مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار،گروه آموزشی مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه‌های جهان بامطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در «گاردین» انگلستان است. در این تحقیق، از نظریه‌های «حوزه عمومی»، «استفاده و رضایت مندی» و «جامعه شبکه‌ای» و از روش‌های تحقیق، مصاحبه عمقی (با 103 نفر از متخصصان دیتا ژورنالیسم)، مطالعه موردی و کتابخانه ای استفاده‌شده است. این تحقیق، دارای 15 سؤال عمومی و تخصصی است. بررسی پاسخ‌ها به 5 سؤال عمومی (درروش مصاحبه عمقی) نشان می‌دهد که عمده مصاحبه‌شوندگان ،گاردین و نیویورک‌تایمز را در بین رسانه‌های دارای تیم دیتاژورنالیسم و انگلستان و آمریکا را به عنوان کشورهای پیشرو در این حوزه نام برده‌اند. مصاحبه شوندگان با تأکید بر نقش جهانی تیم دیتاژورنالیسم گاردین و تأثیر فعالیتهای این تیم بر فعالیتشان، از آشنایی خود با آثار تیم مذکور، و آشنایی حدودی با تیم و ترکیب و نرم افزارهای مورد استفاده آن یاد کرده‌اند. اکثر مصاحبه شوندگان، آثار دیتاژورنالیسم گاردین را الهام بخش، موثق، قابل اعتماد و افشاگرایانه و... و دارای سطح کیفی بالا عنوان کرده‌اند.
در روش مطالعه موردی، بررسی 121 اثر دیتاژورنالیسم گاردین، نشان می‌دهد که نگاه حاکم بر آثار، افشاگرایانه و انتقادی است. بررسی زمان تشکیل تیم دیتاژورنالیسم در 33 رسانه از جوان بودن این حوزه (در اشکال مدرن آن) حکایت دارد. بررسی وضعیت دیتاژورنالیسم در جهان نشان می‌دهد که با برخی چالشها، این حوزه با وجود تفاوت در سرعت رشد در کشورهای مختلف، رو به توسعه است که ورود رسانه های ایران به این حوزه نیز ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

 
منابع و ماخذ
منابع فارسی
- زارعیان، داود. (1382). مبانی کلی ارتباطات. تهران: کارگزار روابط عمومی
- سورین، ورنر. و تانکار، جیمز. (1384). نظریه­های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
- کاستلز، مانوئل. (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه ای)، ترجمه احد علیقیان و افشین خاکباز،  جلد 1، چاپ ششم، تهران: انتشارات طرح نو
- نیکو، مینو و دیگران (1381)، شناخت مخاطب تلویزیونی با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران، انتشارات سروش
- ﻧﻮذری، حسین علی،(1381) . بازخواﻧﯽ هابرﻣاس ، تهران، ﻧشر چشﻤه.
 - مهدی زاده، سید محمد. (1389). نظریه های رسانه : اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی. تهران: انتشارات همشهری
- مک کوایل، دنیس و ویندال، سون (1388)، مدل‌های ارتباطات جمعی، مترجم گودرز میرانی، تهران، انتشارات سروش
- ویمر، راجر دی. و دومینیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه­های جمعی. ترجمه کاووس سید امامی. تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­ای
- هالوب، رابرت. (1375).یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی . ترجمه حسین بشریه، تهران:  نشر نی
 
-          Aitamurto ,Tanja. , Sirkkunen, Esa. & Lehtonen, Pauliina. (8 September 2011).   Trends In Data Journalism,next Media, (yon.ir/b120), (3 March 2015)
-          Advocacy assembly. (28 July  2017). Meet the man behind the first Arab data journalism network, (https://advocacyassembly.org/en/news/64/), (30 July 2017)
-          Blejman ,Mariano.  ( 2 October 2015). Lessons learned from building data journalism teams in Latin America, (https://ijnet.org/en/blog/lessons-learned-building-data-journalism-teams-latin-america), (17 December 2015)
-          Bradshaw, Paul. (1 October 2010). How to be a data journalist, (http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-journalism-how-to-guide), (21 October 2015)
-          Berret ,Charles. & Phillips, Cheryl.  (2016). teaching data an d computational journalism,  Columbia Journalism School, (https://journalism.columbia.edu/system/files/content/teaching_data_and_computational_journalism.pdf ), (29 December 2016 )
-          Dholakiya, Pratik. (June 22, 2016). Data Journalism: A Simple Guide for Marketers, (https://blog.hubspot.com/marketing/data-journalism-guide#sm.0000i48k001cindtuvsx3edz95txj), (18 January 2017)
-          Cairo, Alberto. (2013). The Functional Art, United States of America, New Ridear
-          Center for data journalism  Nepal .WHAT WE DO, http://datajournonepal.org/what-we-do, (8 November 2015)
-          Chen ,Huang (July 8, 2015). How China’s Top Investigative Newsroom Digs for Data,https://gijn.org/2015/07/08/how-chinas-top-investigative-newsroom-digs-for-data/
-          Francesco Giorgio. (2015). How Wikileaks is Advancing Journalism within the Realm of the Public Sphere, http://www.fgiorgio.com/wikileaks-advancing-journalism, (1 April, 2017)
