مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس خبر/راه آهن

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات/

چکیده

چکیده
امروزه در جهان گردشگری سلامت به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی گردشگری محسوب می شود. توریسم درمانی یا همان توریسم سلامت اگرچه برای کشورها ارز آوری فراوانی دارد، اما به علت نبود همکاری بین بخشی در قبضه دلالان و واسطه گران است. پتانسیل حوزه گردشگری سلامت همچنان در ایران ناشناخته است و علیرغم مزایایی که می‌تواند برای بخش سلامت کشور داشته باشد هنوز زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (رامسر) است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر رامسر است. نتایج تحلیل فرضیات در همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss بر روی نمونه 384 نفری که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مشخص شده، نشان می دهد که رسانه های تصویری در خصوص گسترش صنعت توریسم سلامت از طریق معرفی و ایجاد انگیزه های سفر در گردشگران، بویژه در شهرستان رامسر نقش اساسی را ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها

 
-        باهنر، ناصر. (1387). دین و رسانه‌ها، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-        بورن، اد. (1379). بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، مهرسیما فلسفی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
-        ثانی، محسن و همکاران. (1393). عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در چشمه‌های آبگرم استان  مازندارن (مطالعه موردی: رامسر و لاویج)، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 11.
-        حسینی، عطاالله و هوشیارخواه، بهنیا. (1384). طرح بهینه شبکه جاده جنگلی مبتنی بر فعالیت گردشگری، مجموعه مقاله های اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران، تهران: نشر رسانش.
-        خلیلیان، محمدجمال. (1384). شاخص‌های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
-        دفلور، ملوین. (1383). شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، تهران: دانشکده صدا و سیما.
-        روشنائی، علی. (1384). پشتیبان توسعه روستایی و معرفی طرح مدرسه رادیویی، تابستان، مقاله ارتباط جمعی، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، شماره ۲.
-        قادری، اسماعیل. (1382). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی، استاد راهنما دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دانشگاه تربیت مدرس.
-        محسنیان راد، مهدی. (1385). ارتباط شناسی، تهران: سروش، چاپ هفتم.
-        مشیری، سید رحیم و فتح‌اللهی، فرشته. (1389). چشمه‌های آبگرم، توانمندی شهر رامسر در عرصه توریسم درمانی، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.
-        هنسون، جریس و نارولا، اوما. (1384). تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه داوود حیدری، تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ چهارم.
-       Chan, J.K.L. and Baum, T. (2007). Motivation factors of ecotourists in ecology accommodation: the push and pull factors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(4): 349-364.
-       Smith, M. and Puczkó, L. (2009). Health and Wellness Tourism, Oxford, Butterworth Heinemann.
-       Voigt, C. (2008). Insights into wellness tourists: Segmentation by benefits, The New Zealand Tourism and Hospitality Conference, Lincoln University, Hanmer Springs.