مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

2 استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)

چکیده

بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، از عمده‌ترین روش‌ها در جهت گسترش و ترویج جامعۀ مدنی، آموزش ملی و بالابردن آگاهی مردم است، در این تحقیق، مفهوم جامعۀ مدنی و ویژگی‌های آن، با عنایت به لزوم ایجاد شرایط مقتضی برای تحقق آن در شرایط کنونی جامعۀ ما مورد بررسی قرار گرفته است و از طریق سنجش و ارزیابی نظریات دانشجویان بر آن شدیم تا با دریافت اطلاعاتی از خصوصیات فردی و اجتماعی آنان، میزان آمادگی و پذیرش جوانان را نسبت به تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیز میزان مشارکت و نقش آنان در شکل‌گیری جامعۀ مدنی بسنجیم، جامعۀ آماری مورد مطالعه، دانشگاه‌های تهران بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سه مرحله انجام شده است و 506 نفر برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد 85 درصد افراد، اعتقاد دارند که پذیرش افکار جدید و تغییرات فرهنگی ‌ـ‌ اجتماعی به کمک رسانه‌ها امکان‌پذیر است، 2/79 درصد افراد تعهد و تخصص را عامل بهتر اداره‌شدن کشور می‌دانند، 65 درصد، اعتقاد به رعایت قانون در صورت فقدان کنترل آن دارند، هرچه سطح تحصیلات دانشجویان بالاتر است، میزان آمادگی آنان برای تغییرات و آمادگی مشارکت آنان در امور فرهنگی ‌ـ‌ اجتماعی و سیاسی بیشتر است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد بین پذیرش مؤلفه‌های شهروندی و مشارکت و رشتۀ تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Function of TV in Achieving the Meaning of Social Community from Tehran University Students Point of View

نویسندگان [English]

  • fariba Sayad 1
  • Behzad Shahandeh 2

1 Azad University

2 Tehran university

چکیده [English]

using  the  social  media such as tv  is  the most important  way in  devoloping  and upgrading  of civil  society  and  improvment of people's knowledge  in national  education,in this  research  plan the  meaning of civil society  and its characteristics is concered  with  the necessity of making  appropriate  situations  for our  new society,with use of the students  knowledges  and ideas  from their personal  and  social  charateristics, we  decide  to evaluate  their  acceptance  of cultural social  and political  changes and also  their roles  in civil society
our statistical  society is done with cluster sampeling  method  in 3 levels and 506 students  are chosen  for  answering the questions. the questionnarie results shows that 85 % of  them  believe that  acceptance of new ideas is possible when they use media,2/79 %  of  them  consider  being responsible  and  proffesional as the factors of better  control of  country  and 65%  believe in rules  without  its  controling function.
As  they  are  more educated,they become more ready for changes and participating  in social affairs, also findings show,there is no meaningful relation  between  being civilized and participating  in social  affairs and educational field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Society
  • media
  • development
  • Attitudinal and Behavioral Change

 

‌ـ ازکیا، مصطفی، (1379)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ دوم، تهران: نشر کلمه.
‌ـ اعتدال، (1381)، «نقش تلویزیون در شناخت جامعه مدنی»، نشریه هفتگی سروش، سال بیست و چهارم،
‌ـ اولسون، دیوید، (1377)، رسانه‌ها و نمادها، ترجمه: محبوبه مهاجر، تهران ، نشرسروش
‌ـ اینگلیس، فرد، (1377)، نظریه رسانه‌ها، ترجمه: محمود حقیقت کاشانی،‌ تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ها.
ـ سارو خانی، باقر، (1370)، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
‌ـ سفیدی، هوشمند، (1368)، راهبردهای علمی روابط عمومی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ـ علوی، پرویز، (1375)، ارتباطات سیاسی، تهران: مؤسسه نشر علوم نوین.
‌ـ فرند، ژولین، (1368)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه: عبدالحسین نیک گوهر، چاپ دوم، تهران: نشر رایزن.
‌ـ‌ کاظمی، سیدعلی اصغر، (1376)، تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، تهران: سازمان مدارک انقلاب اسلامی.
ـ لوینا س، اما نوئل، (1380)، «گفتگو طرح گفتمان دیگری»، ترجمه: محمدرضا ارشاد، روزنامۀ همشهری، سال نهم، شمارۀ 2550
ـ نبوی، سیدعباس، (1376)، تحقق جا معۀ مدنی در انقلاب اسلامی ایران، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـ‌ نوذری، حسینعلی، (1379)، صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته، تهران: انتشارات نقش جهان.
ـ نیمروزی، رسول، (1376)، «تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران»، (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
‌ـ www.planetpapers.com/massmedia