مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 رئیس دانشکده خبر دانشگاه آزاد واحد مرکز

2 دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل، عملاً این دست از رسانه‌ها جایگزین بسیاری از رسانه‌های سنتی از جمله تلویزیون شده است. با این وصف، این سؤال مطرح می‌شود که برای تلویزیون از بُعد سیاسی و تأثیری که پیش‌تر در انتخابات داشته، چه سرنوشتی در انتظار خواهد بود. از سوی دیگر این مهم نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد که آیا تلویزیون با تضعیف بُعد سیاسی‌اش همچنان می‌تواند به حیات خود ادامه دهد یا خیر؟
بر اساس نگاه صاحبنظران این پژوهش ـ که به روش تکنیک دلفی جمع‌بندی شده ـ، تلویزیون با حضور شبکه‌های اجتماعی مرجعیت سیاسی سابق را نخواهد داشت. نگاه ایشان به این سمت معطوف بود که شبکه‌های اجتماعی با فاصله گرفتن از دکترین پشتیبانی به‌تدریج نقش تولیدی قوی‌تری ایفا خواهند کرد که جایگزین تلویزیون خواهد شد. در مجموع کارشناسان اعتقاد داشته‌اند که تلویزیون با وجود شبکه‌های اجتماعی در وضعیت فعلی شانسی برای ادامه نقش سیاسی خود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

 

