مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران - پردیس البرز

چکیده

 تحقیق حاضر به منظور طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی و با تأکید بر توسعه سرمایه اجتماعی و مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. راهبرد پژوهش حاضراز نوع آمیخته کیفی- کمی بوده، که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد، و در مرحله کمی از روش دلفی به منظور اعتبار سنجی یافته های بخش کیفی و به اجماع رساندن آرای نخبگان، بهره گرفته شده است. داده های میدانی در سه مرحله، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، و دو مرحله پرسشنامه نیمه باز- پاسخ و بسته-پاسخ،‌ گردآوری شده، و با راهبردهای ، و آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان مرحله سوم، با کسب اجماع نخبگان در مورد مولفه های پژوهش، الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که، صدای جمهوری اسلامی ایران، دارای چهار کارکرد اصلی، شامل؛ فراهم آوردن شرایط علی، بهره گیری از عوامل میانجی، ایجاد شرایط زمینه ای، و نیز تدوین راهبردهای فعال و فوق فعال در راستای توسعه سرمایه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

-        آذر، عادل ؛ فرجی، حجت (1381)، علم مدیریت فازی، تهران: اجتماع.
-        احمدی، نسیبه (1388)، معرفی و نقد روش دلفی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 22، صص 100-108.
-        اخوان تویسرکانی، لیلا (1388)، بررسی ویژگی های مطلوب برنامه های رادیو جوان از نظر جوانان شهر تهران و برنامه سازان رادیو جوان، تهران، دانشکده صداو سیما.
-        استراوس، آنسلم ؛کربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها، ترجمه: بیوک محمودی، تهران: پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        استراوس، آنسلم ؛کوربین، جولیت (1395)، مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای، ترجمه: ابراهیم افشار، نشر نی.
-        اوه، فلیک (1388)، مقدمه ای بر تحقیق کیفی، مترجم: هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
-        بازرگان هرندی، عباس (1387) مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، نشر دیدار.
-        پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (1393)
-        پستمن، نیل (1384)، زندگی در عیش مردن در خوشی، ترجمه صادق طباطبایی، چاپ هفتم، تهران: اطلاعات.
-        خاتون آبادی، احمد (1374)، رادیو و ارتباط توسعه ای، تهران: سروش.
-        خاکی، غلامرضا (1392)، روش تحقیق گرانددی در مدیریت، چاپ اول، تهران: نشر فوژان.
-        خجسته، حسن (1386)، عناصر اصلی ساخت دهی سازمان رسانه ای و مقایسه ساختار سازمانی صدا با سیما، نشریه رسانه، شماره 71، صص 155-168.
-        خسروی، ابوالفضل ؛ و همکاران (1391)، شناسایی عوامل توانمندسازی چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدیریت، 18 (4)، صص 129-153.
-        دانایی فرد، حسن ؛ الوانی، سید مهدی ؛ آذر، عادل (1392)، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ هشتم، تهران: نشر صفار.
-        روشتاین، بو (1393)، دام های اجتماعی و مسأله اعتماد، ترجمه: لادن رهبری؛  و همکاران، چاپ اول، نشر آگه.
-        زارع میرک آباد، علی (1390)، مقدمه ای بر روش دلفی، پایگاه اینترنتی آینده پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.
-        ساروخانی، باقر (1381)، جامعه شناسی ارتباطات، تهران: نشر اطلاعات، چاپ یازدهم.
-        ساروخانی، باقر (1392)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول؛ اصول و مبانی، تهران: پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        سبیلان اردستانی، حسن (1383)، بررسی اصول, اهداف و سیاست های خبری اعلام و اجرا شده در سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما.
-        سکاران، اوما (1388)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
-        سورین، ورنر ؛ تانکارد، جیمز (1381)، نظریه های ارتباطات، مترجم علیرضا دهقان، تهران: نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.
-        شارع پور، محمود (1386)، کتاب بررسی مسائل  اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، نشر آگه، چاپ اول.
-        شارع پور، محمود (1394)، اوج و فرود سرمایه اجتماعی، مصاحبه در هفته نامه تجات- شماره 156.
-        عالی پور، علیرضا ؛ عنایتی، ترانه (1394)، طراحی مدل شرکت های زایشی پژوهشی با هدف توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها، نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 3، شماره 1، صص 1-21.
-        فلیک، اووه (1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشرنی.
-        فیضی، کامران ؛ ایراندوست، منصور (1392)، دلفی روشی برای تحقیق، تصمیم گیری و آینده پژوهی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
-        کوبلی، پل (1387)، نظریه های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه ای و فرهنگی، ترجمه: گودرز میرانی صبار، جلد چهارم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی.
-        گزارش موسسه رحمان (1394)، اعتماد اجتماعی در میان ایرانیان رنگ باخته است، گزارش از: دکترهادی خانیکی، اتاق بازرگانی- صنایع- معادن و کشاورزی تهران.
-        گزارش موسسه لگاتوم (1394)، رتبه ایران در حوزه سرمایه اجتماعی از دید گزارش لگاتوم، نشریه اقتصاد ایرانی، 1394.
-        محمدپور، احمد (1389)، بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-        مولانا، حمید (1371)، گذر از نوگرایی: ارتباطات و دگرگونی جامعه، ترجمه: یونس شکرخواه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
-        نیومن، ویلیام لورنس (1390)، روش های پژوهش اجتماعی: رویکرد کمی و کیفی، ترجمه: ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، تهران: نشر ترمه.
-        همراز، ویدا ؛ و همکاران (1391)، تاریخ و رسانه، جلد چهارم، نشر پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 273-316.
 
-         Andersen, A., & Park, J., & Jack, S. (2007), Entrepreneurial Social Capital: Conceptualizing Social Capital in New High-Tech Firms, International Small Business Journal, Vol. 25, No. 3, pp. 245-272.
-         Cassan, M., & Guista, M. D. (2007), Entrepreneurship & Social Capital: Analyzing the Impact of Social Networks on Entrepreneurial Activity from a Rational Action Perspective. International Small Business Journal,  Vol. 25, No. 3, pp. 220-244.  
-         Decarolis, D. M., & Saparito, P. (2006), Social Capital, Cognition and Entrepreneurial Opportunities: A Theoretical Frame Work. Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 41-56.
-         Fukuyama, F. (1999), Social Capital & Civil Society, Paper Presented at the IMF Conference on Second Generalization Reforms, Washington, November.
-         Grimes. N. J. (2007), Crime, Media, & Public Policy, Arizona State University.
-         Häder, Michael and Häder, Sabine (1995), "Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur Theoretischen Fundierung der Delphi- Methode". In: ZUMA-Nachrichten Vol.37, No.19.
-         Keeney, S.; Hasson, F. and McKenna, H. P. (2001), "A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing." International Journal of Nursing Studies, Vol. 38, No. 2, pp. 195-200.
-         Powell, C. (2003), "The Delphi technique: Myths and realities." Methodological Issues in Nursing Research, Vol. 41, No. 4.
-         Strauss Anslem.L, Corbin, Juliet.M (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory; Sage Publications.