-          Gearing ,Amanda (October 2016). Global investigative journalism in the network society, (https://eprints.qut.edu.au/101275/4/Amanda%20Gearing%20Thesis.pdf), (3 June 2017)
-          Gray, Jonathan. , Bounegru, Liliana. & Chambers, Lucy. (2012). The Data journalism Handbook. USA: O'Reilly
-          Guardian (6 July 2010 ). Our data journalism is opening up a world of information, (http://www.theguardian.com/sustainability/data-journalism-information-public-access), (2 October 2014)
-          Hewett ,Jonathan  (13 November 2014). Growing Data Journalism in the U.K., (http://ajr.org/2014/11/13/growing-data-journalism-uk/), (2 June 2015)
-          infoshare  (May 7 2013). The first Guardian data journalism: May 5, 1821, (http://www.infoshare-is.com/blog/the-first-guardian-data-journalism-may-5-1821/), (12 June 2015)
-          Inma (2015). Berliner Morgenpost Interactive Team Portfolio , http://www.inma.org/modules/campaignArchive/index.cfm?action=detail&zyear=2015&id=23AC25B6-6B68-400D-BBC48191090EEF91, (27 September 2015)
-          Jiménez, Antonio  (23May 2012). How La Nación is using data to challenge a FOIA-free culture, (http://www.niemanlab.org/2012/05/how-la-nacion-is-using-data-to-challenge-a-foia-free-culture/), (19 June 2014)
-          Kamau, Winnie  (26 September 2015). Africa Data Journalism Hub, (https://www.newschallenge.org/challenge/data/entries/africa-data-journalism-hub), (10 May 2016)
-          Mauro , Andrea Nelson (11 January 2016).  Inside a Pioneering Italian Data Journalism Collaboration,(http://gijn.org/2016/01/11/inside-a-pioneering-italian-data-journalism-collaboration/), (2 November 2016)
-          Multiplejournalism.The Guardian Datablog, (http://www.multiplejournalism.org/case/the-guardian-datablog ), (17 March 2015)
-          Oberai, Sanjit (24 February  2017). Baby steps: A slow start but data journalism in India is gathering pace, (http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/baby_steps_a_slow_start_but_data_journalism_in_india_is_gathering_pace )
-          Nafría ,Ismael (2015).Cutting-edge data journalism from around the globe, http://innovation.media/newswheel/data-journalism-from-around-the-globe
-          Nguyen, Dao  (Sept. 24, 2014), How BuzzFeed Thinks About Data Science, (https://www.buzzfeed.com/daozers/how-buzzfeed-thinks-about-data-science?utm_term=.lujdGeLnr#.ynga2KmEr), (19 June 2015)
-           
-          propublica . About propublica, (https://www.propublica.org/datastore/about), (21 March 2015)
-          Rogers, Simon (31 January 2011 ). Wikileaks data journalism: how we handled the data, (https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/31/wikileaks-data-journalism ), (2 April 2014)
-          Santhanam, Arnuradha.  (24 October 2013). What Is Visual Journalism?, (http://blogs.lse.ac.uk/polis/2013/10/24/visual-journalism/), (23 November 2015)
-          Southern, Lucinda.  (4 February  2016 ). The Financial Times has a 30-person data team for edit and marketing, (http://digiday.com/publishers/lessons-financial-times-data-maturity/ ), (21 September 2016)
-          Tamman, Maurice. (27 February 2015 ). Reuters on data and computational journalism, (http://blog.thomsonreuters.com/index.php/reuters-data-computational-journalism/ ), (4 December 2015)
-          Valeeva, Anastasia. (April 2017). open data in a closed political system: open data investigative  journalism  in russia,(http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Valeeva_Open%20data%20and%20investigative%20journalism%20in%20Russia.pdf), (6 May 2017)
-          Visualoop. (30 June 2015). They do data viz - Zeit Online, (http://visualoop.com/blog/84483/they-do-data-viz-zeit-online), (1 March 2016)
-          Uskali, Turo I & Kuutti , Heikki  (2015), Models and Streams of Data Journalism,The Journal of Media Innovations 2.1,77-86, file:///C:/Users/maryam/Downloads/882-5131-4-PB.pdf
-          user2016 (28 June 2016), FiveThirtyEight's data journalism workflow with R , (http://schedule.user2016.org/event/7BZZ/fivethirtyeights-data-journalism-workflow-with-r ), (30 June 2016)
-          Zanchelli ,Michael & crucianelli ,Sandra (2014). Integrating Data Journalism into Newsrooms, international center for journalist, pp 3-10, (http://pdfdownloadsff.com/go.php?key=1883afc0549d7a71ad8befa9e663be2c&id=1#), (1 June 2015)