ـ اسماعیلی، محمدمهدی؛ موحدیان، احسان، (1388)، «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و بررسی نقش رسانۀ ملی در آن»، فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شمارۀ 1، ص 175‌ـ‌192.
ـ اکبری تبار، علی‌اکبر؛ اسکندری‌پور، ابراهیم، (1392)، رسانه‌های اجتماعی وشبکه‌های اجتماعی مجازی، مؤسسۀ فرهنگی و هنری تقارب و تبادل فرهنگی، ص113‌ـ‌142.
ـ البرزی دعوتی، هادی، (1391)، «آینده‌پژوهی حضور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت»، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ـ امام‌جمعه‌زاده، سید جواد؛ کرمی‌راد، جواد، (1391)، «تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران»، نشریه پژوهش‌های سیاسی، شمارۀ 3، ص 9 ‌ـ‌ 36.
ـ بهیان، شاپور؛ فیروزآبادی، آمنه، (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی شهرها»، نشریه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال سوم، شمارۀ 6 ، ص 103‌ـ‌122.
ـ بیچرانلو، عبدالله، (1390)، «نشست تخصصی تلویزیون و چالش‌های پیش رو در فضای نوین رسانه‌ای ایران»، www.Isna.ir
ـ خیری، حسین، (1387)، «مقایسه فضای تبلیغی تلویزیون و مسجد»، ماهنامه معرفت، شمارۀ 131، ص 39‌ـ‌54.
ـ خوش‌هیکل، مسعود؛ نظافتی، نوید، (1393)، «شناسایی و انتخاب مناسب‌ترین رسانه‌های اجتماعی برای توسعۀ سیستم‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان (پیمایشی در بانک ملی ایران)»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 6، شمارۀه 4، ص 628‌ـ‌607.
ـ دارابی، علی، (1387)، «جامعه‌شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 67 ‌ـ‌ 102.
ـ دارابی، علی، (1388)، «بنیان‌های نظری رفتار انتخاباتی شهرندان در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 1، ص 41‌ـ‌72.
ـ دهشیار، حسین، (1391)، «نقش مناظره در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریکا»، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 18 دی.
ـ ذوالقدر، حسین، (1392)، «نقش رسانه‌های مجازی در مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی»، فصلنامۀ مطالعات انتخابات، سال دوم، شمارۀ 3، ص 117‌ـ‌147.
ـ روشندل اربطانی، طاهر؛ فرجیان، محمدمهدی؛ سلمانی‌زاده، شمسی، (1394)، «آینده‌پژوهی ارتباطات سازمانی با ورود تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی»، کنفرانس بین المللی روابط عمومی.
ـ سبیلان اردستانی، حسن، (1387)، تبلیغات سیاسی (با رویکرد به فنون تبلیغات)، تهران: مهربان نشر.
ـ سیدامامی، کاووس؛ عبدالله، عبدالمطلب، (1388)، «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مطالعه موردی در تهران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شمارۀ 4، ص 109‌ـ‌146.
ـ شرف‌الدین، سیدحسین، (1387)، «جامعه‌پذیری سیاسی و تربیت سیاسی»، راه تربیت، شمارۀ 5 (ویژه‌نامۀ تربیت سیاسی).
ـ شریفی، سیدمهدی؛ فرجیان، محمدمهدی؛ دیانی، میکائیل؛ سلمانی‌زاده، شمسی، (1394)،‌ «مقایسه تأثیر مناظرات تلویزیونی نسبت به سایرابزارهای تبلیغاتی در شکل‌دهی به نظر رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال92 ایران، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های ایران»، پژوهش‌های ارتباطی، شمارۀ 3 (پیاپی83)، ص 53‌ـ‌67.
ـ علوی، پرویز، (1386)، ارتباطات سیاسی، چاپ چهارم، تهران: علوم نوین.
ـ علی عسگری، علی؛ صلواتیان، سیاوش؛ ارجمندی، اسماعیل، (1394)، «الگوی آرایش رسانه‌ای صدا و سیما در فضای نوین رسانه‌ای جهان»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و دوم، شمارۀ 2، پیاپی82، ص 27-45
ـ کائوتری، هوئین، (1379)، مشارکت در توسعه، ترجمه: هادی غبرائیو و داوود طبایی، تهران: انتشارات روش.
ـ مرحمتی، علی، (1391)، «ارائۀ چارچوبی برای آیندهپژوهی»، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
ـ معمارزاده، غلامرضا؛ تقیزاده، راضیه؛ احسانی‌مقدم، ندا، (1392)، «آیندهپژوهی در حوزه منابع انسانی شرکت‌های خودروساز»، نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
ـ ملکی‌فر، عقیل، (1392)، «گونه‌های چهارگانه آینده‌پژوهی و آشنایی با مفهوم کلیدی مثلث آینده»، افق رسانه،57.
- BBG Research Series Briefing: Iran Media Use, 2012 June 12.
- GENTZKOW MATTHEW, TELEVISION AND VOTER TURNOUT, (August 2006),  The Quarterly Journal of Economics.
- Hayes Danny, (2009), Has Television Personalized Voting Behavior?, Polit Behav 31: 231 ‌ ـ‌ 260.
- Gencom Vision, (2015),  Media trend and challenges.
- Jamieson Kathleen Hall, (2015), The Discipline's Debate Contributions: Then, Now, and Next.
- Kiad Lynda Lee, Postelincu Monica, (2007), Political Advertising in the 2004 Election, American behavioral Scientist, vol42, Num 2.
- Krasno Jonathan S, Green Donald P, (2008), Do Televised Presidential Ads Increase Voter Turnout? Evidence from a Natural Experiment, The Journal of Politics, Vol. 70, No. 1.
- Loyd John, (2004), Opinion Pieces What the media are doing to our politics, Journal of Communication Management Vol. 9, 209-214.
- LuntzGloba, Instant response training. Retrieved from: http://www.luntzglobal.com/Communication_Strategists/Instant_Response
- Mauro, Porto, (2007), Framing Controversies: Television and the 2002 Presidential Election in Brazil, Political Communication, 24:19-36.
- McCombs Maxwell, (2015), The Agenda‌ـ‌Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion, University of Texas at Austin.
- Mughan, Anthony, (2000), Media and the Anthony Mughan Presidentialization of Parliamentary Elections, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire.
- Prior, Markus, (2007), How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections, Cambridge University Press, New York.
- Song, B.K., (2014), The Effect of Television on Electoral Politics, Harvard University.
- Willis, Jim, (2010), 100 Media Moments That Changed America, Greenwood Press.
- http://www.leader.ir/fa/content/14994/leader.ir