مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

مدرنیزاسیون در تمامیت خود به‌مثابه تجربه‌ای تاریخی آسیب‌زا و متناقض بود. در این میان تجربه جنگ به عنوان یکی از آسیب‌ها، بازنمایی از تجربه مدرنیته برای جوامع غیرغربی است. در چنین بستری است که سینما به به بازنمایی این تجربه می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر هم فهم چگونگی بازنمایی تجربه جنگ به‌واسطه منظومه مفهومی والتربنیامین، در سینمای کُردستان است. در نگاه بنیامین اگرچه جنگ باعث فقیرشدن تجربه‌ها می-شود اما از طـرفی دیگر سیـنمای سیاسـی توانایی بازچنگ‌آوری تجربه‌ای دیگر را برای انسان‌های بدون تجربه فراهم می‌کند. در چنین فضایی تئوریک است که فیلم‌های «آپارتمان مورچـه‌ها، چهـار ترانه برای کرکوک ، ۷۴» مبتنی بر روش نشانه‌شناسی مورد خوانش واقع شدند که هر کدام از فیلم‌ها مبتنی بر یک دیالکتیک رمزگانیدرصدد بازنمایی کردن تجربه جنگ به‌مثابه یک تجربه فقیر هستند. حضور رمزگان‌های مستندگونه مبتنی بر غیاب داستان در فیلم‌ها، بازنمایی تجربه را مواجه با یک بحران می‌کند. اما از سویی دیگر، مستندگونگی، فضایی سیاسی را به فیلم‌ها می‌بخشد. در نهایـت می‌توان گفت چشم‌انداز سینمای ستم‌دیدگان بستری برای پروبلماتیزه کردن فیلم‌ها برای بتصویر کشیدن سطوری دیگر از تاریخ چندخطی رافراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • استم، رابرت (۱۳۹۳). مقدمه‌ای بر نظریه فیلم، گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: انتشارات سوره مهر.
  • اشتاین، روبرت (۱۳۸۲). والتر بنیامین، ترجمه مجید مددی، تهران: نشر اختران.
  • ایگلتون، تری (۱۳۹۳). مارکسیسم و نقد ادبی، ترجمه اکبر معصوم­بیگی، تهران: انتشارات بوتیمار.
  • آگامبن، جورجو (۱۳۹۰). وسایل بی­هدف: یادداشت­هایی در باب سیاست، ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: نشر چشمه.
  • آگامبن، جورجو(۱۳۹۱). کودکی و تاریخ، ترجمه پویا ایمانی،تهران: نشر مرکز.
  • بدیو، آلن (۱۳۹۳). سیاست در مقام رویه حقیقت در «فلسفه سیاست هنر عشق»، ترجمه صالح نجفی و علی عباس­بیگی، تهران: رخ­داد نو.
  • بنیامین، آندره (۱۳۷۷). سنت و تجربه (شرحی بر مقاله والتر بنیامین تحت عنوان در باب برخی مضمون‌های شعر بودلر)، ترجمه فرزان سجودی، نشریه فارابی؛ (۳۱).
  • بنیامین، والتر (۱۳۸۹). عروسک و کوتوله، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران:  نشرگام نو.
  • بنیامین، والتر(۱۳۹۰).قصه­گو: تاملی در آرای نیکلای لسکوف، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: سازمان چاپ و انتشارات: مجله ارغنون؛ (۹- ۱۰).
  • بنیامین، والتر (۱۳۹۲). خیابان یک طرفه، ترجمه حمید فرازنده، تهران:  نشر مرکز.
  • بنیامین، والتر (۱۳۹۴). درباره برخی از مضامین و دستمایه‌های شعر بودلر، ترجمه مراد فرهادپور، مجله ارغنون: سازمان چاپ و انتشارات؛ (‍۱۴).
  • پالمر، ریچارد (۱۳۹۵). علم هرمنوتیک، ترجمه محمد سعید حنایی­کاشانی، تهران: انتشارات هرمس.
  • چندلر، دانیل(۱۳۹۴). مبانی نشانه­شناسی، ترجمه­ مهدی پارسا، تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
  • خالق­پناه، کمال (۱۳۸۷). نشانه­شناسی و تحلیل فیلم(لاکپشت ها هم پرواز می‌کنند)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ (۱۲).
  • آزادارمکی، تقی و خالق­پناه(۱۳۸۹). خوانش مضاعف: روش­شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم درباره الی)، جامعه­شناسی هنر و ادبیات؛ ۲ (۲).
  • دوسوسور، فردیناند (۱۳۸۸). مبانی ساخت­گرایی در زبان­شناسی در «ساخت­گرایی، پساساخت­گرایی و مطالعات ادبی»، ترجمه کورش صفوی ، تهران: انتشارات سوره مهر.
  • سجودی، فرزان (۱۳۹۰). نشانه­شناسی کاربردی (مجموعه نشانه­شناسی و زبان­شناسی)،تهران: چاپ رامین.
  • سعید، ادوارد (۱۳۸۹). تاملاتی در باب تبعید و مهاجرت روشنفکران در «چالش­های حقوق بشر»، ترجمه ترجمه فروغ پوریاوری، تهران: نشرآگه.
  • شولتسه، راینهارد(۱۳۸۹). تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم، ترجمه­ ابراهیم توفیق،تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • صیاد، عبدالملک (۱۳۷۶). سرزمین بی بازگشت، ترجمه نیکو سرخوش، نشریه علوم اجتماعی: پیام یونسکو، ۲۸ (۳۱۷).
  • علی، بختیار (۱۳۷۹). انفال و ارده معطوف به کشتن و فراموشی، ترجمه منصور تیفوری، نشریه اندیشه جامعه: (۱۲).
  • فیسک، جان (۱۳۹۰). فرهنگ تلوزیون، ترجمه مژگان برومند، ارغنون: (۱۹).
  • کالینیکوس، آلکس (۱۳۸۴). مارکسیسم و فلسفه، ترجمه اکبرمعصوم بیگی، تهران: نشردیگر.
  • کالینیکوس، آلکس (۱۳۹۲). ساختن تاریخ، ترجمه مهدی گرایلو، تهران نشر پژواک.
  • گدار، ژان­ لوک (۱۳۵۶). مصاحبه با گروه ژیگاورتوف: گودار و گورن در «استعمار و ضد استعمار در سینما»، ترجمه پرویزشفاء، تهران: انتشارات توس.
  • گدار، ژان­ لوک؛ اسحاق­پور یوسف (۱۳۸۸). باستان­شناسی سینما و خاطره قرن، ترجمه مریم عرفان، تهران: نشر چشمه.
  • گرتز، نوریت؛ خلیفی، جرج (۱۳۹۴). سینمای فلسطین: منظره، جراحت روحی و خاطره، ترجمه وحیداله موسوی، تهران: نشر ساقی.
  • لابَن، ژان (۱۳۵۹). جامعه­شناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم)، ترجمه جمشید بهنام، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
  • لافت، هربرت (۱۳۳۵). سینمای نازی و تبلیغات ایدئولوژیکدر «فصلی در سینما»، ترجمه پرویز شفاء، تهران: انتشارات مروارید.
  • لاوسن، جان هاوراد (۱۳۶۲). سیر تحولیِ سینما، ترجمه محسن یلفانی، تهران: موسسه انتشارات آگاه.
  • لنگفورد، بری (۱۳۹۳). ژانر فیلم، ترجمه حسام­الدین موسوی، تهران: انتشارات سوره مهر.
  • لوونتال، لئو (۱۳۹۰). رویکرد انتقادی در جامعه­شناسی ادبیات، ترجمه محمدرضا شادرو، تهران: نشر نی.
  • لووی، میشل (۱۳۷۶). درباره تغییرجهان، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
  • میلز، کاترین (۱۳۹۳). فلسفه آگامبن، ترجمه پویا ایمانی، تهران: نشر مرکز.

