مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با رویکرد تحلیلی- تاریخی به بررسی محتوای دو روزنامه غیر حزبی (مستقل) کیهان و اطلاعات و نقش آنها در جریان ملی شدن صنعت نفت می-پردازد. دو روزنامۀ سراسری که به علت استمرار در انتشار و استقلال نسبی به علت اتکا به درآمد آگهی‌ها از مؤثرترین رسانه‌های چاپی در تاریخ ایران معاصر بشمار می‌روند که از قدرت بالایی برای شکل‌دهی به افکار عمومی برخوردار بوده‌اند. در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، مطبوعات به عنوان نهاد رسانه‌ای بی‌رقیب و سازنده افکار عمومی عمل می‌کردند. شواهد تاریخی حاکی است که در این دوره اغلب احزاب هر کدام دست به انتشار هفته‌نامه یا روزنامه‌ای می‌زدند تا اخبار و رویدادها را با توجه به چارچوب فکری و ایدئولوژیک خود منتشر کنند.
در این پژوهش با توجه به پیشنه این دو روزنامه غیر حزبی، نحوه انتشار و بازتاب مطالب خبری و تحلیلی مربوط به ملی شدن صنعت نفت با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کمی بررسی می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه مطالب مربوط به مسائل ملی شدن نفت ایران در ماه‌های اسفند و فروردین سالهای 30-1329 در دورۀ نخست وزیری محمد مصدق را شامل می‌شود.
یافته تحقیق نشان می‌دهد روزنامه اطلاعات، نسبت به روزنامه کیهان در چهار هفته قبل و بعد از روز (29 اسفند) ملی شدن صنعت نفت ایران، سوگیری مثبت‌تری در انتشار اخبار و رویدادها داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection on Oil Nationalization In Daily Kayhan, Etelaat (A Content Analysis of Daily Kayhan, Etelaat during Four weeks before and after the Event)

نویسندگان [English]

  • hoseinali afkhami 1
  • Masoud Alidadi 2

1 Faculty member of communication in allameh university

2 Allameh Tabatabi university

چکیده [English]

This article will take a look at the historical-analytical review of the content of the newspaper Kayhan and Etelaat and their role in the national oil industry flow fitted. The press is one of the most important communication medium for contemporary fitted one on Iran, a trend that the high power to shape public opinion, yet fitted. During Iran's national oil industry, press-fitted as a rival organization operates without media-and public opinion have fitted shape. The parties each hand to publish a weekly newspaper set up news or fitted to suit your party intellectual framework. What this research investigated how the release of the national oil industry-related news on behalf of publications, because no party intellectual framework and to freely hand fitted to the news release. So we fitted with little content analysis of news content and information about two keyhan newspaper reviews.The research findings showed that the newspaper Kayhan newspaper, information in the four weeks before and after the Iranian national oil industry, the positive news release more fitted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalization of Oil Industry
  • Iran Press
  • Kayhan
  • Etelaat
 
آبراهامیان، یرواند(1392). کودتا 28مرداد، سازمان سیا و ریشه های روابط ایران وآمریکا درعصر مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی
بدیعی، نعیم(1371). «ساختار اخبار خارجی در روزنامه­های تهران»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3و4، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
بیل، جیمز؛ ویلیام راجر، لوئیس(1368). مصدق، نفت وناسیونالیسم ایرانی، ترجمه: عبدالرضا، هوشنگ مهدوی؛ کاوه، بیات، تهران: نشر نو
خانیکی، هادی(1376). «مشروطه اول و دوره رضاخان مقایسه تطبیقی محتوای نشریات دو دوره»، پژوهشنامه تاریخ مطبوعات ایران، شماره 1، صص378-388
خانیکی، هادی(1381). قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نو
رایف، دانیل؛لیسی، استفن؛فیکو، فریدریک جی(1393)، تحلیل پیام­های رسانه­ای، کاربرد تحلیل محتوا کمی در تحقیق، ترجمه مهدخت بروجردی، تهران: انتشارات سروش
زابلی­زاده، اردشیر (1393). چارچوب­بندی، خبر و رسانه، تهران، انتشارات دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها(ب)
فاتح، مصطفی(1358). پنجاه سال نفت ایران، تهران: انتشارات پیام
فرقانی، محمد مهدی(1374).«مطبوعات و تحولات اجتماعی در ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
قلب، فولاد(1394). زندگی­نامه دکتر محمد مصدق، تهران: انتشارات نیلوفر
کاتوزیان، همایون(1371). مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا
کی­استوان، حسین(1329). سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، جلد 2، تهران: چاپ تابان
معتمدنژاد، کاظم(1356). روش تحقیق در محتوای مطبوعات، تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
مقصودی، علی اصغر(1390). «تحلیل جامعه شناختی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، ش 16، ص 141-158
مک­کوایل، دنیس(1388).درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها
مهدی‌زاده، سید محمد (1393). نظریه‌های رسانه اندیشه رایج و دیدگاه‌های انتقادی،تهران: انتشارات همشهری
هاشمی، صدر(1363). تاریخ جراید و مجلات ایران، اصفهان: کمال
Farmanfarmaian, Manucher(1997). Blood and Oil, London: Prion Books Limited ImperialWorks.
Friedland, L.A, Zhong, M.(1996). International television coverage of Beijing spring   1989: A comparative approach. Journalism and mass communication   Monographs,156
(به نقل زابلی­زاده، اردشیر(1393ب).ص111)
Snow DA, Benford RD. 1992. Master frames and cycles of protest. See Morris and Mueller 1992.
(به نقل زابلی­زاده، اردشیر(1393ب).ص111)
Zabih,Sepehr(1982). The Mossadegh Era, Chicago: West Lake press.