مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه علامه

3 گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مسوول مکاتبات)

چکیده

مقاله حاضر درباره شرایط گسترش رسانه های اجتماعی پیام رسان موبایلی، در میان قومیتهای حساس کشور است. هدف شناخت و تحلیل ارتباط بین مصرف رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر نرم‌افزارهای پیام رسان موبایلی و هویّت قومی اقوام ترک و کرد به صورت درزمانی (فرایندی) است. بدین منظور این موضوع از دید متخصّصین رسانه‌های اجتماعی و هویّت قومی بررسی می‌شود. استراتژی تحقیق استقرایی و روش کیفی مصاحبه عمیق است. روش تحلیل داده نیز براساس نظریّه مبنایی است.
بر اساس نتایج بدست آمده کاربران رسانه‌های اجتماعی موبایلی صرفاً بر اساس ماهیّت هویّتی قبلی شان اقدام به انتخاب راهبرد کنش در حوزه هویّت قومی می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی موبایلی برای کاربران کرد و ترک این امکان را فراهم کرده است که به بازتولید و تقویت گرایش‌های خود بپردازند. به این ترتیب آن‌ها به برجسته سازی دغدغه‌های هویّتی خود پرداخته و طبق پیشینه هویّتی خود در سه دسته عاملیّت هویّت ستیز، عاملیّت هویّت جو و عاملیّت هویّت طلب افراطی (تمامیّت خواه) طبقه‌بندی شده و به استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌پردازند، این فعّالیّت‌ها نیز پیامدهای هویّتی در سطح فردی و جمعی برای آن‌ها داشته و به تکوین هویّت قومی و فراقومی آن‌ها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A grounded theory study on the role of mobile social media in shaping the ethnic identity of university students

نویسندگان [English]

  • amir keyhan 1
  • Mehdi Forghani 2
  • afsaneh mozaffari 3

1 Phd Student of Allameh tabatabaei University

2 Allameh Tabatabaei University

3 Faculty of Humanities، Islamic Azad University، Science and Research Branch ،Tehran، Iran(Responsible Correspondent)

چکیده [English]

The present article is about the conditions for the spread of mobile social media, among the most sensitive ethnicities in Iran. The purpose is to identify and analyze the relationship between the use of mobile social media and the ethnic identity of Turk and Kurds in a continuous process. To this end, this issue is being examined by social media and ethnic identities professionals. The research strategy is inductive and the qualitative method of deep interviewing. The data analysis method is also based on the grounded theory.
Based on the results, mobile social media users choose ethnic identity strategies action based solely on their previous identity. Mobile social media for Kurdish and Turkish users has made it possible to reproduce and strengthen their tendencies. In this way, they highlight their identity concerns and, according to their identity background, classified into three types of identity seeker agency, identity opponent agency, and extreme- identity seeker agency and use social media. , These activities also have individual and collective identity implications and help develop their ethnic and trans-ethnical identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic Identity
  • Mobile Social Media
  • University Students
  • Kurdish People
  • Turkish People
- Almu, Abba and Alhaji Buhari, Bello (2014), “Effect of Mobile Social Networks on Secondary School Students” International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (5), 2014, 6333-6335
-  Gurr, Ted Robert (1993) Minorities at Risk; a Global View of Ethnopolitical Conflicts, United States Institute of Peace: Washington.
-  Isajiw, w. (1990) Ethnic identity retention in: R berton, w. and isajiw. W kalbach and ji reitz, ethnic identity and equality. University oa Toronto Press.
-  Offe, Claus (1985), New Social Movements, Changing the Boundaries of the Political, Social Research; Cambridge, Policy Press.
-  Sambanis Nicholas (2001). "Do Ethnic and Nonethnic Civil Wars Have the Same Causes? A Theoretical and Empirical Inquiry (Part 1)", Journal of Conflict Resolution, 45; 259-277.
-   Singh, H. (1977) Preliminary estimation of average tropospheric HO concentrations in the northern and southern hemispheres, Geophysical Research Letters, Volume 4, Issue 10, pages 453–456.
-  Yinger, Milton J. (1985). Ethnicity. Annual Review of Sociology, 11:151-180.
-  Katz, J. E. & Aspden, P. (1997). A nation of strangers? Communications of the ACM, 40(12), 81-86.
-  Kraut Robert, Kiesler Sara, Boneva Bonka, (2001), Internet Paradox Revisited, Journal of Social Issues.
-  Mirowsky, J. & Ross, C. E. (1989). Social causes of psychological distres s. Hawthorne, NY: Aldine De Gruyter.
-  Putnam, R. D. (2000). Bowling alone. NY: Simon & Schuster.
-  Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis, Psychological Bulletin, 98, 310-357.
-  F. Johansson (2008) Extending mobile social software with contextual information. Umeå University, Sweden.
- Wang N.  and Wu J.(2016 ). Data Dissemination in Mobile Social Networks with the Acknowledgment Feedback; journal of Sensor and Actuator Networks.MDPI, Philadelphia, USA.
-  T. O’Reilly (2009),Web 2.0, available in:
-  http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/whatis-web-20.html, 08/02/2009.