  نیومان، اماندا (۱۳۹۳). بیان تاریخی گذشته والتر بنیامن در «برگزیده مقالات بنیامین» ترجمه رؤیا منجم، تهران: نشر علمی.

  • هارمن، کریس (۱۳۸۶). تحلیل امپریالیسم، ترجمه جمشید احمدپور، تهران: نشر نیکا.
  • هال، استیوئرت (۱۳۹۳). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل­محمدی، تهران: نشر نی.
  • هاموند، فیلیپ(۱۳۹۰). رسانه، جنگ، پست مدرنیته، ترجمه علیرضا آرزو، تهران: نشر ساقی.
  • هِجِز، کریس (۱۳۹۱). جنگ نیرویی که به ما معنا می­دهد، ترجمه پرویز شفا و ناصر زراعتی، انتشارات الکترونیکی باشگاه ادبیات.

   

  • Benjamin, Walter(1999). Experience and Poverty, translste
   • d by Rodney lvingston in WalterBenjamin (selected reading) Volume 2: Part 1, Massachusetts: Harvard university press.
   • Bhabha, K. Homi (1994). The Location of Culture, London and New York: Routledge.
   • Howard, Caygill (1998). Walter Benjamin: The Colour of Experience, London and New York: Routledge.
   • Lindroos, Kia (1999). non-linear narrative as a from of political action: viewing chris markers film sans soleil, The Political Uses of Narrative Workshop Number 22Maureen Whitebrook: University of Sheffield press.
   • Said, Edward (2006). dream of nation: on Palestinian cinema, Lomdon and New York: Verso.