مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی و مدیرگروه ارتباطات دانشگاه سوره

2 مدیر مسئول

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی امکان و امتناع گفت وگو در فضای مجازی است. روش این پژوهش مرور سیستماتیک است که براساس آن 13 پژوهش مرتبط با موضوع از نظر امکان، امتناع و شرط تحقق گفت وگو در این فضا مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که محققان دلایل امکان تحقق گفت وگو را ویژگیهای فنی رسانه های جدید چون گستره پوشش یا قلمرو جهانی، انتقال سریع اطلاعات، تعاملی بودن و ویژگی ساختار شبکه ها رهایی و آزادی بدون ترس در بیان دیدگاه ها در شبکه ها و باز بودن فضا برای مشارکت در بحث، درگیری با موضوع، امکان طرح استدلالهای متنوع و بررسی آنها میدانند. همچنین آنان دلایل امتناع آن را سلطه ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر فضای مجازی، ویژگی فضا مجازی و شبکه ها و مهارتهای گفتگویی کاربر در دنیای واقعی و مجازی میدانند. محققان معتقدند که شرط تحقق گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی نیازمند بسترسازی دولت‌ها و ایجاد فضای باز گفت‌وگو توسط آنها و آموزش کاربران در دو حوزه آموزش مهارت گفت‌وگو در دنیای واقعی و مجازی و آموزش سواد استفاده از رسانه‌های جدید است.

کلیدواژه‌ها

 
خانیکی، هادی و دیگران .(۱۳۹۶).« تحلیل وضعیت شبکه­های اجتماعی مجازی در ایران با رویکرد حوزه عمومی هابرماس (مورد مطالعه چند گروه فیسبوکی)، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، دوره 18، شماره ۳۷، صص ۱30- 101.
قانعی­راد، محمدامین و جنادله، علی. (1394). «رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی»، مطالعات رسانه­های نوین، دوره 1، شماره 1، صص 32-14.
گل محمدی، احمد. (۱۳۸۶). «گفتگو در دنیای مجازی (تاثیر فناوری­های ارتباطی اطلاعاتی و گفت­وگو میان فرهنگ­ها)، پژوهش سیاست نظری، دوره 2، شماره ۴، صص 179-165.
منصورنژاد، محمد. (1381) .رویکردهای نظری در گفت­وگو تمدن­ها. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و جهاد دانشگاهی.
نیازی، محسن و دیگران. (1395). «شبکه­های اجتماعی به مثابه حوزه عمومی: تحلیل پژوهش­های انجام شده در ایران»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، دوره 5، شماره 20، صص 86-73.
وبستر، فرانک. (1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: نشر قصیده‌سرا.
هابرماس، یورگن. (1392) .دگرگونی ساختاری حوزه عمومی. ترجمه جمال محمدی، تهران: نشرافکار.
یزدی­خواست، بهجت و دیگران. (1392). «حوزه عمومی و گفت­وگو در فضای مجازی شبکه­های اجتماعی (بررسی تاثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر گفت­وگو میان فرهنگی)»، مطالعات فرهنگ ارتباطات، دوره 14، شماره 21، صص 101-81 .
-          Batorski, Dominik & Grzywińska, Ilona. (2017). "Three Dimensions of the Public Sphere on Facebook", Information, Communication & Society, 21(3), PP 356-374.
-          Bohman, James. (2004). "Expanding Dialogue: The Internet, the Public Sphere and Prospects for Transnational Democracy", the Sociological, 52(1).
-          Burbles, N. C. (1993). Dialogue in teaching: Thinking and practice. New York, NY: Teachers College Press.
-          Castells, Manuel. (2004). "Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint". Text Published in the Network Society: a Cross-Cultural Perspective, Northampton, and Edward Elgar.
-          Dahlberg, Lincoln. (2001). "The Internet and Democratic Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Public Sphere, Journal Information, Communication & Society 4(4)        https://doi.org/10.1080/13691180110097030
-          Habermas, J. (1994). The Philosophical Discourse of Modernity. London: Policy press.
-          Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. London: Policy press
-          Heidemann, Julia & et al. (2012). "Online Social Networks: A survey of a global phenomenon", Computer Networks, 56(18), PP: 3866-3878.
-          Kraut, R., et al. (2002). Internet paradox. revisited. Journal of Social Issues, 58(1), 49–74.
-          Gerhards, JIs. (2010). "The Internet a Better Public Sphere? Comparing Old and New Media in the USA and Germany", New Media & Society, 12(1).
-          Gimmler, Antje. (2001). "Deliberative Democracy, the Public Sphere and the Internet", Philosophy & Social Criticism, 27(4). http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019145370102700402
-          Mesch, GS. (2015). "New Media and Social Capital", International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), PP:782–786
-          Norris, P. (2001). Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet in Democratic Societies. Cambridge University Press.
-          Obar, Jonathan A, Wildman, Steve. (2015). "Social Media Definition and the Governance Challenge: An Introduction to the Special Issue", Telecommunications policy 39 (9).
              http://ssrn.com/abstract=2647377
-          Outwaite, William. (2000). The Habermas Reader, London: policy, press.
-          Papacharissi, Zizi. (2002). "The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere", New Media & Society, 4(1), PP: 9-27.
-          Papacharissi, Zizi.  (2011). A Networked Self:  Identity, Community, and Culture on Social Net worksites, New York: Routledge.
-          Poster, M. (1995). "The Internet as a Public Sphere?" Wired, 3(1), PP: 209- 221.
-          Rainie, Lee & Wellman, Barry. (2012). Networked: The New Social Operating System, Cambridge, MA: MIT Press.
-          Rheingold, H (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
-          Rheingold, H (2000). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier (2ndEdition). Cambridge, Massachusetts: MIT Press
-          Rheingold, Howard. (2008) "Using Participatory Media and Public Voice to Encourage Civic Engagement." Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth. Edited by W. Lance Bennett. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press.
-          Shannon, S. (2002). "Critical Appraisal of Systematic Reviews", Can Assoc Radiol J, 53(4), PP: 77-97.
-          Swann, Jeni (2013). Dialogic and inquiry: From theory to practice, University of Southern Queensland.
-          Sorj, B. (2006). "Internet, Public Sphere and Political Marketing: Between the Promotion of Communication and Moralist Solipsism", Rio de Janeiro: The Edelstein Center for Social Research, Working Paper, 2.
-          Wang, Chunzhi & Bates, Benjamin. (2008). "Online Public Sphere and Democracy in China: Case study Sun Zhigang", Paper to be presented at IAMCR, Stockholm.
-          Wellman B, et al. (2001). "Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital?" American Behavioral Scientist. 45(2), PP: 436–455.
-          Wright, RW, et al. (2007). "How to write a systematic review", Clin Orthop Relat R. 34(4), PP: 9-33.