مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

رسانه‌های همگانی به‌عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها می‌‌توانند زمینه‌ساز وقوع بسیاری از تعارضات میان پاسداشت حقوق فردی شهروندان و حق اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارویژۀ خود باشند. پیش‌بینی مسئولیت مدنی رسانه‌ها راه حلی عادلانه برای تبیین ملازمۀ میان حقوق و تکالیف رسانه‌های همگانی و مجوزی برای ادامۀ فعالیت آنها تلقی می‌‌شود. با وصف عمومی‌بودن رسانه‌های همگانی وگستردگی حوزۀ خسارت، جبران زیان احتمالی، دشوار خواهد بود. با پوشش بیمه‌های مسئولیت مدنی، رغبت دادرسان به محکوم ساختن رسانه به جبران زیان حتی بدون توجه به مبنای مسئولیت بیشتر می‌‌شود و گاهی بدون پرداختن به مسئلۀ مبنا، در راستای حمایت از زیان‌دیدگان، حکم به مسئولیت مدنی رسانه‌ها می‌‌دهند. به‌علاوه گاهی به علت مبالغ سنگین غرامت‌ها، پرداخت این وجوه، حیات اقتصادی رسانه‌ها را به مخاطره می‌‌اندازد.

کلیدواژه‌ها

 

 انصاری، باقر(1391)، حقوق رسانه، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
آندری کاول (1384)،« ریسک‌های نوظهور ؛ چالشی برای بیمه گران بیمه‌های  مسئولیت»، ترجمه بیتا جانفشان، تازه‌های جهان بیمه، شماره 92،بهمن ماه.
انصاری، باقر و همکاران(1381)، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، چاپ اوّل، تهران ،معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
بابائی، ایرج(1382)، حقوق بیمه، تهران، سمت.
بادینی، حسن(1392)، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران،شرکت سهامی انتشار.
باریکلو، علی رضا(1393)، مسئولیت مدنی، چاپ پنجم ،تهران، نشر میزان.
بحرالعلوم طباطبایی، علی محمد(1376)، «نکاتی پیرامون ماهیت ریسک‌های بیمه پذیر»، بیمه آسیا، بهار.
 بلیک، رید و هارولدسن، ادوین(1378)، طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمه مسعود اوحدی، تهران، سروش.
 تقی زاده، ابراهیم، خسروی فارسانی، علی، موسی پور، می‌ثم(1391)، «ماهیت و آثار «خسار تنبیهی» در حقوق کامن لا(با مطالعه تطبیقی)»، دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور تهران، دوره 1، شماره 1، تابستان و پاییز.
جونیور،جامپیون، والتر‌تی(1388)، مبانی حقوقی ورزشها: مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، نشر دادگستر.
حسنی، علیرضا، هاشمی، سیدرضا(1389)،« رسانه‌ها و مسئولیت مدنی»، ماهنامه قضاوت، شماره 66، مهروآبان.
حسینی اسفیدواجانی، سید بشیر(1391)، حقوق مخاطب دربرابر رسانه‌های جمعی، ایران، انگلیس و امریکا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
خدابخشی، عبدالله(1388)، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی(مبانی و مفاهیم بایسته بیمه و مسئولیت مدنی)، تهران، جنگل، جاودانه.
سنهوری، عبدالرزاق احمد(1390)، الوسیط فی شرح القانون مدنی، ترجمه دادمرزی، سیدمهدی، دانش کیا محمدحسین، دوره حقوق تعهدات، جلد 2،چاپ دوم، قم، دانشگاه قم.
قاسم زاده، سیدمرتضی(1387)، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر(1374)، الزام‌های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر(1375)، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اوّل، تهران، نشریلدا.
کریمی، آیت (1388)، کلیات بیمه، بیمه‏مرکزی‏ایران‏، تهران‌، (پژوهشکده بیمه).
کریمی، آیت)1379)، مبانی علمی و نظری بیمههای اموال، تهران، بیمه مرکزی ایران.
کریمیان راوندی، مهدی(1386)، مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، چاپ اوّل، تهران، نشردادگستر.
محمودصالحی، جانعلی(1381)، حقوق بیمه، چاپ اوّل، تهران، بیمه مرکزی ایران.
لاتین:
           AELE, ‌Civil Liability from Media Activities During Law Enforcement     Operations', Monthly Law Journal, April 2008.
Bell John, Sophie Boyron, and Simon Whittaker, (1998) Principles of French Law, Second Edition, Oxford University Press.
Betterley Richard S. CMC,President,(2014) »Intellectual Property and Media Liability Insurance Market Survey «,. https://www.irmi.com.
Black, H.Campbell (1968), Blacks Law Dictionary, fourth edition, London, west publication.
Borelli T James,(2006) Media Liability Insurance, Media/Professional Insurance, Kansas City, Missouri.
Cane Peter, Jane Stapleton,(1999)» The Law of Obligations«, Essays in Celebration of John Fleming, A Clarendon Press Publication.
Erwin J. Keup and Peter Keup,(2012) Franchise Bible, 7th Edition,Entrepreneur Magazine.
Fiona A. Chaney, Shaun H. Crosner, Aimee Ghosh of Dickstein Shapiro,(2013) Practical Considerations for Media Liability Insurance, Association of Corporate Counsel.
Fleming John G,(1967) The Role of Negligence in Modern Tort Law, Virginia Law Review, Vol. 53, No. 4,May.
Garner ‌Bryan.A,(1388) Black's Law Dictionary. Mizanpub Eighth Ed.
Lipton Jon & Lipton Brett,(2010) Media Liability Insurance a Growing Issue in a World of Wire and Print, (http://www.castlerockagency.com).
Lunney Mark and Ken Oliphant,(2000) Tort Law Text and Materials, Oxford University Press, Oxford.
Mazeaud Henri et Léon et Tunc. André. (1960) Traité théorique et pratique de la responsabilité civil délictuelle et contractuelle. trios tomes. 5e édition,. Montchrestien.
O’Connor, Michael J.& Edward E. Weiman, Audrey Jing Faber,(2011) Media Liability Insurance – New Appleman on Insurance Law Library Edition, Chapter 31, Attorneys, White O’Connor Fink & Brenner LLP. https://www.lexisnexis.com).
Perry, Stephen, (2000)Tort Law In a Compensation to Philosophy of Law and Legal Theory,Blackwell.
Rohrer. Daniel,(1971) Justice Before the Law, National textbook Company, IL.
Rubin Harvey W. & William H. Scheil, (1978), Punitive damage awards the insurance industry in placed on notice(www.heinonline.org)
Stoll Hans, (1983) Consequences of Liability: Remedies, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, , chapter 8. Tubingen.
Thornton, john W.(1978), Extra contractual and punitive damage liability of insurers, primary and reinsurance coverage (www.heinonline.org).