مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش در پی آن است که با بهره‌گیری از روش پدیدارشناسی، به بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی گروهی از افراد بپردازد که پیگیری تحصیلات تکمیلی از سوی آنان باعثِ به تأخیر افتادن استقلال اقتصادی آن‌ها شده است و به بیانی دیگر، آن‌ها را در وضعیت «تعلیق استقلال» قرار داده است. علاوه‌براین، تمرکز پژوهش بر بررسی و ارزیابیِ استراتژی‌های مختلف آن‌ها برای مواجهه با این وضعیت است و در نهایت پاسخ گفتن به این پرسش که کدام‌یک از این استراتژی‌ها از همه بیشتر در برابر این وضعیت آسیب‌پذیر است. نتایج چنین نشان داد که ایده‌ی تحصیلات عالی به عنوان راه مطمئنِ تحرک اجتماعی، عمیقاً با چالش مواجه شده است و ادامه‌ی تحصیلات برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دشواری های گوناگون روبرو شده است. متغیرهایی هم‌چون سرمایه‌ی اجتماعی فرد، دسترسی به مهارت‌ها و تحصیلاتی که تقاضای بیشتری در بازار کار دارند و ... در پیگیری استراتژی‌های مختلف در مواجهه با این وضعیت مؤثراند. در این میان، استراتژی «تسلیم و بازگشت به‌خانه»، هم رایج‌ترین استراتژی در بین این گروه است و هم بیشترین طیف آسیب‌پذیران را در خود جای داده است.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. انوری، حسن (1382)، فرهنگ فشرده سخن، دوره‌ی دو جلدی،تهران، انتشارات سخن.
  2. بوردیو،پیر(1390)،تمایز، ترجمه حسن چاووشیان،چاپ اول،تهران،نشر ثالث.
  3. ـــــــــ (1375)، جامعه‌شناسی و ادبیات،ترجمه یوسف اباذری در مجله ارغنون شماره 9 و 10 صص 77 تا 111.
  4. ذکائی، محمد سعید(1390)، جامعه‌شناسی جوانان ایران، چاپ چهارم، تهران، نشر آگه.
  5. ـــــــــــــــ (1381)، گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر در مجله جامعه‌شناسی ایران،دوره چهارم، شماره 3، صص 3-27.
  6. زیمل، گئورگ(1392)،درباره فردیت و فرم‌های اجتماعی،ترجمه شهناز مسمی پرست، چاپ اول،تهران،نشر ثالث.
  7. فلیک، اووه (1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی،ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
  8. کاظمی پور، عبدالمحمد (1388)،نسل ایکس؛ بررسی جامعه‌شناختی نسل جوان ایرانی،چاپ دوم،تهران،نشر نی.
  9. کوسیک، کارل (1386)، دیالکتیک انضمامی بودن، ترجمه محمود عبادیان، چاپ اول، نشر قطره، تهران.
  10. گافمن، اِروینگ (1392 الف)،داغ ننگ؛ چاره اندیشی برای هویت ضایع شده،ترجمه مسعود کیانپور،چاپ دوم،تهران، نشر مرکز.
  11. ـــــــــــــ   (1392 ب)،نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه مسعود کیانپور،چاپ دوم، تهران، نشر مرکز.
  12. گیدنز، آنتونی (1387)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز.
  13. محمدپور، احمد (1392)، روش تحقیق کیفی؛ضد روش، جلد دوم،چاپ دوم، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
  14. نیچه، فردریش (1387)، فراسوی نیک و بد، ترجمه‌ی داریوش آشوری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خوارزمی.
  15. ویلسون، راس (1389)، تئودور آدورنو، ترجمه‌ پویا ایمانی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.

  16. Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas(1991), The Social Construction of Reality, Penguin Press, Middlesex.

  17. Blustein, David.L & Kozan, Saliha & Connors-Kellgren (2013), Unemployment and Underemployment: A narrative analysis about loss, in Journal of Vocational Behavior, Vol 82, pp 256-265.

  18. Connell, R.W(2005), Masculinities, Second Ed , Berkeley: University of California Press.

  19. Ferguson, Kenlana R. (2012), In Their Own Words: the lived experience of unemployed African American Men, PHD Thesis for Counseling Psychology, Western Michigan University.

  20. Newman, B.M & Newman, P.R(2011),Theories of Adolescence in Encyclopedia of Adolescence, Vol 1, Academic Press is an imprint of Elsevier, pp 20-29.

  21. Seligman, Martin E.P & Altenor, Aidan (1980), Part II: Learned Helplessness in Coping Behavior: Learned helplessness, Physiological Change and Learned Inactivity by Seligman and Weiss in  Behaviour Research and Therapy, Vol 18(5), pp 459-512.

  1. Van Manen, Max (1984), Doing Phenomenological Research and Writing: An Introduction in Curriculum Praxis Monograph, Monograph no 7, Publication Services for Dept. of Secondary Education, Faculty of Education, University of Alberta. Reachable at this Address:
   https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/pandp/article/download/14931/11752
  2. ــــــــــــــــــــــ (1990), Researching Lived Experience, University of Western Ontario, Canada.

  24. Wallerstein, Immanuel (2006), World systems analysis; An Introduction, Duke university press, Durham and London.

  25. Witzel, Anreas (2000),  The Problem-centered Interview  in Qualitative Research: National, Disciplinary, Methodical and Empirical Examples, Vol 1, No 1, Access Through these Links:
  http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/29

  26. Wyn, Johanna & White, Rob (1997), Rethinking Youth, Allen &Unwin Pty Ltd, Sydney.