مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

2 استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)

چکیده

بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، از عمده‌ترین روش‌ها در جهت گسترش و ترویج جامعۀ مدنی، آموزش ملی و بالابردن آگاهی مردم است، در این تحقیق، مفهوم جامعۀ مدنی و ویژگی‌های آن، با عنایت به لزوم ایجاد شرایط مقتضی برای تحقق آن در شرایط کنونی جامعۀ ما مورد بررسی قرار گرفته است و از طریق سنجش و ارزیابی نظریات دانشجویان بر آن شدیم تا با دریافت اطلاعاتی از خصوصیات فردی و اجتماعی آنان، میزان آمادگی و پذیرش جوانان را نسبت به تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیز میزان مشارکت و نقش آنان در شکل‌گیری جامعۀ مدنی بسنجیم، جامعۀ آماری مورد مطالعه، دانشگاه‌های تهران بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سه مرحله انجام شده است و 506 نفر برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد 85 درصد افراد، اعتقاد دارند که پذیرش افکار جدید و تغییرات فرهنگی ‌ـ‌ اجتماعی به کمک رسانه‌ها امکان‌پذیر است، 2/79 درصد افراد تعهد و تخصص را عامل بهتر اداره‌شدن کشور می‌دانند، 65 درصد، اعتقاد به رعایت قانون در صورت فقدان کنترل آن دارند، هرچه سطح تحصیلات دانشجویان بالاتر است، میزان آمادگی آنان برای تغییرات و آمادگی مشارکت آنان در امور فرهنگی ‌ـ‌ اجتماعی و سیاسی بیشتر است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد بین پذیرش مؤلفه‌های شهروندی و مشارکت و رشتۀ تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 

‌ـ ازکیا، مصطفی، (1379)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ دوم، تهران: نشر کلمه.
‌ـ اعتدال، (1381)، «نقش تلویزیون در شناخت جامعه مدنی»، نشریه هفتگی سروش، سال بیست و چهارم،
‌ـ اولسون، دیوید، (1377)، رسانه‌ها و نمادها، ترجمه: محبوبه مهاجر، تهران ، نشرسروش
‌ـ اینگلیس، فرد، (1377)، نظریه رسانه‌ها، ترجمه: محمود حقیقت کاشانی،‌ تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ها.
ـ سارو خانی، باقر، (1370)، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
‌ـ سفیدی، هوشمند، (1368)، راهبردهای علمی روابط عمومی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ـ علوی، پرویز، (1375)، ارتباطات سیاسی، تهران: مؤسسه نشر علوم نوین.
‌ـ فرند، ژولین، (1368)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه: عبدالحسین نیک گوهر، چاپ دوم، تهران: نشر رایزن.
‌ـ‌ کاظمی، سیدعلی اصغر، (1376)، تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، تهران: سازمان مدارک انقلاب اسلامی.
ـ لوینا س، اما نوئل، (1380)، «گفتگو طرح گفتمان دیگری»، ترجمه: محمدرضا ارشاد، روزنامۀ همشهری، سال نهم، شمارۀ 2550
ـ نبوی، سیدعباس، (1376)، تحقق جا معۀ مدنی در انقلاب اسلامی ایران، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـ‌ نوذری، حسینعلی، (1379)، صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته، تهران: انتشارات نقش جهان.
ـ نیمروزی، رسول، (1376)، «تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران»، (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
‌ـ www.planetpapers.com/massmedia