مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه‌ صنعت توریسم در استان اردبیل پرداخته است. این تحقیق به روش‌ پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی گردشگران وارد شده به استان اردبیل در سال 1395 است و با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه آماری، تعداد نمونه آماری براساس فرمول حجم نمونه برای جامعه نامحدود به تعداد 246 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مشخص شده است. نتایج فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین نمایش مستقیم جاذبه های گردشگری، محتوای تبلیغات تلویزیونی، وضعیت گویندگی تبلیغات، تائید عمومی تبلیغات تلویزیونی، عنصر زمان تبلیغات تلویزیونی، کارکردهای تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین تبلیغات مناسب تلویزیونی در خصوص جاذبه های توریستی استان اردبیل می تواند صنعت توریسم این استان را به سمت رونق هدایت می کند.

کلیدواژه‌ها

 
منابع
ابراهیمی، عبدالحمید؛ قادری، اسماعیل؛ قائد رحمتی، صفر و رضا اکبری (1389) بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین‌المللی شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، 8 (17)، صص 139 ـ 156.
اکبری، محسن؛ هوشمند چایجانی، میلاد و حسن معتمد (1394) برند کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، صص69 ـ 41.
امین بیدختی، علی اکبر؛ سکینه، جعفری و وحیدرضا فرهادی (1393) رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26 ، تابستان89، صص23 ـ 1.
بابایی سمیرمی، محمدرضا؛ نظیفی نایینی، مینو و سحر عباس‌پور (1393) ارتباط صنعت توریسم و توسعۀ اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4 (14)، صص130 ـ 113.
پورفرج، علیرضا؛ عیسی زاده روشن، یوسف و کبری چراغی (1387) فنآوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 13، صص 66 ـ 46.
جنکینز، جان مایکل و مایکل هال، کالین (1390) سیاستگذاری جهانگردی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
حاتمی، فتاح (1385) بررسی نقش رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صنعت توریسم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتاطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی) دانشکده علوم اجتماعی و روان‌شناسی، تهران.
داس ویل، راجر (1386) مدیریت جهانگردی، ترجمه : اعرابی، سید محمد و ایزدی، داوود، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دلاور، علی؛ قادری، اسماعیل و تیما مجدی (1393) جایگاه رسانه‌های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال نهم، شماره28، صص 16 ـ 1.
رستمی، علی (1379) نقش تبلیغات بازرگانی در گسترش صنعت گردشگری و جهانگردی، مجموعه مقالات اوّلین همایش صنعت تبلیغات، به اهتمام کورش اسعدی بیگی، اداره کل تبلیغات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
رسول زاده، مریم و مریم حسن نژاد (1391) بررسی و اولویت‌بندی روش‌های تبلیغاتی مؤثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، دوفصلنامه مطالعات گردشگری، دوره اوّل، 1 (1)، صص 19 ـ 33.
ساعی، علی؛ نائیجی، مختار و محمد رضایی (1389) ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگری فرهنگی در ایران (مطالعه موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان)، دانشنامه علوم اجتماعی، 1 (4)، صص 94 ـ 69.
سعادت، فرناز و افسانه مظفری (1388) استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری (مطالعه موردی منطقه آزاد کیش از سال 1382 تا 1387)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، 3 (پیاپی 59)، صص170 ـ 141
سمیعی، سحر و مریم سادات غیاثیان (1394) تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشوردرباره صنعت گردشگری در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، پاییز 1394، صص 1 ـ 18
عطافر، علی؛ خزائی پول، جواد و مصطفی مهدی‌پور (1391) عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 18 ، تابستان91، صص 165 ـ 131
کروبی، مهدی (1390) رسانه‌های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 15، د. ره ششم، بهار 1390، صص 136 ـ 111.
کیاکجوری، داود و معصومه خلیلی‌صرافی (1391) تمایل گردشگران صنعت جهانگردی مبتنی بر عوامل محصول و جمعیت‌شناختی (مطالعه موردی: نوشهر و چالوس)، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1 (1)، صص 19 ـ 31.
محمودی، سمیه؛ رنجبران، بهرام و سعید فتحی (1394) توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره29، صص 44 ـ 21.
مرواریدی، قاسم (1393) بررسی و ارزیابی نقش توریسم در اقتصاد شهری مطالعه موردی شهر اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
نادری، حمید (1389) محیط‌پژوهی صدا و سیمای مرکز اردبیل، واحد آموزش و پژوهش صداوسیمای مرکز اردبیل.
نیک‌خواه، هدایت الله و  مصطفی ظهیری‌نیا (1394) بررسی نگرش ساکنان شهر بندرعباس نسبت به تأثیرات گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صفحات 65 ـ 43.
 
Alipour, H. R. , Abbasi, S. , & Ghavidel, S (2012) The effects of advertising on tourism and study the effective dvertising tool to attract tourists, Journal of Novel Applied Sciences, 1 (4), 109 ـ 113.
Chu, R (2001) What online Hong Kong travelers look for on airline/ travel websites? International Journal of Hospitality Management 20 (1), pp. 95 ـ 100
Doxey, G. V (1975) A Causation theory of visitor related irritants: methods and research inferences. In the Impact of Tourism: Sixth Annual Conference Proceedings, (pp. 195 ـ 198) Salt Lake City, UT: Travel and Tourism Research Association.
Fullerton, J. A. & Kendrick, A (2013) Strategic Uses of Mediated Public Diplomacy: International Reaction to U. S. Tourism Advertising, American Behavioral Scientist, 57 (9), 1332 ـ 1349.
Kim, D. Y. , Hwang, Y ـ H. , & Fesenmaier, D. R (2005) Modeling Tourism Advertising Effectiveness, Journal of Travel Research, 44, 42 ـ 49.
Kyungmi, K (2002) the Effects of Tourism Impacts Upon Quality of Life of Residents in the Community, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
Loda, D. M. , Norman, W. , & Backman, F. K (2007) Advertising and Publicity: Suggested New Applications for Tourism Marketers, Journal of Travel Research, 45, 259 ـ 265.
Pan, S. , Santos, C. , & Kim, S (2016) Promoting Tourism, Projecting Power: The role of Television Commercials. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1 ـ 18.
Warta, Tamara (2011), Importance of Print and visual media in the promotion of tourism”, eHow Articles, accessed online at http://www. ehow. com/info_7907379_ importance ـ vision ـ mediapromotion ـ tourism. html, 14. 12. 2011.