مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات، تهران ،‌ ایران

2 استاد جامعه شناسی ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،‌ تهران،‌ ایران

3 دانشیار ارتباطات، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

4 دانشیار ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران ، ایران

چکیده

 روابط عمومی موثر در سازمانها، بین المللی شده است و با توجه دگرگونیهای پیش آمده و پر رنگ شدن عنصرارتباط، دیپلماسی رسانه ای در این روزها اهمیت بسیار یافته است. این رساله تلاش دارد الگوی دیپلماسی رسانه ای جهت استفاده موثر از رسانه ها برای حضور مطلوب سازمانها در عرصه بین المللی طراحی نماید.
این مطالعه با روش شناسی کیفی و رویکرد تئوری زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش را بیست و پنج نفراز اساتید ارتباطات، رسانه و روابط عمومی تشکیل می‌دادند که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. داده های حاصل براساس نسخه کوربین و اشتروس(2008) تحلیل شدند. شیوه دستی و نرم افزار مکس کیودا 10 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
از تحلیل داده ها حدوداً 940 کد سطح اول (کد باز) بدون محاسبه همپوشانی آنها استخراج شد. سپس این کدها براساس تشابها و تفاوتهای موجود با هم مقایسه و 26 زیر طبقه، 11 طبقه فرعی(شامل مفاهیم و زمینه) بدست آمد. نهایتاً 4 طبقه اصلی برای مفهوم یک طبقه اصلی برای زمینه بوجود آمد. متغیر مرکزی این مطالعه "مدیریت سیستمی " و طبقات اصلی آن "فرایند" ، "عوامل تسهیل گر" ، "عوامل بازدارنده" و "دستاورد" و"زمینه" بودند. 
مجهز کردن مراکز روابط عمومی با دیپلماسی رسانه‌ای می‌تواند باعث اعلام موجودیت سازمان در عرصه بین المللی گردد. سازمانها می‌خواهند در تحولات جهانی اثر گذار بوده و سهمی از بازار جهانی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

-        اسماعیلی، محمد . (1388). دیپلماسی رسانه ای با تاکید بر نقش سازمان صدا و سیما ، تهران : موسسه فرهنگی جام جم.
-        بازرگان، عباس (1387). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکـردهـای متـداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
-        حبیب زاده، اصحاب(1390).بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی با تاکید بر نقش روابط عمومی و ارائه مدل مناسب،رساله دکتری علوم ارتباطات،دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
-        حسنقلی پور،حکیمه و همکاران(1389). الزامات، ضرورتها و مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 2 ،شماره 6 ،ص61-40.
-        خرازی آذر، رها. (1393). کمپین دیپلماسی رسانه ای ؛ عطف به ارتباطات استراتژیک ،‌تهران ، دفتر مطالعات رسانه ها.
-        خرازی آذر، رها. (1395). جایگاه دیپلماسی رسانه ای در بین المللی سازی اقتصاد. بازیابی شده از وب سایت : http://www.lina.ir
-        درگی،‌ پرویز (1392). افول امپراتوری مدیران عامل ؛ طلوع دیپلماسی سازمانی ، روزنامه دنیای اقتصاد ،‌ شماره 2992
-        صالحی امیری، رضا. (1387). مجموعه مقالات دیپلماسی رسانه ای ، تهران:‌مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
-        عسکرپور، شهلا. (1386). روابط عمومی بین المللی، دوماهنامه یادمان ، شماره 46، ص56-60.
-        فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده ، حسین و خادمی، مهدی. (1383). نظریه های ارتباطات سازمانی، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
-        قوام، عبدالعلی(1382). جهانی شدن و جهان سوم، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
-        مبینی کشه، زهرا و سادات طبا طبایی، یگانه(1395).دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی). فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های سیاسی، سال چهارم، شماره نهم، ص 131-109.
-        مهری پرگو، وجیهه. (1394). نقش روابط عمومی در دیپلماسی عمومی. بازیابی شده 16 تیر 94 از وب سایت : http://www.moi.ir/portal/show page. aspx
 
 
-        میر سعید قاضی، علی . (1386). تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات (ویرایش سوم) ،تهران: انتشارات مبتکران.
-          Corbin, J & Strauss, A. (2008). Qualitative Research, California, Sage Publication.
-          Gilboa, E, (2009) Media and Conflict Resolution: A Framework for Analysis, 93 Mars. L. Rev. 87.Available at: http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol93/iss1/9.
-           Gilboa, E (2001). Diplomacy in the Media Age: Three Models, of Uses and Effect, Diplomacy & Statecraft ,Vol. 12, No.2, London, 2001:1-28
-          Gruning, J, E, & Hunt, T. (1984).Managing public Relations. New York: Holt. Rinehart and Winston.
-          Skouroliakou, M. (2012). The Communication Factor in Greek Foreign Policy: An Analysis: http://eprints.lse.ac.uk/42851/1/GreeSE%20No55.pdf
-          Taylor, P: (1997). Global Communications, International Affairs and Media since 1945, Rutledge Publication.