این مؤلفه‌ها پالایش، دسته‌بندی و معرفی گردند. نتایج مقاله شامل سه بخش است: تکنولوژی‌های آینده که در فیلم‌های علمی تخیلیِ مورد مطالعه نشان داده شده‌اند؛ ویژگی‌های آرمانشهری جوامع آینده؛ و ویژگی‌های ویرانشهری جوامع آینده. این مقاله استدلال می‌کند که فیلم‌های حوزه‌ی هوش مصنوعی، بخشی از مسؤولیت ادبیات، اسطوره‌ها و همچنین فیلم‌های علمی - تخیلی پیش از عصر دیجیتال را در زمینه‌ی به تصویر کشیدن رویاها و امیدهای بشر امروز برعهده گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

 

کمالی, ی. (1397). روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی. سیاستگذاری عمومی, 4(2), 189-208.
 

 

Bateman, J., & Schmidt, K.-H. (2012). Multimodal Film Analysis: How Films Mean. New York: Routledge. doi:https://doi.org/10.4324/9780203128220
Beauchamp, G. L. (1974). Future Words: Language and The Dystopian Novel. Style, 8(3), 462-476.
Calomme, V. (n.d.). The History of Artificial Intelligence. Retrieved May 15, 2019, from We Love AI: https://www.welove.ai/en/blog/post/history-of-artificial-intelligence.html
Freeman, R. B. (2007). The Challenge of the Growing Globalization of Labor Markets to Economic and Social Policy. In E. Paus (Ed.), Global Capitalism Unbound (pp. 23-39). New York: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230608849_2
Niiniluoto, I. (2001). Futures studies: science or art? Futures, 33(5), 371-377. doi:10.1016/S0016-3287(00)00080-X
Shear, J. (Ed.). (1999). Explaining Consciousness: The Hard Problem. MIT Press.
Top 30 languages of the world. (n.d.). Retrieved May 15, 2019, from Vistawide World Languages and Cultures: https://www.vistawide.com/languages/top_30_languages.htm
Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing and Health Sciences, 15, 398-405. doi:10.1111/nhs.12048
Vaninskaya, A. (2003). Janus-Faced Fictions: Socialism as Utopia and Dystopia in William Morris and George Orwell. Utopian Studies, 14(2), 83-98.
Verne, J. (2006). Journey to the Center of the Earth (Kindle Edition). Public Domain Books .