مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

چکیده

جامعۀ بین‌المللی برنامۀ عمل جدید در حوزۀ توسعۀ پایدار تدارک دیده است. همزمان در سال‌های اخیر، تکنولوژی یا فن‌آوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما تکنولوژی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و در این زمینه، نیاز به فضای مطلوب و از جمله سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مناسب است. در این حوزه، قانون‌گذاری‌های جدیدی در عرصه‌های داخلی، ‌منطقه‌ای و بین‌المللی انجام گرفته‌ است. حال سئوال، این است که آیا چارچوب‌های حقوقی، قادرند تکنولوژی‌های نوین را در خدمت توسعه در بیاورند؟ در این تحقیق تلاش شده با بررسی تطبیقی به این سؤال پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها

 

ـ معتمدنژاد، رؤیا، (1395)، حقوق جهانی ارتباطات، از حقوق رسانه‌های سُنتی تا حقوق تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها، صص110 ص ص.
ـ معتمدنژاد، رؤیا، (1395)، «حقوق جهانی ارتباطات و دغدغۀ بشری»، مجموعه مقالات نخستین همایش سراسری حقوق ارتباطات و رسانه‌ها در ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ اعلامیۀ اصول ژنو، (2003)، اجلاس جهانی سران در مورد جامعه اطلاعاتی.
ـ ده سال بعد از اجلاس جهانی سران در مورد جامعۀ اطلاعاتی،Wsis + 10 ، اعلامیۀ نهایی
ـ معتمدنژاد، کاظم، (1382)، اجلاس جهانی سران دربارۀ جامعه اطلاعاتی: ژنو 2003‌ـ‌ تونس 2005، جلد یکم، تهران، مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
ـ معتمدنژاد، رؤیا، (1391)، «حقوق تطبیقی ارتباطات»، فصلنامه علوم خبری، شمارۀ 3، صص 9-54.
ـ معتمدنژاد، رؤیا، (1393)، «حقوق ‌منطقه‌ای و ‌بین‌المللی ارتباطات»، جزوۀ درسی کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ معتمدنژاد، رؤیا، (1390)، «نقش سازمان‌های ‌منطقه‌ای و بین‌المللی در پیشبٌرد جهانی حقوق ارتباطات: بررسی تجربیات شورای اروپا»، مجلۀ حقوق و سیاست، شمارۀ 35، صص 79-110.
ـ معتمدنژاد، کاظم، (1383)، «یونسکو و سیاست گذاری ملی ارتباطات در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامۀ رسانه، سال پانزدهم، شمارۀ 2، شمارۀ پیاپی 58، صصص5-39
ـ معتمدنژاد کاظم، (1374)، «دگرگونی سیاست‌ها و برنامه‌های ارتباطی یونسکو: استراتژی نوین ارتباطی، به‌جای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات با توجه خاص به پیشبرد وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت گرا و پشتیبانی مجدد از جریان آزاد اطلاعات»، فصلنامۀ رسانه، سال ششم، شمارۀ 4، صص2-15.
 “- a France dans La transformation numerique: quelle protection des droits fondamentaux?” , Colloque organise par Le Conseil d’Etat, 6 fevrier 2015, Introduction de Sauve (J.‌ـ‌ M.), 7pp.
-  “Le Large bande au Service du developpement durable” , theme retenu par L’UIT Pour L’edition 2014 de La Journee Mondiale des Telecommunications et de La Societe de L’informaton (“Broadband for Sustainble Developmenz)".
- “Le numerique et les droits fondamentaux”, (2014), Conseil d’Etat, Etude annuelle.
- Auby (J.‌ـ‌B.), (2010), La Globalisation, Le droit et L’Etat , paris, L.G.D.J., Lextenso editions, 2eme ed.
- Chevallier (J.), (2014), L’Etat Post‌ـ‌Moderne,. Paris, L.G.D.J., 4eme ed.
- Commissaire aux droits de L’ Homme, (2014), Conseil de L’Europe, “La Preeminence du droit sur L’internet et dans Le monde numerique en general “, document Thematique.
- Conseil de L’Europe, (2009), Conference: “Liberte d expression et democratie a L’ age numerique. Opportunites, droits, responsabiltes”, Belgrade (Serbie(.
- Mansell (R.), Tremblay (G.), (2013), Renouveler la Uision des Societes du Savoir Pour la
Paix et le developpement durable, Unesco, 65pp.
- Unesco, Conference, (3-4 mars 2015), “Interconnecter Les ensembles: Options pour L’action Future”.
- Geffray (E.), (2016), Droits Fondamentaux et innovation: quelle Regulation a L’ere Numerique? Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, N3, pp.5-16.
- Verger (D.), (2015), “2015: Une Anne’e Historique Pour Le Developpement”, Etu des, N12.pp.19-29.
مصوبات، رویۀ قضایی، گزارش‌ها، نشانی‌های اینترنتی:
ـ توصیه‌نامۀ شورای اروپا؛ «آزادی اینترنت»، 2016.
ـ توصیه‌نامۀ شورای اروپا؛ «آزادی اینترنت شهروندان»، 2016.
ـ اعلامیۀ شورای اروپا «آیکان، حقوق بشر و دولت قانونمند»، 2015.
ـ توصیه‌نامۀ شورای اروپا؛ «اصول راهنمای حقوق بشری برای کاربران اینترنتی»، 2014.
ـ توصیه‌نامۀ شورای اروپا؛ «اقدامات در جهت ارتقا ارزش خدمت عمومی اینترنت»، 2007.
ـ آیین‌نامۀ اتحادیۀ اروپا، «اینترنت باز»، 2015.
ـ آیین‌نامۀ اتحادیۀ اروپا، «حمایت از داده‌های شخصی»، 2016.
ـ آراء قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینۀ تکنولوژی‌های نوین.
ـ آراء قضایی دادگاه اتحادیۀ اروپا در زمینۀ تکنولوژی‌های نوین.
ـ قانون جمهوری دیجبتال، فرانسه اکتبر 2016.